عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1503

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در جامعه شهری امروز ورزش از مهمترین فعالیتهای سالم و اوقات تفریح مردم به شمار می‌رود. این بدان معناست که قشر بزرگی از جامعه در ثلث اوقات شبانه روزی (اوقات فراقت و تفریح) مدتی را به ورزش ، تماشای مسابقات ورزشی و گفتگو درباره مسائل ورزشی می‌گذارنند. سلامت این فعالیت چنان است که دولتمردان برای حفظ جامعه و پرهیز از به انحراف کشیده شدن افراد، به ویژه جوانان همواره از ورزش پشتیبانی کرده‌اند. همچنین موفقیت ورزشی برای هر ملت موجب کسب افتخارات و ارضاء غرور ملی است که سبب می‌گردد تا مب ...

این پژوهش یک مطالعه نیمه‌تجربی است که در سال 1372 در زندان شهر اصفهان بر روی 36 مرد 60-30 ساله انجام گرفته است . هدف این پژوهش بررسی تاثیر روشهای غیردارویی (ورزش ، آرام‌سازی) بر کاهش فشارخون بیماران مبتلا به فشارخون بالای خفیف تا متوسط می‌باشد. بدین منظور 36 نفر در دو گروه 18 نفری مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مطالعه یک گروه ورزش و گروه دیگر ورزش و آرام‌سازی را تواما" انجام می‌دادند. دو گروه از نظر سن، اندکس توده بدنی، میزان تحصیلات ، رژیم غذایی، میزان فشارخون سیستول و دیاس ...

فعالیتهای فیزیکی در تمام گروهها فواید فیزیولوژیک متعددی را سبب می شوند که شامل آداپتاسیون قلبی ، تغییرات همودینامیک ، بهبود در متابولیک می باشد . مقدار زیادی از تغییرات فیزیولوژیک که در سنین بالا اتفاق می افتد می تواند با افزایش فعالیت فیزیکی محدود شوند . همچنان موارد اولیه و ثانویه بیماریهای قلبی می تواند به وسیله فعالیت منظم ، به طور نسبی کاهش یابد . ورزش کردن کیفیت زندگی را ارتقاء می بخشد مرکز کنترل بیماریها در آمریکا چنین تشخیص داده است که کم تحرکی عامل اصلی مرگهای ناشی ا ...
نمایه ها:
ورزش | 
یزد | 
استان | 

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر معلم ورزش متخصص بر توسعه توانایی‌های ادراکی - حرکتی پسران و دختران پایه اول راهنمایی صورت گرفته و همچنین دو جنس مختلف را باهمدیگر مقایسه کرده است . روش انجام تحقیق ، روش توصیفی از نوع علی یا پس رویدادی است که به صورت میدانی انجام گرفت . برای این منظور محقق با استفاده از ابزار پژوهش و استاندارد آزمون لینکلن -ازرتسکی و یک پرسشنامه اطلاعات شخصی به بررسی این موضوع پرداخته است . جامعه آماری تحقیق شامل تمام دانش آموزان پایه اول راهنمایی شهرستان گرمی ه ...

هدف از انجام این پژوهش مطالعه و بررسی صفات شخصیتی برونگرایی و درونگرایی، شناسایی و تحلیل عوامل تنش زا در محیط کاری معلمان ورزش میباشد. جامعه آماری این تحقیق را کل معلمان سه مقطع آموزشی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه منطقه ده تهران تشکیل میدهند. و 112 نفر از آنها به پرسشنامه های ارسالی پاسخ دادند. روش تحقیق پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است، ابزار مورد استفاده 2 پرسشنامه که یکی پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی برونگرایی و درونگرایی آیزنگ و دیگری پرسشنامه تنیدگی شغلی دبیران تربیت بدنی میبا ...

ورزش پدیده همگانی است و با گسترش آن مردم و قشرهای گوناگون یک جامعه از فواید آن بهره مند می شوند . از این رو فراهم کردن زمینه های لازم برای رشد همه جانبه آن تکلیفی ملی محسوب می شود. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت ورزش همگانی در استان های فارس وکهگیلویه بویراحمدمی باشد. داده های تحقیق مربوط به سال 1387 می باشد ، جامعه و نمونهآماری در این تحقیق یکسان است و شامل روسای هیاتهای ورزش همگانی شهرستانها ی دو استان که 30 نفر می باشند روش تحقیق توصیفی است که به صورت میدانی اجرا شده است ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ارومیه به ورزش در اوقات فراغت صورت گرفته است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بوده و اطلاعات آن به روش میدانی و با کمک یک پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است. روایی پرسشنامه‌ طبق تایید اساتید صاحب نظر به شیوه‌ی محتوایی برابر با 86/0 و پایایی آن به شیوه همسانی درونی از طریق آلفای کرونباخ برابر با 84/0 به دست آمد به شناسایی عوامل موثر بر گرایش به ورزش پرداخته است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر ...

برای اولویت‌بندی اثرات توسعه ورزش بر ابعاد چهارگانه جهانی‌شدن و گویه‌ها از تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که متخصصان و کارشناسان کشور معتقدند: «جهانی‌شدن باید در برنامه بلندمدت به‌عنوان یکی از اهداف اصلی کشور باشد»، «جهانی‌شدن و تجارت آزاد باعث افزایش صادرات، کاهش قیمت‌ها و اشتغال‌زایی و رشد بلندمدت اقتصادی می‌شود» و همچنین جهانی‌شدن «تعامل فرهنگی و ارتقاء فرهنگ‌ها را در پی خواهد داشت» و نتایج همچنین حاکی از این است که مهم‌ترین اثرات توسعه و ...

ورزش اولین قدم در درمان بیماریهای متابولیک می باشد و در کاهش ریسک فاکتورهای همراه نظیر هایپرتنشن ، هیپرلیپیدمی و کاهش تعداد یا قطع سیگار موثر است . هایپوگلیسمی ، دیابت کتواسیدوز و پدیده هایپوگلیسمی دیررس متعاقب ورزش مهمترین عوارضی است که به هنگام ورزش یا پس از آن در مبتلا یان به دیابت ملیتوس رخ می دهد. این مطالعه با هدف تعیین میزان تغییرات قند خون ، تری گلیسرید و کلسترول در اثر ورزش صبحگاهی و رابطه آن با سن ، طول سابقه ورزش صبحگاهی و میزان اولیه المانهای خونی افراد ورزشکار ...
نمایه ها:
خون | 
ورزش | 
یزد |