عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11791

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور مقایسه میزان دسترسی و استفاده از ابعاد گوناگون فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین اساتید و دانشجویان فنی مهندسی و علوم انسانی دانشگاه های استان ایلام در سال تحصیلی 89- 88 صورت پذیرفته است . جامعه آماری دانشجویان مشتمل بر 35.190 نفر است که طبق جدول مورگان نمونه آماری آن 380 نفر می باشد . جامعه آماری اساتید نیز220 نفر بوده که طبق جدول مورگان نمونه آماری آن 140 نفر می باشد . روش پژوهش توصیفی – پیمایشی مقطعی ، روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای نسبی است و ابزار ...

پژوهش حاضربا عنوان " تحلیل محتوای کتاب درسی علوم تجربی سال دوم راهنمایی بر اساس عوامل خلاقیت گیلفورد " انجام شده است . روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا و کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل محتوای کتاب درسی علوم تجربی دوم راهنمایی در سال تحصیلی 90- 1389 می باشد . حجم نمونه برابر با حجم جامعه آماری انتخاب گردید . ابزارهای این تحقیق فرم تحلیل محتوای محقق ساخته با توجه به الگوی عوامل خلاقیت گیلفورد می باشد . برای تحلیل محتوای کتاب درسی علوم تجربی دوم راهن ...

بحث از تربيت و شخصيت آدمي، از مباحث اساسي همه‌ي مکاتب و شاخه‌هاي علوم‌انساني بوده و همانند هر فعاليت ارادي ديگر انسان، هدفي را دنبال مي‌کند و هدفداري تعليم و تربيت، از هدفداري نظام آفرينش و نوع جهان‌بيني، انسان‌شناسي و مباني پذيرفته شده يک مکتب تربيتي جدا نيست؛ يعني هر مکتبي با توجه به مباني اعتقادي خود، از تربيت انسان، هدف خاصي را دنبال خواهد کرد. از اين رو مکاتب دنيوي در امر تربيت و روش‌هاي تربيتي به تشتت آراء و عقايد و سرانجام به بن‌بست رسيدند، زيراهيچ‌کدام خالي از نقص نبو ...

هدف كلي اين پژوهش، بررسي و مقايسه‌ي دلالت‌هاي تربيتي گلستان سعدي و قابوس‌نامه‌ي عنصرالمعالي مي‌باشد. با توجه به اين هدف ابتدا مفاهيم تربيتي و اخلاقي موجود در اين دو اثر استخراج گرديده و هم‌زمان با آن در مقوله‌هاي پنج‌گانه‌ي تعيين شده‌ي دلالت‌هاي تربيتي كه شامل اهداف، روش‌ها، برنامه‌درسي (محتوا)، معلم و متعلم بوده است، تقسيم‌بندي شده‌اند. تحقيق حاضر از نوع كيفي و در رديف طرح‌هاي غيرپيدايشي است. داده‌هاي مورد نياز با روش اسنادي جمع‌آوري شده است. اسناد مورد پژوهش در ارتباط با اي ...

اين پايان‌نامه به دنبال برررسي ويژگي‌هاي انسان از ديدگاه علامه طباطبايي و دلالت‌هاي تربيت آن است. در واقع هدف اين پژوهش مطالعه ديدگاه علامه طباطبايي در مورد انسان و دلالت‌هاي تربيتي آن در خصوص عناصر نظام تعليم و تربيت است. اين پژوهش که از جمله طرح‌هاي تحقيق کيفي است، ساخت نظريه را هدف خود قرار داده و لذا از بالاترين سطح انتزاع برخوردار مي باشد؛ و بر اساس نگرش اسميت مبني بر استنتاج دلالت‌هاي تربيتي از ديدگاه‌هاي خاصي شکل يافته است. و لذا با اين نظر وي که بين ديدگاه‌هاي خاص و ...

هدف از پژوهش حاضر ، ارزيابي کيفيت برنامه درسي دوره کارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي (گرايش برنامه ريزي درسي) از ديدگاه اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد تهران جنوب در سال تحصيلي 91- 90 مي باشد. پژوهش حاضر از نوع توصيفي- پيمايشي است که به ارزشيابي کيفيت برنامه درسي موجود رشته علوم تربيتي بر اساس الگوي فرانسيس کلاين مي پردازد. جامعه آماري پژوهش جمعاً 91 نفر که شامل دو زير جامعه : الف-اعضاي هيأت علمي رشته علوم تربيتي (17 نفر) و ب- دانشجويان کارشناسي ارشد شاغل به تح ...

اين مطالعه در صدد است كه به تعليم و تربيت اسلامي از منظر مطهري بنگردو دلالتهاي تربيتي را در قالب عناصر اهداف، محتوا و روش از ديدگاه متفكر شهيد تبیین نمايد. برای این منظور چهار سوال پژوهشی طراحی و تدوین شد: سوال اول پژوهشي: شهید مطهری، ماهیت انسان را از دیدگاه خود چگونه تبیین نموده است؟ سوال دوم پژوهشي: شهید مطهری، هدف تعلیم و تربیت را از دیدگاه خود چگونه تبیین نموده است؟ سوال سوم پژوهشي: شهید مطهری، محتوای تعلیم و تربیت را از دیدگاه خود چگونه تبیین نموده است؟ سوال چهارم ...

اين تحقيق تحت عنوان "بررسي چگونگي تاثير انديشه هاي پراگماتيستي در برنامه هاي درسي علوم اجتماعي دوره ابتدايي"به دنبال پاسخ گويي به اين پرسش بوده است كه برنامه هاي درسي علوم اجتماعي دوره ابتدايي ايران تا چه حدودي از فلسفه تربيتي پراگماتيسم اثر پذيرفته است .اين اثر در چه عرصه هايي و بر مبناي كدام اصول بوده است .هدف كلي اين تحقيق اين بوده كه انديشه هاي پراگماتيستي چگونه در برنامه هاي درسي علوم اجتماعي دوره ابتدايي ايران تاثير گذاشته است. براي رسيدن به اهداف تحقيق و پرسش هاي مط ...

وحدت وجود را می توان يكي از مهمترین ايده ها در اکثر مکاتب عرفانی دانست. البته مکاتب گوناگون عرفانی، در نوع جهان بینی و دستور العمل های مربوط به سیر و سلوک، تفاوت هایی با یکدیگر دارند، اما این ایده، فصل مشترك اغلب آنها است. توجیه منطقی و عقلانی این امر با مشکلاتي همراه است. در این تحقيق به تبيين وحدت وجود و بررسي هماهنگي آن با يكي از ديدگاه هاي علمي متداول پرداخته شده است. و در نهایت به بررسی اهداف تربیتی از منظر وحدت گرایانه علمی و عرفانی پرداخته شده است. روش مورد استفاده در ...