عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 312

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تبدیل مجازات، یک نهاد حقوق کیفری است که قاضی حین صدور حکم وبا توجه به ضوابط قانونی، با اعمال آن، مجازات قانونی را به مجازات دیگری تبدیل می نماید. تبدیل مجازات یکی از ابزارهای اعمال اصلی تفریدمجازات ها و در جهت تحقق هرچه بیشتر اهداف مجازات ها توسط قاضی به کار گرفته می‌شود . تبدیل مجازات از نظر میزان دخالت قانون در اعمال آن از جانب محاکم، همچنین از لحاظ زمانیکه در فرآیند دادرسی واجرای حکم قابل اعمال است ، قابل تقسیم بندی می‌باشد .تبدیل قضایی وتبدیل قانونی حاصل تقسیم بندی ...

فوریت و قاطعیت در اجرای احکام کیفری لازمه دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده برای مجازات‌هاست. مع‌الوصف با مداقه در مقررات موضوعه و رویه قضایی با عواملی مواجه می‌شویم که وجود یا حدوث آنها مانع اجرای مجازات است. این عوامل گاهی موجب عدم اجرای مجازات می‌شوند و گاهی از موجبات تاخیر در اجرای مجازات به شمار می‌روند. موانع نخست که شامل موارد سقوط مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات و آزادی مشروط می‌گردند، سبب منتفی و متعذر شدن اجرای مجازات مقرر در حکم دادگاه می‌شوند در حالی که موانع دست ...

مجازات هاي تعزيري، نشان دهنده ي انعطاف پذير بودن نظام جزايي اسلام در برابر شرايط مختلف جرم و مجرمان مي باشد. نتايج بررسي و تحقيق آيات و روايات نشان مي دهد که حاکم مي تواند جنبه حق اللهي مجازات هاي تعزيري را با گذشت شاکي و اقرار متهم و داشتن انگيزه شرافتمندانه مجرم و توبه و پشيماني مجرم، و حسن سابقه و وضع خاص بزهکار، تخفيف دهد و همچنين مهمترين ادله تعميم کيفيت هاي مجازات تعزيري به موارد غير جلدي از قبيل: حبس، اخذ مال، تبعيد، تهديد، تحقير، توبيخ و سرزنش مجرم، آيات و رواياتي است ...

نهاد‌های تعدیل‌کننده مجازات به آن دسته از نهاد‌هایی گفته می‌شود که در صورت به کار‌گیری آنها از سوی محاکم قضایی در هنگام صدور حکم و یا در حین اجرای مجازات باعث تعدیل و کاسته شدن از میزان مجازات می‌گردد. قانونگذار در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/11/2 به این گونه از نهادها اشاره دارد: جهات تخفیف مجازات (ماده37و38)، تعویق صدور حکم (ماده40)، تعلیق اجرای مجازات (ماده46)، نظام نیمه آزادی (ماده56)، آزادی مشروط (ماده58)، نظارت الکترونیکی (ماده62)، عفو (ماده96و97)، نسخ ...

اصل تناسب جرم و مجازات، از مهم‌ترین اصول جزایی اسلام و از واجبات و الزامات مجریان حکومت اسلامی است. اعمال مجازات تا آن اندازه مجاز است که برای جلب مصلحت و دفع مفسده کافی باشد و بیش از آن اثرات و مقاصد شارع مقدس را از بین می برد. آنچه نظام جزایی اسلام را متمایز از دیگر جوامع کرده است،رعایت تناسب جرم و مجازات در فقه جزایی است،که این مهم در سایه‌ی اصل فردی کردن مجازات که در واقع تطبیق مجازات با شخصیت و اوضاع و احوال مجرم است، پدیدار گشته است. نمونه هایی از فردی کردن مجازات در ...
نمایه ها:
جرم | 
توبه | 
اسلام | 

دراین تحقیق مفهوم تناسب جرم و مجازات و جایگاه تقنینی، قضائی و اجرائی آن با تهیه فهرست طبقه‌بندی موضوعی جرایم و مجازایتها در حقوق جزای ایران و پنج فصل در یک ضمیمه مورد بررسی قرار گرفته است . تناسب تقنینی جرایم و مجازاتها از دو دیدگاه جرم‌شناختی و کیفرشناختی به روش مقایسه ملاکها و ضوابط هرکدام در مکاتب مختلف حقوق جزای معاصر و حقوق جزای ایران مطالعه شده و از نظریه مصلحت و مفسده در اسلام دفاع شده است . زیرا این نظریه جامع و از متفرعات بحث کلامی عدالت در اسلام و در زمینه انتخاب جر ...
نمایه ها:
جرم | 
ایران | 

عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازاتهاست (در مقابل موارد شخصی سقوط مجازات)، بدین معنا که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعی و حفظ نظم و برقراری عدالت از اجرای مجازات در مورد مجرمین صرف‌نظر می‌کند و فایده‌ای درا که در عدم اجرای مجازات مشاهده می‌کند، بیشتر از اجرای آن می‌داند. اهمیت این نهاد در حقوق کیفری نظامهای حقوقی امروزهء دنیا، به حدی است که برای اجرای آن، گاهی اصل حتمی بودن مجازاتها و اصل تفکیک قوا، نادیده گرفته می‌شود. این نهاد در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه است ، بعد از است ...

در فصل نخست ، مفاهیمی از قبیل حقوق کیفری ، مجازات ، کیفر شناسی و سرانجام مفهوم مجازات شلاق از نظرگاه لغوی ، حقوقی و کیفر شناسی مورد بررسی قرار می گیرد . به همین نحو، تلاش شده است تا مبانی فلسفه تشریع مجازات شلاق از دیدگاه عام حقوق جزا و دیدگاه خاص حقوق کیفری اسلام تشریح گردد. در فصل دوم نیز بنا بر ضرروت ، تاریخچه اجرای شلاق را به ترتیب در جهان و ایران بررسی نموده ایم . این در دو فصل جداگانه تحت عناوین : پیش بینی شلاق به عنوان کیفری حدی ( فصل اول ) و پیش بینی شلاق به عنوان کی ...
نمایه ها:
شلاق | 
ایران | 
حقوق | 
اسلام | 

سنگسار، مجازات زناکاران همسردار بوده و اساس آن به صورت کشتن با سنگ می باشد. این مجازات، بنابر اعتقاد اکثر مفسران شیعی و سنی، در جهت تکمیل مجازات زناکاران مورد اشاره در آیات 15 و 16 سوره نساء و آیه 4 سوره نور بوده و آن را منسوب به سنت می دانند. پرداختن به مجازات رجم به لحاظ ریشه ای و اصولی، مستلزم این است که، اسنادی که برای اثبات این مجازات موجود و منسوب به سنت است، به درستی و با ترازوی عقل و نیز اصول فقهی، سنجیده شود؛ در این پژوهش چهار منبع اصلی استخراج احکام اسلامی که عبارتن ...
نمایه ها: