عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 566

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
      
پژوهش حاضر با هدف تحلیل کتاب های درسی دوره آموزش متوسطه سال سوم رشته علوم انسانی از نظر توجه به مولفه های هویت ملی ودینی انجام شد .مولفه های هویت ملی که در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته اند عبارتند از فرهنگی ، تاریخی، جغرافیایی وسیاسی که هرکدام دارای شاخص های مختلف می باشد.ومولفه های دینی شامل بعد نظری، نگرشها وارزشها وبعد عملی، رفتارها وپیامدهای تعهد رفتاری که بر حسب شاخص هایشان مورد تحلیل قرار گرفته اند؛روش به کار گرفته شده دراین پژوهش تحلیل محتوا است ،حجم جامعه در این ...

هدف: بررسی میزان تأکید کتابهای ادبیات رشته علوم‌انسانی دوره متوسطه بر تربیت هنری دانش‌آموزان بیان مسأله: تا چه حد کتابهای ادبیات رشته علوم‌انسانی دوره متوسطه بر تربیت هنری دانش‌آموزان تأکید دارند. روش تحقیق روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع ترکیبی (کیفی و کمی) و مبتنی بر تحلیل محتوا می‌باشد. در این پژوهش جامعه آماری شامل کتابهای درسی ادبیات پایه دوم و سوم و کتاب آرایه‌های ادبی پایه سوم متوسطه و کلیه دبیران ادبیات فارسی دوره متوسطه که در سال تحصیلی 90-1389 در شهرستان بیجار به ...