عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 588

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج حاصل از تحقیق در سال 78 بر روی درختان تامسون 6 ساله نشان داد که تیمار دور آبیاری 90 درصد کسر رطوبت قابل استفاده خاک و مصرف 50 گرم پتاس به ازاء هر سال سن درخت با عملکرد 1025 کیلوگرم در هکتار نسبت به سایر تیمارهای دیگر از عملکرد بالاتری برخوردار است. ...

در اسفند ماه سالهای 1376 و 1377 تیمارهای کودی مقادیر مختلف پتاس بر روی درختان تحت مطالعه اعمال و در آذر ماه سالهای 1377 و 1378 علاوه بر رکوردگیری، از هر تیمار 25 عدد میوه جهت آزمایشات کیفی انتخاب شده است. پس از تجزیه آماری بر روی اعداد خام بدست آمده تا این مرحله از اجرای طرح تیمار K2 یعنی 5/1 کیلوگرم پتاس برای هر درخت با اختلاف معنی داری در سطح 1% بهترین عملکرد کمی وکیفی را بر روی درختان تحت مطالعه به خود اختصاص داده است. ...

چکیده ندارد.