عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 113

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پروژه ضمن معرفی ابزارها و تکنیکهای تجزیه و تحلیل سیستم، نسبت به شناخت و ارزیابی سیستمهای موجود در شرکت اقدام گردیده است . سپس با توجه به گستردگی مجموعه و اولویتهای موردنظر، سیستم "حقوق و دستمزد" ، "کنترل کیفیت " ، "تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه" و "قوطی‌سازی و چاپ و لاک بعنوان بخشی از زیرسیستم تولید" جهت شناخت تفضیلی و طراحی سیستم جدید برگزیده شده‌اند. طراحی علمی این سیستمها مستلزم اعمال اصلاحاتی در ساختار سازمانی شرکت بوده است که طی این پروژه به مدیریت شرکت پیشنهاد شده ...
 
یکی از مشکلات و معضلاتی که در هر سازمانی بروز میکند، مشکل تغییر و انتخاب مدیر برای رده های مختلف مدیریتی می باشد با توجه به اهمیت بسیار بالای نقش مدیران در پیشبرد اهداف سازمان ،کمبود مدل یا معیار هایی مشخص برای انتخاب و یا انتصاب مدیران احساس می شود. در سازمان های پروژه محور مسئله ارزیابی یا گزینش و انتخاب مدیران یکی از مهم ترین و در عین حال پیچیده ترین تصمیماتی است که باید اتخاذ گردد. در محیط های پروژه ای اکثر تصمیمات مهم توسط مدیران پروژه گرفته شده و لذا موفقیت سازمان در گر ...

این مطالعه به منظور تعیین دیدگاه مدیران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمستان 1380 صورت پذیرفت .میزان پذیرش فن آوری اطلاعات توسط روسای بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران متوسط ، مدیران متوسط ، مدیران پرستاری کم ، مسوولان امور مالی متوسط و مسوولان مدارک پزشکی متوسط بوده است. در بیمارستان های دارای شبکه میزان پذیرش روسا متوسط ، مدیران زیاد ، مدیران پرستاری زیاد ، مسوولان امورمالی زیاد و مسوولان مدارک پزشکی متوسط بوده است. میزان موافقت کلیه افراد مور ...

دراین پایان نامه سعی خواهد شد تاوضعیت طراحی ‏‏‎‎‏‏‎EIS‎‏ برای شرکت های مادرایرانی مورد بررسی قرار گرفته و چارچوب مناسبی برای این سیستم های اطلاعاتی خاص شرکت های مادرایرانی ارائه گردد . این پایان نامه شامل نتایج و تحلیل های آماری مختلف از وضعیت موضوعات متنوع مطرح شده دراین چارچوب پیشنهادی می باشد . چارچوب پیشنهادی دراین تحقیق شامل چهاربعد مختلف در زمینه های سازمان و منابع انسانی ، داده و اطلاعات ، تکنولوژی و معماری طراحی ‏‎EIS‎‏ می با‌شد . ...

چکیده ندارد.
  
شرط موفقیت و ایجاد مزیت‌های رقابتی از فنآوری اطلاعات همراستایی استراتژی‌های کسب و کار می‌باشد.هدف اصلی این پژوهش دستیابی و ارائه الگوی ترکیبی کارا جهت انتخاب سیستم اطلاعاتی مبنی بر استراتژیهای سازمانی می باشد. این پژوهش در ژی آنست که مدلی کارا جهت تدویت استراتژیهای فنآوری اطلاعات همراستا با استراتژی های کلان سازمان ارائه نماید . به این منظور از بهره گیری از نظرات خبرگان و تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره استفاده گردیده است ...