عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 545

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این آزمایش اثر سطوح مختلف مس (صفر،100 و200 میلی گرم در کیلو گرم )و ویتامین ‏‎C‎‏ (صفر،400 و800 میلی گرم در کیلو گرم) مازار بر احتیاجات غذایی بر روی عملکرد طیور گوشتی در یک طرح بلوک تصارفی،به صورت آزمایش فاکتوریل 3*3 و درچهار تکرار بر روی 10 قطعه جوجه گوشتی نژاد هیبرو به مدت 56 روز مورد بررسی قرار گرفت . نتایج این آزمایش نشان داد که مصرف ویتامین ‏‎C‎‏،باعث تغییر معنی دار وزن بدن نگردید ولی مصرف مس مازاد بر احتیاجات باعث افزایش مصرف غذا، بهبود ضریب تبدیل و افزایش وزن بدن (05 ...

بمنظور بررسی اثرات اصلی و اثرات متقابل دونوع کود ازت و سولفات روی بر تولید ، ماده خشک وعملکرد دانه وغلظت عناصر غذایی دربرگ ذرت دریک آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح‌آماری بلوکهای کامل تصادفی درسه تکراراثر پنج سطح ازت شامل سطوح 90 - 0 360 - 270 - 180 - کیلوگرم ازت خالص درهکتارازمنبع اوره و سه سطح روی به مقادیر 40 - 20 - 0 کیلوگرم سولفات روی با یک تیمار اضافی N180 Zn20 P240 موردمطالعه قرارخواهدگرفت . ...

بمنظور تعیین اثر گوگرد درجذب مواد غذایی فسفر وآهن این آزمایش با طرح کرتهای خرد شده در سه تکرار هرتکرار 10 تیمار و هرتیمار 6 درخت جمعا180 " اصله درخت پرتقال محلی اجرا می گردد. ...

این آزمایش بمنظورتعیین اثرگوگرد درجذب مواد غذایی ازجمله فسفروآهن باطرح کرتهای خردشده درسه تکرار هرتکرارشامل 10 تیمار هرتیمار 6 درخت جمعا180"اصله درخت پرتقال محلی اجرا خواهدشد. ...

با توجه به روند افزایش جمعیت در کشور کوشش در افزایش تولیدات محصولات طیور از کارهای مهم و اساسی است . برای جیره‌نویسی و تغذیه طیور در کشور از اطلاعات ارائه شده در جداول ترکیبات شیمیایی مواد خوراکی و احتیاجات غذایی طیور ارائه شده توسط سازمانهای بین‌المللی استفاده می‌شود که با نیازهای طیور موجود در کشور مطابقت ندارد. لذا موجب به هدر رفتن مواد مغذی مواد خوراکی و کاهش راندمان تبدیل خوراک به گوشت و تخم‌مرغ می‌گردد که از لحاظ اقتصادی ضرر و زیان بسیار زیادی را به دنبال دارد. طی این پ ...
نمایه ها:
گیاه | 
طیور | 

جهت تعیین مناسب‌ترین فرمول کودی و همچنین بررسی اثرات عناصر غذایی اصلی بر عملکرد دانه و در صد روغن آن در شرایط کشت دیم این تحقیق بصورت آزمایش فاکتوریل رد قالب جراح بلوکهای کامل تصادفی با بهار سطح مختلف ازت شامل منو، 20، 40، 60 کیلوگرم در تقلا و سه سطح فسفر شامل منو، 20 و 40 کیلوگرم و در ترکیب کودی اضافی N4OP4OK2O در منطقه کالبد مثل استان سود اغلن در سال 73 و 74 به اجرا در آمده N4OP4K35 بهترین توصیه توری با توجه به نتایج جوی وقت N4OP2O با عملکرد 1032 کیلوگم دانه و 42 درصد روغن ...

باتوجه به اینکه ببری سبز گونه بومی ایران می باشد که بخصوص در ابهای استان بوشهر بطور فراوان یافت میشود و نظر به اینکه تاکنون کار چندانی بهشکل اصولی روی تعیین نیازهای غذائی این گونه صورت نگرفته است و باتوجه به توسعه صنعت پرورش میگو در کشور و نیاز بخش اجرا به معرفی گونه‌های جدید مناسب پرورش این پروژه انتخاب شده است ...
نمایه ها:
تعیین | 
آبزی | 

به منظور مقایسه روشهای مختلف کوددهی در قابلیت جذب عناصر غذایی بر روی 5 رقم تجارتی گیلاس طرحی، با مدل فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و اجرا گذاشته شد. ارقام مورد مطالعه سیلیژل بلاوی، باربول، هیبرید کرج، گیلاس ناپلئون، زرد دانشکده، شبستر و روش تغذیه شامل تغذیه از طریق ریشه و تغذیه از طریق برگ بود. این آزمایش در قطعه گیلاس مادری موجود در باغ کمال آباد کرج که درختان آن همگی در سال 1362 کشت گردیده و یکنواخت بودند انجام گرفت. فواصل درختان 5*4 متر بود. ...

آماده سازی وان‌های فایبرگلاس- انتقال لاروها به وان‌ها- تنظیم جیره‌های غذایی و تهیه آنها و انجام آزمایشات مربوط به تأثیر غذاها بر روی رشد- زیست سنجی ماهیان (15 تا 20 روز یکبار)- ارسال لاشه بچه ماهیان به آزمایشگاه پس از پایان هر مرحله- نتایج نشان دادند که بهترین رشد در تیمار 4 (25% ناپلیوس آرتمیا و 75% روتیفر آب شور) بوده بطوریکه میانگین وزن 4%  4/41 میلی‌گرم و 69/56% رشد مشاهده شد. ...