عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10813

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کلزا یکی از محصولات روغنی مهم در جهان بوده و کشت آن به ویژه در مناطق معتدل رو به افزایش است . این گیاه با داشتن درصد روغن نسبتا بالا و نیاز کم ارقام پاییزه به آب و امکان قرار گرفتن آن در تناوب با گندم مورد توجه بوده و مخصوصا در ساله های اخیر در کشور ایران نیز به توسعه کشت آن مبادرت ورزیده و از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و امکان دارد که در آینده به یکی از محصولات زراعی اصلی کشور تبدیل شود . آزمایشات انجام شده در کشورهای فرانسه و آلمان نشان داده که عملکرد گندم پس از کلزا حدود ...

کلزا از محصولات دانه‌های روغنی بوده و با داشتن متجاوز از 42 درصد روغن، از منابع بسیار غنی پروتئین گیاهی در تغذیه دام و طیور می‌باشد. زراعت این محصول در کشور از سابقه طولانی برخوردار نیست و کشاورزان برخی مناطق به صورت محدود اقدام به کشت آن نموده‌اند. تولید و افزایش عملکرد این محصول مستلزم انجام فعالیت‌های به زراعی می‌باشد. لذا این بررسی با دو فاکتور،‌ فاصله خطوط کشت (35، 50 و 65 سانتی متر) و میزان تراکم بذر (5، 6 و 7 kg/ha) جهت تعیین فاصله خطوط کشت و تراکم بذر مناسب با 3 تکرار ...

در سال 1382: سال اول طرح: در این سال اطلاعات پایه و ضروری طرح از قبیل اطلاعات هواشناسی و اقلیمی، خاک و عملکرد محصولات زراعی منطقه جمع‌آوری و پرسشنامه‌های مربوط طرح تهیه گردید. اطلاعات جمع‌آوری شده حاکیست که به علت توپوگرافی شدید منطقه عمق متغیر خاکها و میزان سنگریزه زیاد در سطح خاک و فقدان منابع آب زراعت غالب گندم دیم و جو دیم می‌باشد و تعیین کلاس تناسب آن و سایر محصولات با اطلاعات تکمیلی در سال دوم طرح تعیین می‌گردد. ...
نمایه ها:
گندم | 
جو | 
گیاه | 
همدان | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
زراعت | 
خاک | 

علی رغم نیاز کم گیاه، عناصر کم مصرف به دلیل نقش مهمی که در فعل و انفعالات گیاه دارند، کاربرد آن‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور آزمایشی برای بررسی تاثیر کودهای ریز‌مغذی آهن، روی و منگنز بر عملکرد کمی و کیفی عدس دیم در سال زراعی 1388 در مزرعه تحقیقات کشاورزی استان اردبیل به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار به اجرا در آمد. تیمار‌های آزمایشی عبارت بودند از: عامل اول کود حاوی آهن در سه سطح (0، 10 و 25 کیلوگرم در هکتار از منبع کلات سکو ...
نمایه ها:
آهن | 
روی | 
منگنز | 
عدس | 
آهن | 
روی | 
منگنز | 

شناسایی و آگاهی از تراکم، ترکیب گونه ای و الگوی ظهور آنها گام اصلی و اساسی در مدیریت علف های هرز و افزایش عملکرد گیاه زراعی است. برای این منظور آزمایشی در سال 1390 در 8 مزارع گندم دیم و آبی شهرستان بستان آباد، استان آذربایجان شرقی و در 4 منطقه مختلف (آق یار واقع در مرکز شهرستان، اشتلق در شمال، آلوار در شرق و تیکمه داش در جنوب شهرستان) انجام شد. علف های هرز هر مزرعه در چهار مرحله رشد گندم (پنجه زنی، ساقه دهی، خوشه دهی، شیری) در 8 واحد نمونه برداری به ابعاد 50×50 سانتیمتری با ...

کاربرد ابزارها و شیوه‌های مبارزه با علفهای هرز در دوره‌ای از زندگی گیاه زراعی و یا علف هرز که بیشترین کارایی و کمترین کاهش عملکرد را بدنبال داشته باشد "دوره بحرانی مبارزه با علفهای هرز" نامیده شده و آن را بخشی از مدیریت تلفیقی علفهای هرز و کشاورزی پایدار بشمار می‌آورند. نخود معمولی (Cicer arietinum L.) دیم یکی از گیاهان زراعی مهم در تناوب رایج در دیمزارهای غرب ایران بوده و مبارزه با علفهای هرز آن نیز اغلب با وجین دستی انجام می‌پذیرد. از اینرو، بمنظور تعیین دوره بحرانی مبارزه ...

با هدف بررسی اثر تراکم و ترکیبات مختلف دو گیاه شبدر برسیم و نوکو (گیاه علوفه‌ای از جنس براسیکا Brassica) بر روی عملکرد و کیفیت علوفه و همچنین تعیین منحنی رشد دو گیاه در شرایط کشت خالص و مخلوط، آزمایشی در بهمن ماه 1372 در مزرعه آزمایشی شماره یک گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید. آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار پیاده شد. فاکتورها شامل تراکم در سه سطح (تراکم اپتیمم منطقه، نصف و دو برابر تراکم اپتیمم م ...
نمایه ها:
کیفیت | 
نوکو | 
گیاه | 
علوفه | 
اهواز | 
کمیت | 

بمنظور بررسی اثر تراکم و ترکیبات مختلف دو گیاه شبدر برسیم و جو علوفه‌ای بر روی عملکرد و کیفیت علوفه، آزمایشی در آبان ماه 1372 در مزرعه آزمایشی شماره 1 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اجرا گردید. آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار پیاده شد. فاکتورها شامل تراکم در سه سطح (تراکم اپتیمم منطقه و دو تراکم دیگر معادل نصف و دو برابر تراکم اپتیمم) و ترکیبات کاشت در 5 سطح (تک کشتی جو و شبدر، مخلوط 75 درصد جو + 25 درصد شبدر، م ...