عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4024

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از کل 8 تاریخ پیش‌بینی شده برای کشت 5 تاریخ قابل کشت شدند که تاریخ 1373/7/18 و 1373/8/10 یا جوانه نزدند و یا بذور جوانه زده در اثر سرما به کلی از بین رفتند، تاریخهای آذر - دی - بهمن بعلت نامساعد بودن شرایط آب و هوائی و پوشش برف قابل کشت نبودند و تاریخهای اسفند فروردین و اردیبهشت ماه کشت گردیدند که از 5 رقم فقط رقم ORO توانست از حالت روزت خارج شده و تولید محصول نماید که عملکرد مربوط به اسفند ماه برای رقم ORO 330 کیلوگرم در هکتار، فروردین ماه 215 کیلوگرم در هکتار و اردیبهشت ماه ...
نمایه ها:
کلزا | 
رقم | 
گیاه | 

این تحقیق با هدف دستیابی به مطلوبترین تراکم بوته و مناسبترین رقم و همچنین بررسی اثرات متقابل رقم و تراکم‌های مختلف بذر بر روی عملکرد ارقام مختلف گندم دیم صورت گرفت . این بررسی بصورت آزمایش فاکتوریل 3×4 در قاب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا در آمد. پس از برداشت ، عملکرد دانه و کاه و ضریب برداشت تیمارهای مختلف بر اساس موازین آماری طرح تجزیه و تحلیل و میانگین تیمارها با استفاده از روش دانکن در سطح 1 درصد و 5 درصد مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد ک ...

این طرح در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در دو تکرار و 41 رقم نخود ارسالی از مرکز تحقیقات ایکاردا همراه با یک شاهد در سه منطقه از استان (کامیاران، مریوان و سقز) که احتمال آلودگی در آنها نسبت به سایر مناطق استان زیاد بود کشت گردید، هر رقم در دو خط دو متری به فاصله 30 سانتی‌متر و فاصله بوته‌ها 15 سانتی‌متر و فاصله بین رقمها 50 سانتی‌متر از هم کشت شدند بعد از هر پنج رقم یک رقم شاهد کشت گردید. یادداشت‌برداری از تمام مراحل رشدی گیاه (از زمان کاشت تا رسیدن کامل) و در سه نوبت از م ...

در این تحقیق از آزمایش مقدماتی تعداد 29 لاین مطلوب و مناسب دیم با در نظر گرفتن خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی مورد نظر در شرایط دیم و عکس‌العمل نسبت به بیماریهای شایع از قبیل لکه نواری و کچلی جو غیره و مقایسه عملکرد دانه انتخاب شدند. مقایسه عملکرد در این مرحله با توجه به محدود بودن میزان بذور و تعداد بیشت رقم‌ها بصورت تکراردار ولی با استفاده از طرح لاتیس ساده بود. ارقام انتخابی در سال زراعی 77-78 در آزمایش‌های سری (A) تعداد 24 رقم با توجه به عملکرد دانه و خصوصیات مطلوب زراعی انت ...

به منظور بررسی تعیین مناسبترین تاریخ کاشت و تراکم بوته بر روی دو رقم چغندرقند و دستیابی به عملکرد ریشه و درصد قند بالاتر آزمایشی به صورت کرتهای دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه داراب به مرحله اجرا درآمد سه تاریخ کاشت بعنوان فاکتور اصلی و دو رقم چغندرقند به عنوان فاکتور دو در کرتهای فرعی و سه تراکم به عنوان فاکتور سوم در کرتهای فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میانگین حداکثر شاخص سطح برگ با وقوع حداکثر تشعشع در منطقه تطابق داشت ...

نتایج این بررسی نشان داد که رژیمهای مختلف آبیاری از نظر عملکرد دانه در واحد سطح، تعداد دانه در خوشه، و بیموماس تقاوت معنی‌داری دارند ولی در سایر صفات زراعی شامل وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، تعداد پنجه در واحد سطح و تعداد دانه در خوشه ارقام از تفاوت بسیار معنی‌داری برخوردار بودند اما از نظر عملکرد دانه، میزان بیوماس ، درصد باروری و شاخص برداشت اختلاف معنی‌داری نداشتند. واکنش ارقام در تمامی سطوح آبیاری یکسان بوده و اثرات متقابلی بین دو فاکتور در تمامی صفات مورد بررسی مشاهده نگرد ...

به منظور دستیابی به سازگارترین رقم نارنگی بر روی پایه‌های مختلف مرکبات آزمایشی بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اجرا گردیده است . بگونه ایکه پنج رقم نارنگی کینو، اورلاندو تانجلو، فرچون، دانسی و ملی بعنوان فاکتور فرعی و چهار پایه نارنج، راف‌لمون، ترویر و کلئوپاترا ماندارین بعنوان فاکتور اصلی در نظر گرفته شده‌اند. آزمایشات رکوردگیری فاکتورهای زایشی از سال 76 آغاز گردیده و به مدت پنج سال ادامه خواهد داشت . در مرحله دوم طرح رقم فرچون و دو پایه کلئوپاترا ماندارین ...

این بررسی شامل دو بخش مجزا انتخاب لاینها و تهیه و ترکیب جدید لاینهای رقم تجارتی ساحل و مقایسه ترکیب لاینهای جدید رقم ساحل در برابر ترکیب قدیم لاینها تشکیل دهنده در ایستگاه می‌باشد. در بخش اول از روش سلکسیون پدیگری ماسال استفاده شد و بر اساس فرم بوته، زودرسی، میزان سطح برگ ، درشتی قوزه، محصول دهی و وضعیت بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی وزن قوزه و تعداد قوزه انتخاب بوته در مزرعه انجام شد و در مجموع با توجه به این صفات تعداد 748 تک بوته انتخاب گردید و جهت بررسی آزمایشگاهی تکنولوژی خو ...
نمایه ها:
تهیه | 
لاین | 
گیاه | 
رقم | 

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام آفتابگردان در اصفهان آزمایشی در قالب طرح بلوکهای خرد شده با طرح پایه کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل چهار تاریخ کاشت : 26 اردیبهشت ، 9 خرداد، 25 خرداد و 21 تیر و فاکتور فرعی شامل سه رقم آفتابگردان: هیبرید گلشید، هیبرید آذرگل و رقم آزاد گرده‌افشان‌های سان 33- بود. نتایج آزمایش نشان داد: بالاترین میزان عملکرد دانه با میانگین 5192 کیلوگرم در هکتار مربوط به تاریخ کاشت اول و کمترین عملکرد با میانگی ...