عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 394

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور تعیین بهترین گرده دهنده های درختان زیتون ارقام دزفول وزرد زیتون در استان فارس در این پژوهش وضعیت گرده افشانی درختان زیتون ارقام دزفول و زرد زیتون بطور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طرح آزمایشی مور استفاده بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار میباشد و هر درخت به منزله یک بلوک بوده و مورد تیمارهای خود گرده افشانی، دگر گرده افشانی با دانه گرده درختان زیتون ارقام زرد، دزفول، روغنی، فیشمی، شنگه و دهقان و همچنین گرده افشانی آزاد قرار خواهد گرفت. عملیات اخته کردن گلها و گرده ...

بمنظور تعیین مناسبترین رقم گرده دهنده برای زیتون محلی دزفول از این ارقام موجود در مرکز طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار اجرا شد. نتایج نشان داده که گرده های رقم محلی گرگان 2 بطور معنی داری در سطح 1% سازگاری بیشتری با مادگی زیتون محلی دزفول دارند. به گونه ای که 3/25 درصد از گلهای کامل واخته شده زیتون محلی دزفول وقتی که با گرده های محلی گرگان 1 گرده افشانی شدند بارور شده و تشکیل میوه داند درصورتیکه تنها 3/7 درصد از مادگی های اخته شده و گرده افشانی شده زیتون ...

در این طرح به منظور کاهش مصرف آب در خیار گلخانه ای که از عمده محصولات گلخانه ای دراستان یزد می باشد و بررسی عملکرد آن در دوره های مختلف آبیاری با استفاده از پلاستیک، دلو جاذب الرطوبه سوپر اسلارپرز و ضایعات پنبه در عمق ریشه، دو عامل مهم هدر رفت یعنی تبخیر از سطح خاک و نفوذ عمقی تحت کنترل قرار گرفته و عملکرد گیاه و کاهش مصرف آب گلخانه تحت چنین شرایطی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و تاثیر آن با شاهد در شرایط عادی مقایسه خواهد شد. ...

بمنظور انتخاب ارقام برتر زیتون 81 رقم و کلون خارجی و بومی موجود در گرگان رودبار و سایر استانها قلمه هایی تهیه شده که پس از ریشه دار شدن در گلخانه بمدت دو سال در خزانه نگهداری ودر سال سوم (سال 1378 ) نهال ها به محل دائمی ( ایستگاه زیتون) منتقل شدند مساحت زمین اجرای طرح 7/1 هکتار بوده که شامل 486 اصله رقم و کلون میباشد. (81 رقم هر کدام سه اصله در دو تکرار با فاصله 8*8 ) در یک طرح مربع لاتکس ساده کشت شدند. فاکتورهای یادداشت برداری شامل طول شاخه های یکساله، قطر وارتفاع نهالهای زی ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
زیتون | 
گرگان | 

بمنظور مقایسه ارقام مختلف زیتون روغنی در استان فارس در شرایط دیم و آبی در این آزمایش 8 رقم زیتون روغنی از نظر عملکرد، رشد رویشی و درصد روغن در دو شرایط آبی و دیم بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت، طرح آزمایشی برای هر یک از شرایط فوق بلوکهای تصادفی در 8 تیمار و سه تکرار بوده است قلمه های 8 رقم زیتون ریشه دار گردیده و در زمین اصلی کاشته شده و یادداشت برداری از فاکتورهای مورد نظر انجام شد. ...

گیاه پسته با گونه های ‏‎Pistacia vera , P. atlantica, p .khinjuk‎‏ یکی از مهمترین محصولات باغی کشور میباشد و در حال حاضر بالغ بر 250 هزار هکتار پسته بارور در ایران وجود دارد. بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه درختان پسته ( انگومک پسته) یکی از مهمترین بیماریهای درختان پسته بخصوص در استان کرمان است که گاه سبب 12-10 درصد کاهش محصول میگردد. وجود بیماری اولین بار در سال 1341 از رفسنجان گزارش گردید و تا کنون گونه های متعددی از جنس ‏‎Phytophthora‎‏ از درختان پسته مبتلا در مناطق مختلف ایران ...
نمایه ها:

بمنظور بررسی و مقایسه عملکرد 20 رقم زیتون، طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجراشد. هرپلات شامل اصله بفاصله 6*6 میباشد. باغ احداث شده از نظر آبیاری (سیستم آبیاری قطره ای). کود دهی، کنترل آفات و امراض احتمالی و علفهای هرز نگهداری شده تا به سن باردهی برسد. وضعیت رشدی بیشتر ارقام مطلوب بوده است. ...

یازده گروه ژنتیکی کرم ابریشمی ایران شامل 5 گروه بومی به نامهای پرتقالی خراسانی، لیمویی خراسانی، صورتی خراسانی، بومی گیلان و بغدادی و نیز سه لاین چینی 32 ، 104، 110 و سه لاین ژاپنی 31، 103، 107 موجود در شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران در جهت تعیین تنوع ژنتیکی مورد آزمون قرار خواهند گرفت. از لاروها در سومین روز سن پنجم در هر یک از گروهها نمونه برداری و پس از جداسازی غده ابریشمی آنها، ‏‎DNA‎‏ ژنومی استخراج خواهد شد.سپس نمونه ها از جهت تجزیه و تحلیل ‏‎AFLP‎‏ ، ابتدا مورد هضم آن ...
نمایه ها:

نمونه برداری از درختان بادام در تمام مراحل فنولوژیکی میوه و جداسازی باکتریهای اپی فیت در سطح برگ، گل و میوه صورت گرفت. آزمونهای آنتاگونیستی باکتریهای جدا شده از بادام علیه سویه های مولد هسته یخ در شرایط آزمایشگاهی (در محیط کشت) انجام گرفت. ...