عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 466

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازمان پروژه همانند هر سیستمی متشکل از مجموعه ای از اجزاء می باشد .که بایکدیگرتعاملات متقابل دارند . واین تعاملات در راستای دستیابی به هدفی مشخص ، که همان هدف پروژه است،تعریف می گردد. هر سیستمی برای انجام پردازش بر روی ورودیها وتبدیل آن به خروجی نیازمند ساختار وچهارچوبی می باشد، تا اجزاء سیستمی امکان برقراری تعاملات مناسب را داشته باشند. انتخاب ساختار مناسب سازمانی و تعریف روابط بین اجزاء سازمانی نقش بسیار مهمی در موفقیت سازمان دارد. از طرفی ارتباط نزدیکی بین اهداف واستراتژی ...

مطالعه رابطه ابعاد ساختار سازمانی با عوامل اثرگذار بر آن همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در مطالعات سازمان، از ابعاد ساختار با عنوان عوامل ساختاری و از عوامل اثرگذار با عنوان عوامل محتوایی نام برده شده است. در تقسیم بندی عوامل ساختاری تعدادی از دانشمندان علم سازمان و مدیریت از جمله رابینز (الوانی و دانایی فرد، 1374) برپیچیدگی، رسمیت و تمرکز تأیید دارند. دانشمندانی از جمله هال (اعرابی و پارساییان، 1374) و دفت (اعرابی و پارساییان، 1376) عواملی همچون اندازه، اهداف، محیط، فر ...

در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی جوانب مختلف پدیده کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی به طور عموم ، ساختار سازمانی مناسب برای اجرای آن مورد مطالعه قرار گیرد و نیز الزامات سازمان های کارآفرین عنوان و نتایج آماری آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . سپس به بررسی رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی ، شرایط ساختاری مناسب و موانع و محدودیت های ساختاری کارآفرینی سازمانی پرداخته شد . هدف از گام های روش تحقیق ، ایجاد امکان برای تکرار یا ادامه تحقیق در زمینه مشابه است . سعی شده است با ...

سازمان یک نهاد اجتماعی است که مبتنی بر هدف بوده ودارای سیستمهای فعال و هماهنگ است، با محیط خارجی ارتباط دارد و ساختار آن به صورتی آگاهانه طرح ریزی شده است. ساختار سازمانی می بایست سازمان را بصورت مجموعه ای منسجم و واحد در آورد به نحوی که همه فعالیتهای درون آن هماهنگ باشد. ساختار سازمانی باید به گونه ای باشد که بتوان با مراجعه به آن فرآیند پردازش اطلاعات رانیز درک کرد. در گذشته هنگامی که محیط نسبتاَ با ثبات بود بیشتر سازمان ها به تغیرات اندک و تدریجی اکتفا می کردند و برای بهره ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تطبیقی ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب و نیز فیفا برای ارائه الگوی مناسب است. به این منظور محقق با مطالعه دقیق و جامع ساختار سازمانی و اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران، آرژانتین، استرالیا، آلمان، آفریقای جنوبی و ژاپن (به عنوان پنج کشور قاره مختلف) و نیز فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، آن‌ها را مورد مقایسه و تحلیل محتوایی قرار دارد. با استفاده از نتایج بدست آمده پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی و در اختیار خبرگان فوت ...

هدف پژوهش ، دستیابی به مدلی است که بتواند ارزیابی منطقی و واقع‌بینانه‌ای بر حسب میزان فعالیت‌ها و نیازمندیهای آنان به نیروی انسانی ارائه دهد. در سازماندهی و طراحی نمودار تشکیلاتی شعبه‌های تامین اجتماعی سعی شده است تا ساختار سازمانی عمومی شعبه‌ها در نموداری کلی ترسیم شود یعنی فعالیت‌ها، واحدها و موقعیت هر یک و روابط بین آنها مشخص شود اما چون کلیه شعبه‌های سازمان مجموعهء یکسانی از وظایف و مسئوولیت‌ها را عهده‌دار هستند که حجم این فعالیت‌ها یکسان نیست و محدودهء جغرافیایی ...

این طرح با درک نیاز و ضرورت موجود در کشور در خصوص نظام سازمانی و مدیریتی هنر صنعت فرش دستباف ، وضع موجود این صنعت را از حیث ساختار سازمانی حاکم بررسی و آسیب‌شناسی نموده و با توجه به نارساییها و مشکلات احصاء شده و نیز با در نظر کرفتن ماهیت و اقتضائیات خاص این صنعت درصدد آن است تا راهکارهای خروج از وضع فعلی و رفع نقاط ضعف موجود را از طریق پیشنهاد گزینه ساختاری مطلوب ترسیم نماید. ...

هدف این تحقیق بررسی ارتباط ساختار سازمانی با اثربخشی سازمانی در ادارات تربیت بدنی وزارتخانه های منتخب شامل (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)می باشد. جامعه آماری را کارشناسان شاغل در این ادارات تربیت بدنی که 56 نفر بودند تشکیل می دادند و حجم نمونه برابر با جامعه آماری بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز (0/81=α) و پرسشنامه اثربخشی سازمانی حمیدی(0/95=α) استفاده شد. نتایج در دو سطح آمار توصی ...

در آستانه هزاره سوم، مدیریت بر تناقضات و پارادوکس‌ها جلوه تازه‌ای به نظریه‌های سازمانی داد. در قرنی که گذشت دلمشغولی نظریه‌پردازان مدیریت پارادوکس‌های گوناگونی بود که گاه به صورت معماهای پیچیده مطرح می‌شدند و کسی را یارای پاسخگویی به آنها نبود. سازمان‌های کوچک درمقابل سازمان‌های بزرگ، تمرکز در مقابل عدم تمرکز، دیگر کنترلی درمقابل خودکنترلی، وحدت درمقابل کثرت برخی از این تناقض‌ها بودند. در قرنی که بدان پانهاده‌ایم مدیریت می‌رود تا با یاری جستن از نظام‌های ارتباطی گسترده، کوچک ...
نمایه ها: