عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37328

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر گیاه خارمریم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و آسیب‌شناسی کلیه جوجه‌های گوشتی آلوده‌ شده با آفلاتوکسین B1بود. در این آزمایش از 216 قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه راس (308) استفاده شد و با 9 تیمار در 4 تکرار و 6 مشاهده (جوجه) در هر تکرار و بصورت فاکتوریل 3×3 در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل 3 سطح بذر گیاه خار مریم (0، 5/ 0 و 0/ 1 درصد) و 3 سطح آفلاتوکسین B1 (0، 250 و pbb 500) انجام گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1) شاهد بدون آفلاتوکسین B1 و ...

بر اساس گزارش های موجود بیشترین علت گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی ناشی از آن تأثیر گازهای گلخانه‏ای به خصوص دی‏اکسیدکربن می‏باشد. ترسیب کربن در خاک و زیست‏توده گیاهی به عنوان ساده‏ترین گزینه و از نظر اقتصادی عملی‏ترین راه‏کار ممکن برای کاهش غلظت دی‏اکسید‏کربن اتمسفری است. گیاه نیشکر با دارا بودن چرخه فتوسنتزی چهار کربنه و تولید زیست توده فراوان از گیاهان زراعی اصلی استان خوزستان محسوب می شود. این مطالعه با هدف بررسی ترسیب کربن در گیاه نیشکر و خاک رویشگاه آن در پنج مرحله ر ...

27 رقم گندم (بولانی به عنوان شاهد) به‌منظور بررسی وارزیابی مقاومت در مرحله گیاهچه، نسبت به دونژاد زنگ زرد در گلخانه مورد مطالعه قرار گرفتند.اجزای مقاومت شامل تیپ آلودگی، دوره کمون، اندازه پوستول وتراکم پوستول یادداشت برداری شدند.تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی داری بین ارقام از نظر این صفات ،نسبت به دونژاد 230E254A+,226E222A+ وجوددارد.براساس نتایج تجزیه مرکب ،اثر متقابل نژادxرقم،برای هرچهار صفت معنی دار شدکه بیانگر وجود ژنهای اختصاصی می باشد.به منظور بررسی مقاومت درمرحل ...
نمایه ها:
گندم | 
رقم | 
گیاه | 

مقدمه: گیاه مشکک به صورت وحشی در افغانستان، ایران، عراق و پاکستان رشد می کند. در ایران این گیاه برای بهبود بخشیدن برای بوی غذا استفاده می شود. در طب سنتی برای درمان اسهال، سردرد و کمردرد و همچنین برای درمان کولیک اطفال کاربرد دارد. در این بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه مشکک روی شش سوش استاندارد باکتری شامل: لیستریا مونوسایتوژن، سالمونلا تیفی موریوم، استرپتوکوکوس فکالیس، استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی Sakaii، اشرشیاکلی J96 با دو روش رقت آگار و انتشار از دیسک بررسی می شود. ...

استفاده از آبکشت و تأمین محلولهای غذایی مناسب در این روش عامل مهم در بهینه سازی تولید و رسیدن به کشاورزی پایدار است. در ایران تولید محصولات گلخانه ای از جمله خیار رو به توسعه است ولی محلولهای غذایی مختلفی پیشنهاد می شود که مزیت نسبی آنها مطالعه نشده است. بدین منظور تأثیر شش نوع محلول غذایی رایج دنیا شامل محلول غذایی هوگلند(NSHog)، محلول استاینر(NSSt)، محلول ناپ(NSKnop)، فرمول انگلستان(NSU.K)، فرمول هلند (NSNeth) و فرمول دانشگاه تبریز (NSUT) بر رشد، عملکرد و کیفیت دو رقم خیار ...

تولید محصول رابطه تنگاتنگی با محیط اطراف ریشه داشته و تحت تأثیر رشد و اعمال ریشه می باشد. هوادیدگی کانی‌ها یک منبع مهم تولید عناصر غذایی مورد نیاز برای رشد گیاه در منطقه خاک- ریشه می باشد. شرایط ریزوسفر(فراریشه) برای جذب مواد غذایی و رشد گیاه بسیار مهم است. هدف این پژوهش بررسی نوع کانی‌ها و هوادیدگی آن‌ها در بخش رس و سیلت خاک‌ها در حضور ریشه گیاه است. به این منظور نمونه برداری خاک‌ها به صورت سطحی و از عمق 0 تا 30 سانتی متری در چهار راسته خاک با رژیم رطوبتی متفاوت (اریدیک، زری ...

خصوصیات فیزیکی و یا شیمیایی گیاه میزبان می تواند روی روابط میان گیاهخواران و دشمنان طبیعی آنها در سیستمهای غذایی تأثیر بگذارد. یکی از مهم ترین روابط شکار-شکارگر واکنش تابعی است که عوامل مختلفی روی نوع و پارامترهای آن موثر هستند. اما بدون تردید یکی از مهم ترین آنها خصوصیات گیاه میزبان می باشد. بنابراین در این تحقیق به ارزیابی اثر متفاوت سطح برگ دو گیاه خیار و فلفل روی واکنش تابعی و مصرف شکار لارو سن سوم مگس شکارگر (De Geer, 1776) Episyrphus balteatus نسبت به پوره سن سوم شته ج ...

خانواده لامیاسه (نعناع)، دارای جنس‌ها و گونه های متعددی در ایران می‌باشد که اکثرا دارای خاصیت دارویی بوده و در طب سنتی و صنایع دارویی نوین کاربرد دارند. گیاه خالواش با نام علمی Mentha pulegiumاز خانواده لامیاسه دارای خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی فراوان می‌باشد. این گیاه در رویشگاه‌های مختلف شمال ایران می‌روید. عوامل اکولوژیکی نظیر دما، خشکی و شوری می‌توانند سبب تغییر رفتار فیزیولوژیکی، مواد موثره و خواص دارویی گیاهان گردند. در مطالعه حاضر، با استفاده از پلی اتیلن گلیکول ( ...

به منظور مطالعه اثرات کاربرد باکتری های محرک رشد (سودوموناس) برعملکرد واجزای عملکرد گیاه گلرنگ رقم IL111، آزمایشی در سال زراعی88-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ده تیمار و سه تکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل:سویه های 187،169،99،36 باکتری های سودوموناس فلورسنت و سویه های 177،168، 159، 41،11 باکتری های سودوموناس پوتیدا به همراه یک تیمار شاهد (بدون تلقیح باکتری) بودند. در این تحقیق صفاتی از جمله تعداد شاخه های اصلی ...