عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 138217

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق تعیین تعریف آموزش نیروی انسانی و نقش آن در توسعه منطقه ای و ارزیابی سطح نهاد های آموزشی و آموزش نیروی انسانی در ناحیه مورد مطالعه و همچنین راهکارهای واقع بینانه ای در جهت سطح ارتقاءسطح آموزش و توسعه نیروی انسانی در شهرستان بویر احمد می باشد با توجه به اینکه فرضیات تحقیق عامل اصلی توسعه نیافتگی شهرستان بویر احمد رافقدان توسعه نیروی انسانی و عدم ارتقاء زیرساخت های آموزشی بیان نموده است لذا برای اثبات فرضیات تحقیق با استفاده از کتب مقالات و اسناد؛نوشته ها در خص ...

هدف پژوهش حاضر امکان سنجی استقرار مهندسی مجدد از نظر وضعیت زیرساخت های لازم در اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان ستادی اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در سال 1392-1391 به تعداد 299 نفر می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و تجزیه و تحلیل براساس 169 پرسشنامه انجام گرفت. ابزار پژوهش 4 پرسشنامه شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی و پرسشنامه مقاومت منابع انسا ...

در این تحقیق به دنبال آن هستیم که بیان کنیم علوم انسانی اسلامی امروزه به عنوان یک ضرورت مطرح است. لذا این سوال ایجاد می‌شود که آیا علوم انسانی اسلامی می‌توانیم داشته باشیم یا نه؟ با بررسی در آثار علامه طباطبایی باید بگوییم که ایشان قائل هستند که همانطور که می‌توانیم علوم انسانی داشته باشیم، با تحول در این علوم می‌توانیم علوم انسانی اسلامی هم داشته باشیم. با ایجاد تحول در این علوم به معنای تبدیل مبانی، روشها، ساختارها، نظریه ها و متون علمی و کاربردی سازی این علوم تحقق هر چه بی ...

موضوع این رساله مناسبات دین و علوم انسانی از دیدگاه استاد مطهری می‌باشد . اکنون در جامعه علمی ما، تفاسیر و تلقی‌های گوناگونی از «هویت» علوم انسانی اسلامی وجود دارند که حتی گاه، با یکدیگر متعارض هستند. بنابراین، می‌باید به عنوان یک گام بنیادی در مسیر طراحی و ترسیم «مناسبات دین و علوم انسانی »، بتوانیم به طور دقیق به این مسأله بپردازیم. در این زمینه استاد مطهری از جمله کسانی هستند که با مجهز ساختن خویش به علوم روز و نیز تحقیق درباره اسلام و تعالیم حیات بخش آن و فهم دقیق آن، در ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در حفظ و نگهداری منابع انسانی از دیدگاه کارکنان در سازمان طراحی مهندسی نورهان صنایع تدوین و تنظیم گردیده است. برای این منظور فرضیه های این پژوهش در یک چارچوب نظری منتج از بررسی ادبیات مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی است. ...

نشانگرهای درگیر کننده نیز ابزار میان فردی مهمی برای ارتباط برقرار کردن با خوانندگان در متن می باشند. اما، درباره ی تفاوت استفاده ی این نشانگرها در مقالات مجله های رشته های علوم انسانی و علوم محض و هم چنین تغییرات کاربردی این نشانگرها طی گذشت زمان اطلاعات زیادی در دست نمی باشد.مطالعه ی کنونی، شامل بررسی کمی و مقایسه ای بر اساس دو مجموعه از چهار رشته ی علوم انسانی (روان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و حقوق) و چهار رشته ی علوم محض (ریاضیات، زمین شناسی، فیزیک و زیست شناسی) می باشد. ...

ادبیات پایداری جایگاه تجلی ارزش‌های انسانی می‌باشد. ارزش‌های انسانی شامل مواردی از قبیل کرامت، عدالت، آزادی، ستایش مقام شهدا و ... می‌باشد. اما در ادبیات پایداری تجلی ارزش‌های انسانی از قبیل ظلم‌ستیزی، دعوت به مبارزه، ستایش مقام شهید و دعوت به پایداری بیشتر است. هدف این پژوهش شناخت این ارزش‌ها و ارتقای آنها در جامعه است. در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن بررسی وجوه مشترک آثار دو شاعر نامی معاصر عراق و ایران، مظفر النواب و موسوی گرمارودی و تطبیق بین اشعارشان، درباره ارزش‌های ...

رشد شتابند? فناوری ارتباطی و اطلاعاتی چارچوب ها و سازوکارهای تازه ای در زندگی و حیات انسانها پدیدار ساخته است.این تحولات هم در فرآیند ارتباطات و هم در معناسازی اثرات مثبت و منفی زیادی بر جا گذاشته است.شکل گیری فضای مجازی وهمزیستی آن با جهان واقع وضعیت جدیدی در ارتباطات رقم زده است.درشبکه های اجتماعی ،ارتباطات راحت تر از پیوند چهره به چهره است و ارتباط شبکه ای به جبه? مقابل پیوندهای اجتماعی عمیق انسانی تبدیل شده است بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه شبکه های اجتماعی مجا ...
نمایه ها:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سلامت روانی بر توانمندسازی منابع انسانی اداره اوقاف استان همدان می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه منابع انسانی اداره اوقاف همدان به تعداد 86 نفر می‌باشد و با توجه به در دسترس بودن جامعه آماری، از روش نمونه‌گیری تمام شماری استفاده گردید از این تعداد 84 پرسشنامه تکمیل شده با روش‌های آماری متناسب با پژوهش، در نرم افزار آماری21 SPSS مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد شده سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) ...