عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 59359

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه یک روش جدید برای تخمین وقوع زمین‌لرزه‌های مهم استان هرمزگان با بزرگای بزرگتر از 5/5 بر پایه‌ی مدل‌های شبکه‌ عصبی تابع پایه‌ای شعاعی (RBF) بیان می‌شود. بردارهای ورودی شبکه، شامل سرعت‌های مختلف لرزه‌خیزی بین رویدادهای اصلی می‌باشندروش پیشنهادی همراه با روش خوشه‌ای رزنبرگ جهت حذف رویدادهای پس‌لرزه از سابقه کاتالوگ به منظور پردازش داده‌ها با شبکه عصبی به کار می‌رود.مدل RBF ایجاد شده فواصل زمانی بین زمین‌لرزه‌های مهم و متوالی را به صورت موفقیت‌آمیزی تخمین می‌زن ...

در این تحقیق، انتقال پروتون درون مولکولی در حالت‌های پایهS_0 و برانگیختهS_1 مولکول‌های بنزو فورو[b-3،2] پیریدین 9-ال (A) و بنزوتایو[b-3،2] پیریدین 9-ال(B) با استفاده از روش (PBE1PBE) DFTبه همراه مجموعه پایه 6-311++G(2d,2p) مورد بررسی قرارگرفت. به دلیل بالا بودن سدانرژی و ناپایداری فرم کتو(K) نسبت به فرم انول(E) انجام فرآیند انتقال پروتون درون‌مولکولی در حالت پایه برای مولکول‌های موردمطالعه امکان‌پذیر نیست، با این وجود، برانگیختگی نوری از حالت پایه به برانگیخته منجر به انجا ...

تقریب و درونیابی با استفاده از توابع پایه‌ای شعاعی از اوایل دهه‌ی ‎80‎ در زمینه‌هایی مانند پردازش سیگنال، تصویربرداری پزشکی و همچنین شبکه‌های عصبی کاربردهای مهمی پیدا کرده است. در بعضی از این کاربردها بایستی ویژگی‌های فیزیکی خاصی برقرار باشند. مثلاً تابع فاقد واگرایی باشد. هیچ کلاسی از توابع پایه‌ای شعاعی که این ویژگی‌های فیزیکی را داشته باشد تا سال ‎1994‎ شناخته نشده بود، تا زمانی که نارکوویچ و وارد یک خانواده از توابع پایه‌ای شعاعی ماتریسی که فاقد واگرایی بودند را معرفی کرد ...

در این پایان‌نامه به معرفی پایه‌های قطعه‌ای پیوسته ‎می‌پردازیم. از جمله این پایه‌ها، می‌توان به بلاک-پالس، هار، والش و پایه‌های ترکیبی اشاره کرد. سپس ویژگی‌ها و ماتریس‌های عملیاتی انتگرال آنها را تعیین می‌کنیم. ...

یکی از اهداف این پروژه بررسی اثرات قطع پایه‌های چشم در سیکل تولید مثل و رشد و پوست اندازی خرچنگ پهن و تعمیم این نتایج در مورد سخت پوستان با ارزش از لماظ اقتصادی نظیر شاه میگو است . یکی دیگر از اهداف این پروژه اندازه‌گیری برخی از پارامترهای خون از جمله قند، پروتئین و تعداد هموسیتها در خرچنگ پهن در حالت طبیعی و پس از قطع پایه‌های چشم است . ...
نمایه ها:
خرچنگ | 

فشار از عوامل مهمی محسوب می‌شود که پارامترهای فیزیکی و شیمیائی متعددی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از جمله این اثرات می‌توان به تاثیر فشارهای بسیار بالا روی تغییرات توابع موج و انرژی الکترون اشاره نمود که به دلیل محدودیت در تکنیک‌های تجربی، در حال حاضر تنها از نقطه نظر تئوری قابل بررسی است . جهت بررسی این نوع تاثیرات و به کمک مکانیک کوانتوم و یا به کارگیری روشهای تقریب ساده‌ترین سیستم یعنی اتم هیدروژن در حالت پایه را انتخاب نموده و تاثیر فشارهای بسیار بالا را روی جابجائی توزیع ش ...

در این پایان نامه ابتدا معادلات دیفرانسیل روی منیفلدها را بیان کرده و سعی می کنیم آن را از روشهای آنالیز عددی بخصوص روش رانگ-کوتای تعمیم یافته حل کنیم و چون در این حل ما نیاز به مفهوم d exp p-1 داریم لذا مفاهیمی را در مورد آن از مرجع می آوریم و روش محاسبه آن را بیان می کنیم. حال در فصل سوم سراغ جبرهای لی آزاد رفته و پایه های گروبنر را برای آنها به علت استفاده در چند قضیه اساسی که در فصل آخر آمده بررسی می کنیم و درفصل آخر چند قضیه اساسی که در مورد شمردن تعداد براکتهای لی و همچ ...

شیوه کنونی سنتی آموزش فیزیک، نتوانسته است وظیفه خطیر یادگیری و آموزش برای عموم دانش آموزان را به نحو مطلوب انجام دهد، پس بهره گیری از روشهای فعال تدریس به منظور نزدیکتر کردن علم فیزیک به محیط طبیعی زندگی دانش آموزان و عینی تر کردن علم فیزیک و تحقق یادگیری مفهومی و معنادار و کمک به ساخت طرحواره های دانشی صحیح در ساختار ذهنی دانش آموزان الزامی است. بنابراین استفاده از آزمایشگاه و وسایل آزمایشگاهی در تدریس علم فیزیک ضرورت دارد. اما با توجه به در دسترس و کافی نبودن امکانات آزمایش ...

در این پایان نامه به معرفی مفاهیم پایه های گربنر و چگونگی محاسبه آن برای یک ایده آل چندجمله ای پرداخته می شود. نشان داده می شود که پایه گربنر برای یک ایده آل صفر بعدی با حداقل پیچیدگی که چندجمله ای می باشدمحاسبه می شود. ...
نمایه ها: