عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1582

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

همکاری در یادگیری در یک سیستم چند عاملی می‌تواند باعث افزایش سرعت یادگیری و هماهنگی با محیط پیچیده و متغیر گردد. این افزایش سرعت یادگیری به شرط شناخت صحیح افراد خبره در گروه و استفاده مناسب از تجربیات همه عاملها امکان پذیر است . در تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است ، شناخت خبره براساس یک معیار ساده و یا با فرض ثابت بودن میزان خبرگی نسبی رباتها بوده است . در این تحقیق با توجه به توصیفات سیستم چند عاملی ، چند معیار مختلف برای درجه بندی میزان خبرگی عوامل معرفی شده است . همچنین بر ...

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور تعبین و مقایسه میزان یادگیری مهارتهای پرستاری دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشکده پرستاری - مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی با استفاده از دو الگوی آموزشی معلم‌مدار و فردمدار در سال تحصیلی 77-78 انجام گرفت .ابتدا افراد جامعه مورد پژوهش پرسشنامه‌ای شامل یکسری اطلاعات دموگرافیک مانند جنس ، سن، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، محل سکونت ، تعداد افراد خانواده، میزان درآمد ماهیانه خانوار، وضعیت شغلی (شاغل ...

از تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات بدست آمده نتایج ذیل بدست آمد: -1 بین نمرهء یادگیری آزمودنیها در قسمت عمیق و کم‌عمق اختلاف معنی‌دار وجود ندارد زیر t محاسبه شده در این فرضیه برابر 1/67 بدست آمد و چون از t بحرانی که برابر با 2/042 است کوچکتر بود. بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم وجود تفاوت معنی‌دار بین نمرهء یادگیری آزمودنی‌ها در قسمت عمیق و کم‌عمق رد نمی‌شود. -2 بین نمرهء اضطراب صفتی و نمرهء یادگیری شنا رابطه‌ای معادل 0/8766 بدست آمده که با توجه به مقدار بحرانی با درجهء آزادی dF=31 ...
نمایه ها:
آموزش | 
زن | 
سن | 
شنا | 

در سالهای اخیر نیز پژوهش و مطالعه درباره کودکانی آغاز شده است که حالات و کردار آنان برای بسیاری از پدران و مادران، معلمان و مددکاران حیران‌کننده است ، زیرا اغلب آنان علیرغم داشتن هوش طبیعی بدون بهره‌گیری از آموزشهای ویژه قادر به ادامه تحصیل نیستند یا برخی دیگر ممکن است یک روز مطالب را بخوبی فرا گیرند و روز دیگر آن را فراموش کنند، عده‌ای دیگر در پاره‌ای از کارها بر بسیاری از همگنان خود پیشی می‌گیرند و در قسمتی دیگر مانند کودکان کوچکتر از خود عمل می‌کنند (نادری، سیف‌تر ...
نمایه ها:
تبریز | 

اسپکسین یک نوروپپتید کاملاً حفظ شده است که اخیراً توسط روش‌های بیوانفورماتیک شناسایی شده است. این نوروپپتید در CA3 هیپوکامپ، که یکی از جایگاه‌های سنتز استروئیدها در مغز و همچنین مرتبط با یادگیری و حافظه می‌باشد، بیان شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر اسپکسین داخل ناحیه CA3 هیپوکامپ بر یادگیری و حافظه در موش صحرایی نرسالم و اخته شده است. در این تحقیق از 42 قطعه موش صحرائی نژاد Sprague-Dawley با وزن 30± 280 گرم در 6 گروه: 1- شاهد 1 (0/5 میکرولیتر مایع مغزی نخاعی دریافت کردند ...

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای هیجان های تحصیلی مثبت و منفی در ارتباط میان ادراک از کلاس هداف پیشرفت ( تبحری، عملکردی رویکردی و عملکردی اجتنبابی) و خود پنداره تحصیلی با راهبردهای خودگردانی یادگیری در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های متوسطه عمومی شهر تهران است. روش: 840 دانش آموز با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از دبیرستان های واقع در شمال ، جنوب، شرق ، غرب مرکز تهران انتخاب شدند. پرسشنامه در این کلاس چه می گذرد ..پرسشنامه جهت گیری هدفی پالس پرسشامه ...

شبکه‌های کامپیوتری نمونه مهمی از سیستم‌های پویای توزیع‌شده هستند که در زندگی روزانه نقش زیادی پیدا نموده‌اند. اهمیت استراتژیک و محدودیت‌های ذاتی این‌گونه سیستم‌ها منجر به نیاز به کنترل توزیع‌شده، به‌خصوص برای مسیریابی، می‌شود تا رفتار شبکه را قابل تطبیق با تغییرات در توپولوژی، ترافیک داده‌ها، سرویس‌ها و غیره نماید. اخیراً، محققین بر روی الگوریتم‌های مسیر‌یابی جدیدتری به منظور فراهم آوردن میزان انطباق‌پذیری بیشتر با تغییر حالات شبکه تحقیق کرده‌اند که این الگوریتمها بر پایه روش ...

چکیده ایجاد و حفظ مزیت رقابتی برای سازمان‌ها در قرن بیست و یکم، مستلزم شناخت تغییرات تأثیرگذار بر سازمان، چابکی و انعطاف در مواجهه با تغییرات و افزایش قابلیت‌ها در ارتباط با تقاضاهای متنوع مشتریان است و تنها سازمان‌های یادگیرنده این‌گونه‌اند. در تحقیق حاضر اهداف تحقیق به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی تقسیم می شوند. اهداف اصلی عبارتند از: شناسایی فرایند یادگیری سازمانی و بررسی موانع و تسهیل کنندگان در شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری اهداف فرعی شامل: شناسایی فرایندهای ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از چندرسانه‏ای‏ مفاهیم علوم بر یادگیری، یادداری و انتقال یادگیری دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان خنداب (سال تحصیلی93-1392) انجام گردید. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی بوده و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس شهرستان خنداب بود که دو کلاس از میان آنها به روش تصادفی انتخاب شدو به دو گروه آزمایش(23 نفر) و گروه کنترل (25 نفر) تقسیم‌بندی شدند. پس از اجرای پیش‌آزمون‌، گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل قرار گرفت و ...