عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1417

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش، به بررسی آکوستیکی 100 دقیقه مکالمات ضبط شده از 10 سخنگوی مرد و زن زبان فارسی و معیارهای بازشناسی سخنگو بر مبنای آواشناسی حقوقی پرداخته شده‌است. داده‌های صوتی مورد بررسی شامل حدود 70 دقیقه تلفظ جداگانه 192 هجا و 280 واژه و 30 دقیقه گفتار پیوسته بود که در مجموع 15000 داده‌ صوتی را تشکیل می‌داد. در این پژوهش سعی بر آن بود تا با بررسی آکوستیکی دقیق و جامع داده‌های صوتی، الگوها و مشخصه‌های منحصربفرد صداها مشخص گردد و در نهایت، کلیدهای آکوستیکی برای بازشناسی حقوقی س ...

در قلمروي زبانشناسي شناختي، محققين زيادي بر نقش شايان اهميت استعاره در امر مفهوم‌پردازي تجارب انسان در جهان تأکيد داشته‌اند. در اين رابطه، اندامهاي بدن همواره به‌عنوان حوزه‌اي مبدأ در امر مفهوم‌پردازي مفاهيم متنوع در اغلب فرهنگها لحاظ مي‌شده‌اند. از اين رو، جهت بررسي تعامل ميان زبان، شناخت، بدن و فرهنگ، مطالعة حاضر تلاش دارد تا به تحليل پاره‌اي از استعارات مبتني بر واژگان اندامهاي بدن در بوستان سعدي بپردازد. در اين راستا، در ابتدا اندامهاي چشم، دل، جگر و سينه برگزيده شدند و س ...

در حوزۀ مطالعات زبانشناسي، تحليل گفتمان به بررسي متون اعم از نوشتاري و گفتاري مي‌پردازد. در اين حوزه، مسئله متنيت از اهميت بالايي برخوردار است. پيوستگي از عوامل بسيار مهم در ايجاد متنيت است. نقش‌نماهاي گفتمان كه يكي از مهترين عوامل ايجاد پيوستگي هستند توجه پژوهشگران بسياري را به خود معطوف كرده اند. نقش‌نماهاي گفتمان از طريق ربط دادن قسمت‌هاي گفتماني مختلف، به برقراري پيوستگي كمك مي‌كنند. در تحقيق حاضر نقش‌نماي گفتماني «پس» و ديگر نقش-نماهاي مشابه (بنابراين ، اين بود كه، از ه ...

ادبیات به اقتضای ماهیت خود که دربار? زندگی و پیچیدگی وجوه گوناگون آن است، از سرشتی پذیرنده برخوردار است و این قابلیت را دارد که از دیدگاه علوم دیگر مورد بررسی قرار گیرد. سالهاست که شیوه هایی در نقد ادبی متداول شده اند که اصول و روشهای آنها از علوم نشأت می گیرد؛ از قبیل نقد فلسفی، ، نقد ساختار گرایانه، نقد جامعه شناسانه و... . با این حساب زبانشناسی را نباید یک استثنا تلقی کرد. از آنجا که زبانشناسی مطالعه ی علمی زبان یعنی تار و پود بوجود آورند? ادبیات است، قاعدتاً می‌تواند با ن ...

الف: موضوع و طرح مسئله ( اهمیت موضوع و هدف ): با وجودی که اکثر ما نیچه را یکی از بزرگترین فلاسفۀ دوران اخیر می‌دانیم، شایان ذکر است که وی از آرای زبانشناختی در خور توجهی برخوردار بوده که بررسی آنها نیز به نوبۀ خود ضروری می‌نماید. نیچه برای همۀ جهانیان فیلسوفی بارز و معروف به حساب می‌آید حال آن که آرای او در آنچه بعدها وی را فیلسوف برمی‌شمارد، تحت تأثیر تحصیلات و رشتۀ تخصصی‌اش، یعنی زبانشناسی تاریخی، بوده است. نگارنده سعی بر آن دارد تا در رسالۀ حاضر، تأثیر پذیری نیچه را از رشت ...

منظور از انجام این طرح ساختن نرم‌افزاری است که بتواند جمله‌ای دستوری زبان فارسی را از جملهء غیردستوری تشخیص دهد. این طرح به دو مرحله عمده تقسیم می‌شود. در مرحلهء اول داده‌های محدودی از سبک مشخصی در زبان فارسی انتخاب می‌شود و از این داده‌ها یک واژگان ساخته می‌شود که ویژگیهای نحوی داده‌های مذکور در آن ملاحظه شده است . با استفاده از این واژگان و قواعد تولید جمله می‌توان برنامه‌ای برای کامپیوتر نوشت که با آن جمله‌ای دستوری در سبکی معین از جمله‌ای غیردستوری تمیز داده شود. این مرحل ...

تحقیق مزبور یک نوع تحقیق توصیفی تحلیلی می‌باشد که براساس جمع‌آوری اطلاعات لازم جهت نظام‌مند نمودن بخشی از دستورزبان فارسی در راستای بهبود اهداف آموزشی است . این تحقیق در صدد است تا قواعد و الگوهای حاکم بر جایگاه تکیه در زبان فارسی را کشف و تبیین نماید چرا که تکیه به عنوان یک عنصر زبرزنجیری باعث تغییرات معنایی و گویشی در زبان فارسی می‌شود. ...

گویشهای محل پشتوانه با ارزشی برای ادبیات رسمی هستند و گردآوری و پژهش در آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است گویش نائینی از جمله گویشهای است که درباره آنها بررسی علمی مبنی بر اصول زبانشناسی صورت نگرفته است و از گویشهای فلات مرکزی است . ...
نمایه ها:

مسئله اساسی طرح، به دست آوردن وضعیت دینامیزم چند زبانگونگی در تهران است . مسلم است که بدون در دست داشتن نتایج چنین مطالعاتی نمی‌توان به برنامه‌ریزی زبان مبادرت نم.د. اهمیت برنامه‌ریزی زبان از جهات مختلف (روانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی) در سالهای اخیر در مقالات علمی متعدد مورد تشریح و تاکید قرار گرفته است . فقط با توجه به میزان دایم سرمایه‌گذاری در امر آموزش و یادگیری زبانهای مختلف اهمیت حفظ و توسعه زبانها و گویش‌های مختلفی که در کشور در فرآیند طبیعی اجتماعی شدن فرا گرف ...
نمایه ها:
تهران | 
زبان |