عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 329

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از عوامل متمایز کننده سازمان های امروزی، در اختیار داشتن کارکنانی - خاصه از لحاظ درونی و روانی – توانمند است، از این رو تلاش برای افزایش این ویژگی در کارکنان یکی از برنامه هایی است که سازمان های پیشرو به آن اهمیت می دهند. در این تحقیق، تاثیر مدل چهار بعدی عدالت سازمانی - عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت بین فردی و عدالت اطلاعاتی - بر توانمند سازی روانشناختی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماری تحقیق متشکل از 4680 نفر از کارکنان مجتمع مس سرچشمه بودند که با روش نمونه ...

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عدالت سازمانی (دارای سه بعد ان شامل عدالت توزیعی، عدالت آیین نامه ای و عدالت تعاملی ) بر بهروزی روانشناختی کارکنان (با پنج بعد شامل تناسب بین فردی، پیشرفت در کار، احساس شایستگی، عجین شده در کار، به رسمیت شناخته شدن) شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان انجام گرفت است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان که شامل 120 نفر می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی است. نوع تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و روش گردآوری ...

هدف از انجام این پژوهش ارتباط بین عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بود. ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه‌ی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس تشکیل می‌دهند، از آنجا که تعداد این کارکنان 203 نفر می‌باشد؛ بنابر‌این حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 132 نفر بدست آمد که به صورت طبقه ای تصادفی از بین جامعه مورد نظر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده‌ها شامل پرسشنامه استاندارد ...

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عدالت سازمانی در کاهش فرصت طلبی و تاثیر آن بر بهبود عملکرد و کاهش هزینه خریدار تامین کننده در شرکت پتروشیمی‌ بیستون کرمانشاه می‌باشد. پرسشنامه عدالت سازمانی با ابعاد (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای) به عنوان متغیر مستقل؛کاهش فرصت طلبی با مولفه های‌ (نوع فرصت های قوی، نوع فرصت های ضعیف) به عنوان متغیر میانجی و عملکرد کارکنان و کاهش هزینه خریدار و تامین کننده برگرفته از پژوهش یادونگ و همکاران،2016 به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند.ا ...

چکیده: هدف از این پ‍ژوهش تبیین نقش واسطه ای عزت نفس سازمانی در رابطه عدالت سازمانی باسلامت سازمانی مدیران مدارس ابتدایی ناحیه چهار شیراز بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران مدارس ابتدایی ناحیه4 شیراز به حجم 128نفر بوده اند، که با سرشماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شد .ابزار سنجش پرسشنامه های عزت نفس سازمانی پیرس ، گاردنر، کامینگز و دان هام سلامت سازمانی هوی فیدمن و عدالت سازمانی نی هوف و مورمن بوده است که هر سه از روایی و پایایی قاب ...

هدف از تحقیق حاضر تبیین رابطه عدالت سازمانی و جوسازمانی با بهره وری معلمان ابتدایی ناحیه سه شیراز بوده که با روش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل 900 نفر از معلمان ابتدایی ناحیه سه شیراز می باشد که 269 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها از سه پرسش نامه بهره وری مدل اچیو (هرسی و گلداسمیت) عدالت سازمانی(نیهوف و مورمن) و جو سازمانی (هالپین و کرافت) استفاده گردید. جهت تجزیه و ...

شرایط کاملاً متحول و متغیر حاکم بر سازمانها و ورود آنها به اقتصاد دانش محور، باعث ظهور ابعاد رفتاری جدیدی در سازمانها تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی گردیده است. امروزه عملکردها و رفتارهایی فراتر از آنچه رسماً در شرح شغل بیان شده، مورد انتظار است. رفتارهای فرانقش یا رفتار شهروندی سازمانی که اخیراً جزء جدایی ناپذیر مدیریت عملکردسازمانها محسوب شده است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر این رفتارها جهت حفظ، افزایش و تقویت آنها برای برنامه ریزان و تصمیمگیران سازمانی ضروری می باشد. ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی عدالت سازمانی در تبیین افشای اجزای سرمایه فکری و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای موجود در مورد سرمایه فکری، کیفیت‌گزارشگری مالی و عدالت سازمانی و شکل گیری چارچوب نظری متغیرهای مهم تحقیق، مدل مفهومی و فرضیات تحقیق مشخص گردید. برای اندازه گیری متغیرعدالت ...

اخلاق ارسطويي، اخلاقي غايت گرايانه است؛ يعني ارسطو معتقد است در هر کاري که انجام مي‌دهيم، هدف و غايتي است و غايت زندگي رسيدن به سعادت است. زندگي سعادتمندانه از نظر ارسطو يعني زندگي مطابق با فضيلت و فضايل از نظر او به دو دسته فضايل اخلاقي و فضايل عقلاني تقسيم مي‌شوند. فضايل عقلاني از طريق آموزش به دست مي‌آيند و فضايل اخلاقي نتيجه عادت هستند. از جمله فضايل اخلاقي، عدالت است.ارسطو عدالت را به دو معناي عام و خاص به کار مي‌برد. عدالت عام، همان پيروي از قانون است. عدالت در معناي خا ...