عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 81

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: در فصل نخست این رساله برای اولین بار واکنشگر نوین مولد فنیل سلنیم الکتروفیلی به نام N,N,N–تری فنیل سلنو ایزو سیانوریک اسید (TPSCA) از ایزو سیانوریک اسید ساخته شد و ساختار آن با روش های طیف سنجی مورد تائید قرار گرفت. سپس این واکنشگر جهت تهیه ɑ- فنیل سلنو کربونیل ها از آلدهیدها و کتونها مورد بهره برداری قرار گرفت. نتایج حاصل نشانگر این است که TPSCA از قابلیت بالقوه ای به عنوان یک واکنشگر فنیل سلنیله کننده الکتروفیلی برخوردار است. در فصل دوم این رساله سطح نانو ذرات مغنا ...
  
ضمن مطالعه کینتیک واکنش 4-phenyl-1,2,3-selenadiazole که بوسیله بازدر محیط الکلی کاتالیزه می شود مشاهده شده که اضافه کردن آب به محلول الکلی دوم واکنش که طی آن یون واسطه selenoeate phenylethynyl به ماده نهائی تبدیل می شودباعث کندی واکنش می شود و این پدیده به ظاهر بااین امر که واکنش بوسیله اسید کاتالیزه می شود مغادیر است .در طی اجرای این پروژه امید میرود که در شناخت بیشتر این پدیده پیشرفت بیشتری انجام شود. ...

در دنیا بطور مداوم در آزمایشگاهها بر روی عللی که باعث بروز بیماریها می شود تحقیق بعمل میاید تابتوان وسیله ای بدست آورد که از ازدیاد و یا پیشرفت امراض ناشناخته جلوگیری بعمل آید.جذام یکی ازآن بیماریهائی است که تاکنون نتوانسته اند بطور کامل داروئی برای مداوای آن پیدا کنند مادر صدد برآمدیم که از وجودترکیبات سولفون که تاحدی از پیشرفت این بیماری جلوگیری میکند استفاده کرده و داروهائی شبیه آنها بااثر قوی تر تهیه کنیم در نتیجه مادر نظر داریم درداروئی مانند آمینودی فنیل سولفون عوامل سل ...
نمایه ها:
سلنیم | 
جذام | 
سنتز | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
تغذیه | 
سلنیم | 

چکیده ندارد.

نمایه ها:
سلنیم | 
خاک | 
مرتع | 
جذب | 
گیاه |