عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 97

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درعصرحاضربرخورداری ازاطلاعات و مدیریت دانش به موقعیتی استوار برای ادامه حیات درسازمان های پویا و نوآور تبدیل شده و حتی توان رقابت دربازارها و تجارت منوط به کسب توسعه و روزآمدی دانش فردی وسازمانی است تاحدودی که دانشجزئی ازسرمایه تلقی میشود از این رو مدیرهوشیاربرآن است تا هرچه بیشتر و بهتر درجهت استفاده ازابزاری بنام دانش برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان حفظ موقعیت و ایجاد خلاقیت و نوآوری جهت درحدود اواسط قرن بیستم سازمان ها و جوامع کشورهای صنعتی پابه مرحله جدیدی گذا ...

در دنیای امروز هوش از جمله مهمترین فاکتورهای استخدام نیروی انسانی در سازمانها بکار می رود ، اما هوش فرهنگی که یکی از انواع متنوع هوش های معرفی شده در سالیان اخیر می باشد به عنوان یکی از قابلیت های مهم رهبران ومدیران برای توانایی برقراری ارتباط با کارکنان و درک تفاوت های فرهنگی بین آنها در محیط های چند فرهنگی و در نهایت به عنوان یک مزیت مهم رقابتی برایشرکت هایی که در عرصه بین المللی فعالیت دارند به شمار می آید . دراینمقاله پس از بررسی کلی در خصوص هوش و معرفی هوش فرهنگی به بیان ...

ارزیابی اثربخش عملکرد منابع انسانی موضوعی است که فکر بسیاری از مدیران را به خود جلب کرده است. اغلب آنان به دنبال رویکرد یا راهکار عملی هستند که از طریق آن بتوانند عملکرد کارکنان خود را بهبود بخشیده و زمینه های رشد و تعالی را فراهم ساخته و بر مزیتهای رقابتی خود بیفزایند. اثربخشی ارزیابی عملکرد به عواملی از قبیل تدوین شاخص های عملکردی، دانش و شناخت مدیران نسبت به روشها و الگوهای ارزیابی عملکرد،حمایت همه جانبه آنان از برنامه های ارزیابی عملکرد، مشارکت دادن کارکنان در برنامه های ...
نمایه ها:

در دنیای کنونی که سازمانها در محیط رقابتی جهانی قرار گرفته اند همواره نیاز به تغییرات ریشه ای و خلاقیتهای کاری احساس می شود. امروزه سازمانها ناگزیرند بعد از دهها سال ادامه روشها و رویه های کاری ثابت خود، روشهای کاری جدیدی را در پیش گیرند به گونه ای که دیگر سازمانها دارای ثبات کاری نیستند و از نوعی ثبات نسبی برخوردارند و برای اینکه از قافله عقب نیافتند اکثر این سازمانها از مهارتهای مدیریت تغییر بهره می گیرند و با شجاعت و جسارت خاصی سعی در ایجاد تغییرات بنیادی در درون سازمان دا ...

امروزه، مدیریت اثربخش یکی از شناسه های توسعه یافتگی در نظام جهانی به شمارمیرود؛ مدیریت کارآمد و توانمند قادر است با به کارگیری پتانسیل ها و امکانات بالقوه و مستعدسازمان بستری مناسب برای توسعه پایدار و همه جانبه پدید آورد. دراین پژوهش، رابطه ی بین ساختار سازمانی و اثربخش مدیران صنایع استان اردبیل بررسی شده است. این پژوهش از لحاظ روش توصیفی همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. ابزاراندازه گیری،پرسش نامه ی پژوهشگر ساخته ی موقعیت ساختار سازمانی واثربخشی مدیران هست. یافته پژوهش ...

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سبک های مدیریت تعارض با اثربخشی سازمانها از دیدگاه کارشناسان مدیریت می باشد. نمونه آماری مورد نظر به تعداد 100 نفر می باشد که به طور تصادفی ساده از بین کارشناسان مدیریت انتخاب شده است. این تحقیق از نظر نوع روش، توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. در این تحقیق از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. یکی، پرسشنامه مدیریت تعارض که از 25 گویه تشکیل شده و دیگری، پرسشنامه اثر بخشی سازمان، که از 24 گویه تشکیل یافته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات حا ...
نمایه ها:
تعارض | 

در سالیان اخیر تجارت الکترونیک به عنوان پدیدهای نوین در دنیای ارتباطات و فعالیت های تجاری اقتصادی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. تجارت الکترونیک با ایجاد تغییرات ساختاری در سازمان ها، آنان را قادر میسازد تا با بهره گیری از روش های نوین در انجام فعالیت های تجاری، کارآیی و بهره وری خود را ارتقا دهند. افزایش توانایی نیروی کار و پرورش نیروهای دانش محور، دسترسی آسان کارمندان به حجم وسیع اطلاعات در محیط های مجازی، تسریع در رشد اقتصادی و خلق فرصت های تجاری جدید از جمله مزیت ها ...

هدف ازاین مقاله بررسی نقش کارافرینی درسلامت سازمانی می باشد یکی از مسائل با اهمیت درسازمان های سالم کارافرینی می باشد که باعث بهبود و ارتقا روحیه رضایت شغلی انگیزش اعتماد و .. درمیان مدیران و کارکنان میشود که درنهایت بهره وری سازمان را افزایش میدهد پس از بیان مقدمه مطالبی درباره مفهوم سازمانی مفهوم کارافرینی اهمیت و ضرورت کارافرینی نیازهای محیطی کارافرینان سابقه کارافرینان درایران سلامت سازمانی و ابعاد سلامت سازمانی مطالبی بیان شده و درنهایت نتیجه گیری به عمل آمده است. ...

بهره وری به معنا و مفهوم امروزی؛ یعنی استفاده بهینه از منابع سازمان، بمنظور رسیدن به اهداف کارا و موثر است. مسئله بهره وری یکی از مباحث نوین و کارآمد اقتصاد و مدیریت در سازمانهاست. استفاده بهینه از منابع در واقع هنری است که با استفاده از اصول و معادلات اثبات شده در مدیریت و اقتصاد، برتری پیدا کرده است. این پژوهش با هدف بررسی و تدوین مدل ساختاری بهبود بهره وری نیروی انسانی به صورت مطالعه موردی در شرکت ماشین سازی تبریز انجام شده، همچنین شناسایی روابط بین متغیرهای موثر بر بهره و ...
نمایه ها:
رقابت | 
تبریز |