عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 545

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق از نیمه دوم سال 78 شروع شد و اعمال تیمار گردید. عملیات داشت از قبیل آبیاری، مبارزه با علفهای هرز، و ... صورت گرفته و برداشت محصول در مرداد 79 انجام خواهد شد. ...

میانگین سه منطقه (شاهد 5516 کیلوگرم در هکتار) - میانگین سه منطقه (طرح 5960 کیلوگرم در هکتار) ...

تجزیه آماری عملکرد با آزمون F نشان داد که از نظر عملکرد تفاوت معنی داری ندارند. نتایج مربوط به تجزیه برگ و میوه هم از طرف آزمایشگاه داده نشده است. ...

پس از اماده سازی کمپوست درخت برای تهیه بستر کشت و کمپوست آزولا به عنوان عامل تغذیه کننده عملیات کشت فیکوس بنجامین ابلق ( رقم استارلایت ) با 20 تیمار و سه تکرار به صورت طرح آزمایشات فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادف انجام شد و در هر واحد آزمایشی 3 گیاه مورد استفاده قرار گرفت ، در این راستا بسترهای مختلف مطابق با فرمول های ارائه شده تهیه شده و پس از اضافه کردن مقادیر مختلف کمپوست آزولا به این بسترها و کشت گیاه در گلدانهای 4 لیتری ، شاخصهای رشد اولیه شامل ارتفاع گیاه و قطر ...

نقشه‌های خاک منطقه مورد بررسی قرار و حدود 30 مزرعه مورد مطالعه در دشت سیب و سوران در طیف وسیعی از خاکها انتخاب و در مرحله بعد در هر مزرعه یک پروفیل حفر و نمونه‌برداری انجام شد. بر روی کلیه نمونه‌های خاک آزمایشهای اولیه نظیر O.C, PH, E, C و غیره تا عمق 5/1-1 متری انجام و مقداری از نمونه‌ها برای انجام پاره‌ای اندازه‌گیریها نظیر درصد آهک، گچ آنیونها و کاتیونها به مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان ارسال شد. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.