عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 176

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این آزمایش 70 لاین نخود سفید با شاهد رقم جم در یک طرح بدون تکرار مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند شاهد رقم جم بعد از هر 5 لاین کشت گردیده بود در این آزمایش تعداد 11 لاین نسبت به شاهد افزایش محصول داشتند که توسط روش رسم نمودار انتخاب گردیدند. ...

بمنظور انتخاب لاین به ارقام مناسب کشت در منطقه مواد دریافتی از مرکز تحقیقاتی بین‌المللی سیمیت که شامل یک آزمایش تکراردار 25 شماره‌ای و دو آزمایش مشاهده‌ای به تعداد 394 شماره بوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به صفات و خصوصیات یادداشت شده طی دوره زراعی تعداد 21 لاین و رقم جهت شرکت در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی سال بعد انتخاب گردید. ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
جو | 

در این تحقیق جهت دستیابی به بهترین رقم یا ارقام با صفات مطلوب زراعی 4 آزمایش به شرح زیر اجراء گردید: -1 آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی عدس بذر درشت شامل 60 لاین بهمراه شاهد رقم محلی قزوین جمعا 75 لاین و رقم که در طرح بدون تکرار مورد بررسی و مقایسه عملکرد قرار گرفتند و شاهد پس از کشت هر 5 لاین یکبار تکرار گردید که در نتیجه آن تعداد 15 لاین که نسبت به شاهد از عملکرد بیشتری برخوردار بودند انتخاب شده. -2 آزمایش مقایسه عملکرد ارقام عدس بذر درشت A1-Test، شامل تعداد 8 رقم عدس و دو شاه ...

این طرح بمنظور تطابق یافته‌های تحقیقاتی در شرایط زارع در 3 منطقه و سطح زیر کشت 9 هکتار با مصرف 150 کیلوگرم بذر، 150 کیلوگرم کود فسفات آمونیم و 50 کیلوگرم کود اوره در زمان کاشت و یکصد کیلوگرم در زمان سرک با استفاده از ماشین‌آلات موجود و رعایت نکات فنی توصیه شده در زمان کاشت ، داشت و برداشت به مرحله اجرا درآمد. ...

با کاهش منابع آبی موجود برای آبیاری و کم شدن آب ورودی به شالیزارها مخصوصا در خشکسالی ها شرایط کشت و کار تولید برنج تغییر خواهد نمود ایران از جمله کشورهایی است که در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارد. لذا استفاده بهینه از منابع آب در مصارف کشاورزی، مقابله ای در برابر بحران، خشکسالی خواهد بود آینده تولید برنج به فعالیت ها، اتخاذ و گسترش استراتژی ها و راه کارهایی بستگی دارد که آب را در برنامه ریزی های آبیاری بطور موثری استفاده نماید. این چنین استراتژی ها و فعالیت هایی برای دیگر قسم ...

بمنظور بررسی تغییرات قوه حیات و قدرت بذر گندم بهاره در مراحل مختلف رسیدگی تحت شرایط آبی و دیم و تشخیص بهترین و مناسب‌ترین مرحله نمو گندم برای تولید مرغوبترین بذور، آزمایشی در سال زراعی 1372-73 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی تبریز واقع در اراضی کرج به مورد اجرا گذاشته شد. بذور گندم در مراحل مختلف نمو گیاه و در فاصله زمانی 3 تا 4 روز و به فاصله 20 الی 56 روز بعد از سنبله‌دهی برداشت گردیده و با انجام آزمونهای آزمایشگاهی، قدرت آنها درجه‌بندی گردید. ویژگیهای مورد بررسی عبارت بو ...
نمایه ها:
کیفیت | 
گندم | 
بذرها | 

سطح زیرکشت گندم آبی دراستان مرکزی حدود 110000 هکتار میباشدکه بطورعمده در شهرستانهای ساوه ،اراک وخمین قراردارد ازجمله عوامل کاهش محصول خسارت ناشی از علفهای هرزمیباشدکه برای مبارزه اصولی باآنها شناخت وتراکم علفهای هرزهرمنطقه ضروری میباشدبرای دستیابی به این مهم این طرح درمناطق یادشده به اجرای درمیاید. ...

بمنظور دستیابی به ارقام پرمحصول آفتابگردان تحت شرایط آبی این تحقیق با 9 رقم آفتابگردان همراه با رقم آرماویرسکی بعنوان شاهد(جمعا"ده رقم ) دریک طرح بلوکهای کامل تصادفی درچهار تکرار اجراء می شود. درطول دوران رشد علاوه برمراقبتهای زراعی ازصفاتی مانند:ارتفاع بوته ،قطرطبق، آفات و بیماری و غیره یادداشت برداریهائی به عمل آمده و درموقع برداشت محصول هرکرت جداگانه برداشت و پس ازتوزین محصول ارقام به روش تجزیه واریانس با تعیین L.S.D با شاهد مورد مقایسه قرار می گیرد. ...

دراین بررسی ،با استفاده ازطرح کرتهای خردشده اثرات اصلی و متقابل دو عامل ازت (با سه میزان 75 ، 100، 125 کیلوگرم )N( خالص درهکتار در کرت های اصلی )و فسفر(با سه میزان 30 ، 60 ، 90 کیلوگرم P2O5 خالص درهکتار در کرتچه های فرعی ) بروی عملکرد دانه رقم گندم کاوه درشرایط آبی کلاردشت مورد بررسی می باشد. ...