عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3098

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

متوسط عملکرد رقم Will X KW500 برابر 3947 کیلوگرم در هکتار رقم KW505 X Bossiev معادل 3770 کیلوگرم در هکتار و رقم ویلیامز (شاهد) 3250 کیلوگرم در هکتار عملکرد داشته اند. ...

متوسط عملکرد مزرعه شاهد (زرین 5611 کیلوگرم) - متوسط عملکرد مزرعه (کراس آزادی 6535 کیلوگرم) ...

متوسط عملکرد اسپیدفید 74 تن در هکتار و متوسط عملکرد جامبو 57 تن در هکتار بود ...

متوسط عملکرد رقم صیاد 2257 رقم درخشان 2110 و رقم شاهد (ناز) 2102 کیلوگرم در هکتار بود. رقم درختان نسبت به افت کند در نقطه ای و بیماری فرزاریوم مقاوم است صیاد نسبتا مقاوم ولی رقم ناز حساس است. ...

متوسط عملکرد مزرعه شاهد (الموت 5700 کیلوگرم ) - متوسط عملکرد مزرعه طرح (کراس آزادی 6527 کیلوگرم) ...

متوسط عملکرد مزرعه شاهد 1166 کیلوگرم در هکتار- متوسط عملکرد مزرعه طرح 1473 کیلوگرم در هکتار ...

میانگین عملکرد شاهد 5/1336 کیلوگرم و عملکرد طرح 5/1137 کیلوگرم در هکتار بوده است. ...

میانگین عملکرد طرح 4203 کیلوگرم و میانگین عملکرد شاهد 3990 کیلوگرم در هکتار بوده است. بطور کلی جو رقم 12 سراسری با و جو پایین بودن وزن هزار دانه به دلیل بالا بودن تعداد دانه در خوشه برتری نسبی از خودشان داده است. ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
جو 13 | 

متوسط عملکرد رقم طرح در دو منطقه خرم آباد و پلدختر نسبت به شاهد 350 کیلوگرم افزایش داشته است در منطقه کوهدشت رقم طرح نسبت به شاهد حدود 350 کیلوگرم در هکتار کاهش داشته است. در مجموعه به دلیل یک ماه تاخیر در کاشت و عدم بارندگی های لازم، عملکرد ارقام طرح و شاهد نسبت به سالهای معمولی کاهش عملکرد داشته است. ...