عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 387

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سنتز مشتقات ازتبائین ویاسایر آلکالوپیدها ازقبیل کارسین وآزمایش فارماکولوژی توسط کارخانه فرانکوپاری فرانسه ...

دراین طرح مطالعه گیاهان مناطق مختلف ایران ازخانواده پاپاوراسه که دارای آلکالوئیدها اوریپاوین میباشند موردتوجه است .قبلا دراین آزمایشگاه نشان داده شده است که پاپاوربراکته اتم دارای مقدار قابل توجهی تبائین است وهمچنین پاپاورسود و اوریانتاله دارای مقدارزیادی ایزوتبائین است (طرح 50/310 شورای پژوهش‌های علمی کشور) همچنین وجود اوریپاوین درگیاه پاپاوراوریانتاله تشخیص داده شد دراین طرح گیاهانی که دارای اویپاین میباشند،ازنظر آلکالوئید اصلی وآلکالوئیدهای فرعی مورد توجه است .دارای اوریپا ...

مشتقات بنزوفوران دارای اثر فارماکولوژی جالب مثل اثرضدقارچ خیلی قوی میباشند.در این طرح،سنتز مشتقات جدید باساختمان نشان داده شده درطرح موردتوجه است ،وبا احتمال قوی این اجسام دارای خاصیت آنتی هیستامین می باشند. ...

هدف سنتزاجسامی است که ممکن است دارای خاصیت آنتی هیستامین بوده ،ولی فاقداثرات ثانوی خواب آور وغیره باشند.ازآنجائی که دورسپتورجداگانه برای اثرات خواب آور واثر آنتی هیستامین تصورمیشود(همچنان که میدانیم -)+( کلرفینرامین دارای اثر آنتی هیستامین قوی بوده ولی اثرات خواب آور فوق‌العاده کم است درحالیکه -)-( کلرفینرامین اثرخواب آورداشته ،ولی اثر آنتی هیستامین ندارد وهمچنین توسط طرح‌دهنده ودیگران ثابت شده است که حلقه -3 2 1 تبادیازول اثرات فارماکولوژی جالبی بداروها میدهد(اثر ضدمیکرب -اث ...

دراین پژوهش ،سعی میشود تاآمینواسیدهای موجود درلاتکس (شیره ) گیاه پاپاوربراکته آتوم (آمینواسیدهای پروتئینی وغیرپروتئینی ) تشخیص داده شده ،ومقادیر آنها بوسیله آمینواسید آنالالیزور مشخص وساختمان شیمیائی هریک تعیین گردد. ...

تهیه واکسن ضدفلج سایبن ازآغاز کشف آن در1958 تابه امروز درانحصار موسسات علمی و فنی کشورهای بزرگ میباشد،وبه استثنای مکزیک که درآن این واکسن ازطرف یک کمپانی بیگانه تهیه میشود واکسن فلج درکشورهائی نظیر امریکا-انگلستان -آلمان غربی -ژاپن - فرانسه وایتالیا وشوروی تولید میگردد،درسالهای اخیردرکشور یوگسلاوی بااستفاده از سلول دیپلوئیدانسان واکسن تهیه شده وکمپانی معروف فایزر دومین مرکز تولید واکسن ضدفلج‌بوده است که موفق به تحصیل پروانه معرف این واکسن شده است .پس‌از 5 سال کوشش بالاخره درس ...

یکی ازواکسن هائی که دراروپا وامریکا درسالهای اخیر به مقدار زیاد درطب پیشگیری به مصرف میرسد واکسن ضد روبلااست که اثرات مفید ومقاطعی درجلوگیری ازاین بیماری دارد.نظر به اینکه طبق فرمان شاهانه باید همه بیماریهای واگیر که بوسیله واکسن جلوگیری ازآنها ممکن است تحت کنترل درآیند موسسه رازی که مرکز مهم واکسن سازی کشوراست درصدد برآمده است ،این امر راانجام دهد وچون نمیتوان ویروس‌های واکسن خارجی رابدون اجازه صاحبان آنها وپرداخت حق امتیاز مصرف نمود،موسسه رازی درصدد برآمده است سویه وحشی وطب ...
نمایه ها:

بیماری داوسون راکه بطور خلاصه اس .اس .پی .ای مینمائیم ازقدیم میشناسند،ولی چندسالی بیش نیست که ارتباط این بیماری به ویروس سرخک موردتوجه وتائید قرارگرفته است .در ایالات متحده امریکا،ژاپن ویکی دوکشور اروپائی مواردی ازبیماری بررسی و ویروسی شبیه بویروس سرخک ازمغز نوجوانان مبتلا مجزی ساخته اند.ازاوایل سال 2535 باهمکاری آقایان دکتر ایرج درخشان ودکتر جمشید لطفی متخصصین اعصاب ودکتر کاظم عباسیون جراح مغز واعصاب ازبیمارستان ودانشکده پزشکی داریوش کبیر،مطالعه این بیماری آغاز شده است دکتره ...

پروزونیس (جغجغه ) گیاهی است ازخانواده نخودیان که درسراسر ایران پراکنده است و به مقدار زیاد بصورت خودرو یافت می شود.این گیاه و بخصوص میوه آن بصورت تازه و خشک توسط روستائیان به مصرف تغدیه دام می رسد و در مواردی مرگ ومیر ناشی ازتغذیه آن دیده شده است که هنوز علت کاملا مشخصی برای آن ذکر نشده است .دراین طرح،جداکردن و تعیین ساختمان و شناسایی آمینواسیدهای معمولی و غیرمعمولی آزاد - پروتئین و ازت تام و آلکالوئیدهای میوه این گیاه پیشنهاد شده است که درمراحل زیراجرا خواهدشد. -1 جمع‌آوری و ...