عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 330

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعداد 145 نمونه ریشه گیاه برنج ، برگهای آلوده و گردن خوشه های آلوده به بیماری بلاست و بذر از مزارع مختلف استان جمع آوری و 57 جدایه آنتاگونیست جداسازی و به همراه 78 جدایه میکروارگانیزم ذخیره سازی شده میزان تاثیر آنها در جلوگیری از رشد قارچ عامل بیماری بلاست در محیط ‏‎ PDA‎‏اندازه گیری شد . ...

در این بررسی تاثیر قارچکش استروبی در مقایسه با ترکیبات گوگردی و کالکسین درسال 1380 مورد آزمایش قرار گرفت . آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در یک قطعه باغ انگور سیستم کوردونی که در سنوات گذشته سابقه آلودگی شدیدی به سفیدک سطحی مو داشته، انجام گرفت . آزمایش با 6 تیمار+ شاهد و هر تیمار در 4 تکرار و هر تکرار شامل 3 اصله مو پیاده گردید . سموم مورد آزمایش شامل قارچکشهای استروبی، توپاس، تریمیدال، کالکسین در مقایسه با قارچکش های متداول درمنطقه از جمله گوگرد و تابل، گل گوگرد ...

در این بررسی سموم راکسل 60 اف اس به نسبت 5/0 درهزار، سومیایت 2 درصد پودر و تابل به نسبتهای 1 و 2 در هزار، کاربوکسین تیرام و دیوی دند 3 درصد دی اس به نسبت 2 در هزار بمنظور کنترل سیاهک آشکار گندم به طریقه ضدعفونی بذر در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 9 تیمار و 4 تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند و تجزیه و تحلیل آماری داده های حاصل از آنها بیانگر موثر بودن سموم مورد آزمایش در کنترل بیماری بوده است . ولی بین سموم اختلاف معنی داری مشاهده نگردید . ...

بیماریهای انگلی از جمله شیستوزومیازیس دستگاه ادراری، یکی از مشکلات بهداشتی کشورهای دنیا خصوصا کشورهای در حال توسعه است . قرار گرفتن میهن اسلامی ایران در کمربند آلودگی به این بیماری خصوصا مناطق جنوبی کشورمان سبب شده است که با توجه به عوارض این بیماری، سعی و کوشش فراوان در ریشه کن نمودن بیماری فوق داشته باشیم، به همین منظور استراتژی مبارزه با این بیماری حول سه محور زیر قرار داشته است : 1) مبارزه بیولوژی 2) آموزش افراد جامعه بمنظور جلوگیری از تماس با آب آلوده 3)شناسائی و درمان ا ...

دستگاه تنفس یکی از حیاتی‌ترین سیستم‌های بدن است . این دستگاه اکسیژن مورد نیاز را تامین نموده، دی‌اکسیدکربن را از خون گرفته، دمای بدن را کنترل کرده، در برقراری ارتباط نیز موثر است . از طرفی دستگاه تنفس سهل‌الوصول‌ترین راه ورود به بدن بوده، عوامل بیماری‌زا می‌توانند به راحتی از این طریق به بسیاری از قسمت‌های بدن جوجه راه یابند. بیماری‌های تنفسی به علت وارد آوردن تلفات و کاهش عملکرد طیور با زیان‌های اقتصادی فراوانی همراه هستند. مرغدار می‌بایست هزینه‌های درمانی را نیز متحمل شود. ...
 
با توجه به گسترش بی‌سابقه سطح زیر کشت نیشکر در خوزستان و لزوم توجه بیشتر به کنترل عوامل کاهش دهنده میزان محصول طی این طرح تلاش خواهد شد ،تا بهترین روش جهت ترموتراپی و بهترین قارچ‌کش جهت ضدعفونی قلمه‌ها قبل از کشت و تلفیقی از این دو روش آزمایش شده و نیز به صورت یک هدف جنبی بررسی لازم جهت بدست آوردن یک محیط کشت مناسب برای بررسی قدرت تندش کلامید و سپرهای قارچ عامل بیماری به عمل خواهد آمد. ...

دراین طرح اثر قارچکشهای هومای thiophanate methyl + thiram Homai بنومیل بیرام کابوکسین تمرام ، به نسبت دو و پنج گرم در لیتر بصورت ضدعفونی بذر در خزانه ، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در مزرعه اصلی بصورت کرتهای خرد شده ، روی بیماری پوسیدگی طوقه (Gibberessa fujikuroi) مورد بررسی قرار می‌گیرد. دراین بررسی درصد جوانه‌زنی و درصد آلودگی بذر پس از ضدعفونی در آزمایشگاه و تعداد نشاءهای باریک و کشیده و پوسیده در خزانه و تعداد پنجه‌های آلوده ، وزن هزار دانه ، میزان عملکرد محصول در مز ...

بمنظور کنترل بیماری پژمردگی باکتریایی سیب‌زمینی ...