عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2515

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی است . ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش ، پرسشنامه‌ای شامل 50 سوال در رابطه با دانش و نگرش معلمین بود که توسط پژوهشگران تهیه و از طریق نمونه‌گیری تصادفی بین 122 نفر از معلمین مورد بررسی توزیع گردید. نتایج حاصل نشانگر آگاهی نسبتا پائین معلمین بود در حالیکه اکثریت آنان نمره نگرش خوبی کسب کردند. این بررسی همچنین نشان داد که بین 2 متغیر دانش و نگرش معلمین همبستگی وجود داشت . جهت دستیابی به نتایج دقیق‌تر برخی متغیرهای مرتبط با تغییرات دانش و نگرش نیز مو ...

(1) نگرش زنان مثبت‌تر از نگرش مردان نسبت به اخبار بوده است . (2) بین نگرش مردم در دو مقطع خرداد و آذر 1371 تفاوت معنی‌داری وجود داشته است . ...

(1) نگرش زنان و مردان نسبت به برنامه‌ها یکسان بوده است . (3) عامل سواد در نگرش مردان و زنان نسبت به برنامه‌ها موثر بوده است . (3) نگرش بیش از نیمی از پاسخگویان نسبت به برنامه‌ها مثبت بوده است . ...
نمایه ها:
تهران | 
نگرش | 
مردم | 

هدف : سنجش نگرش فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی‌ارشد رشته‌های علوم انسانی نسبت به روش تحقیق و عوامل آموزشی مربوط به آن. خلاصه: -1 نگرش فارغ‌التحصیلان مزبور نسبت به روش تحقیق و عوامل آموزشی آن متوسط یا خنثی، اما با گرایش رو به منفی است . -2 ارزیابی و گرایش ارزیابی فارغ‌التحصیلان نسبت به عوامل آموزشی (استاد و اهداف آموزش ) از حیطه شناختی به سمت حیطه عاطفی و سپس حیطه مهارتی سیر نزولی می‌یابد. -3 عوامل آموزش رشته‌های علوم انسانی (بجز در رشته روانشناسی) در انتقال نگرش ...

خلاصه: -1 بین نگرش مادران و پدران و موفقیت تحصیلی فرزندران رابطه معنی‌داری وجود دارد. -2 بین نگرش مادران و پدران و سن آنها ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. -3 بین نگرش مادارن و سطح تحصیلات آنها رابطه معنی‌داری وجود دارد، اما بین نگرش پدارن و سطح تحصیلات آنها ارتباط معنی‌دار وجود ندارد. ...

در این نظرخواهی، نگرش مردم سه شهر تهران، مشهد و رشت نسبت به برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران سنجیده شده است . عامل جنس در ارائه نگرش پاسخگویان در شهرهای مشهد و رشت نسبت به برنامه‌های رادیو عامل تعیین‌کننده‌ای نبوده در حالی که در نگرش پاسخگویان شهر تهران تاثیر داشته است . عامل سواد در تهران و رشت در مورد ارائه نگرش پاسخگویان عامل موثری بوده ولی این عامل در شهر مشهد عامل تعیین‌کننده‌ای نبوده است . انتظارات مردم این سه شهر در مورد پخش انواع برنامه‌ها شامل موارد زی ...

یافتن راه‌کارهای عملی به منظور مشروعیت بخشیدن به روابط میان دو جنس نه تنها ضروری، بلکه حیاتی است لذا وقتی که به فکر مبارزه با فحشا، منکرات و روابط نامشروع جوانان می‌افتیم، این بدان معنی نیست که نیازهای جنسی، روانی و عاطفی جوانان را انکار کنیم، بلکه می‌بایست زمینه‌ها و راههای مشروع چنین روابطی را در کنار یا در مقابل شیوه‌های سرکوبگرانه و مبارزاتی تنظیم کنیم تا یکدیگر را مرتبا جبران کنند و به توزیع سرمایه‌گذاریها در جهت برنامه‌ریزیهای کنترل و ممنوعیت‌ها کاسته و در ابعاد ...

پستان شایعترین محل سرطان و دومین علت شایع مرگ در زنان میباشد از روشهای غربالگری کم هزینه و با صرفه و آسان خودآزمایی پستان است . در این راستا مطالعه‌ای با هدف تعیین میزان آگاهی و نگرش دبیران زن شهر خرم‌آباد در مورد خودآزمایی پستان انجام گردید. در این مطالعه توصیفی برای دستیابی به اهداف پژوهش پس از تهیه پرسشنامه و تعیین تعداد نمونه‌های (414) نفر اطلاعات از جامعه پژوهش که دبیران زن شهر خرم‌آباد بود 375 نفر (86/2 درصد) دارای آگاهی ضعیف و 57 نفر (13/8 درصد) آگاهی متوسط داشتند هیچک ...
نمایه ها:
آگاهی | 
نگرش | 
زن | 
پستان | 
دبیر | 

با توجه به نقش مردان در کنترل جمعیت و اهمیت مطالعات KAP و تشخیص نیازهای آموزشی و با توجه به آمار وازکتومی استان (4 درصد) جهت برنامه‌ریزی و زمینه مشارکت مردان در کنترل موالید بررسی تحت عنوان تعیین میزان آگاهی پزشکان و کارشناسان شاغل در سیستم بهداشتی استان سیستان و بلوچستان در زمینه وازکتومی انجام شد. نمونه پژوهش شامل 47 کارشناسان شاغل در سیستم بهداشتی استان سیستان و بلوچستان در زمینه وازکتومی انجام شد. نمونه پژوهش شامل 47 کارشناس و 53 پزشک بود اطلاعات از طریق دو پرسشنامه نگرش ...