عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 664

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
حادثه | 
بررسی | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
صنایع | 
آب | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

یکی از پارامترهای موثر در حرکت یک وسیله نقلیه لغزش است. لغزش پدیده ای است که در اثر عوامل متعددی ایجاد شده و نتیجه ایجاد آن، کاهش نیروی موثر حرکت و در نتیجه کاهش راندمان حرکتی است. از این رو طراحانی وسایل نقلیه به این پارامتر توجه ویژه ای نشان داده و همواره سعی در کنترل و یا کاهش آن دارند. ادوات حمل و نقل ریلی نیز مستثنی از این پدیده نبوده و از آنجا که توان موثر حرکتی از مشخصه های اساسی این ادوات است از این رو سیستم های متعددی جهت شناسایی، کنترل و کاهش این پدیده در این ادوات ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.