عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 228

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به کاربرد وسیع حشره کش دیازینون امولسیون 60 درصد (به میزان 2 تا 3 لیتر در هر هکتار) در باغهای استان گیلان و همچنین به دلیل ارزش فراوان ذخایر ماهیان خاویاری در ایران و سایر نقاط دنیا، اثرات اکوتوکسیکولوژی این سم بر روی بچه ماهیان خاویاری 1 تا 3 گرمی قره‌برون و اوزون‌برون مورد مطالعه قرار گرفت. سمیت حاد حشره‌کش دیازینون بر مرگ و میر بچه ماهیان قره برون و ازون‌برون به منظور تعیین غلظت کشنده طی چهار روز ‏‎LC50 96H)‎‏) مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایشها بر اساس روش ‏‎TRC (198 ...

ارزیابی اثر 5 حشره‌کش جدید روی آفت پسیل پسته ...

با توجه به خسارت روزافزون آفت سوسک برگخوار سیب زمینی و بروز مقاومت در مقابل سموم و اثرات مخرب باقی مانده سموم در محصول و محیط زیست، ضرورت استفاده از مواد حشره‌کش با منشاء طبیعی را ایجاب می‌کند. در سال دوم اجرای طرح نسبت به بررسی تکمیلی میزان تأثیر ترکیبات تجاری حشره‌کشهای میکروبی شامل سه نوع و یک سم پایه شیمیایی بررسی گردید. تیمارها عبارتند از فوزالون، Jack pot BFC, Naturalis, Custum BC-3 به همراه تیمار شاهد (آبپاشی). پس از تجزیه واریانس مرکب و مقایسه میانگینها با آزمون چند د ...

دراین تحقیق اثرات جانبی چند حشره‌کش در قالب یک طرح آماری بر روی زنبورهای پارازیتوئید تخم سن گندم در چند مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرد. تیمارهای مورد آزمایش عبارتند از حشره‌کشهای فنیتروتیون (امولسیون 50 درصد سومپتیون) ، سپرمترین (امولسیون 10 درصد زیب کورد) پریمیفوس متیل (امولسیون 50 درصد آت‌کتیلیک ) ، فوزالون (امولسیون 35 درصد زولن و اندوسولفان (امولسیون 35 درصد تیودان) تحقیق در سال اول اثرات هریک از سموم تحت شرایط مقدماتی آزمایشگاهی (initial laboratory test) بر روی درصد تلفات ...

با توجه به کاربرد وسیع حشره کشها ، در کنترل آنوفلهای ناقل مالاریا و بروز و گسترش مقاومت ناقلین به سموم مختلف و نیز آلودگیهای زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه این ترکیبات، لزوم کاربرد روشهای دیگر از جمله استفاده از ترکیبات شیمیایی کم خطر احساس می گردد. از میان ترکیبات مختلف موجود، در کنترل ناقلین مالاریا حشره کش های گروه تنظیم کننده رشد حشرات ‏‎(Insect Growth Regulator I.G.R)‎‏ برای استفاده در برنامه های مبارزه تلفیقی درسالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است . در بین آنها دو ترک ...

این طرح در قالب سه آزمایش جداگانه صورت گرفت . هر آزمایش شامل ضدعفونی بذر دلینته شده پنبه با سه غلظت حداقل، متوسط و حداکثر یکی از قارچکشهای بایتان، کربوکسین تیرام و کاربندازیم به تنهایی و به صورت مخلوط باغلظت توصیه شد حشره کشهای لاروین و گائوچو بود . هر آزمایش طرح فاکتوریل دو عامل و بصورت کاملا تصادفی بود فاکتور اول غلظت های قارچکشها در 4 سطح و فاکتور دوم نوع حشره کش در سه سطح (گائوچو، لاروین، بدون حشره کش) بود . هر آزمایش با 4 تکرار صورت گرفت . بررسی های آزمایشگاه با 2 رقم ور ...

با توجه به میزان آلودگی گستردگی که حشره‌کش‌ها در محیط زیست بویژه آبهای جاری بوجود می‌آورند اندازه‌گیری کمی آنها حائز اهمیت می‌باشد از معمولترین روشهای برای اندازه‌گیری کمی می‌توان به کروماتوگرافی اشاره کرد. در گروه کروماتوگرافی نیاز به یک استاندارد از حشره‌کش‌ها با خلوص تجزیه‌ای بسیار زیاد است . به همین دلیل همواره در آزمایشگاههای تجربی هزینه فراوان برای این منظور اختصاص داده می‌شود برای کاهش این هزینه‌ها و بررسی تئوری این برهمکنش ، مدلسازی زمان بازداری حشره‌کش‌ها تعقیب ...

قدرت تاثیر حشره‌کشهای اتریمفوس ، فوزالون، اکسی دیمتون متیل، مونوکروتوفوس ، مالاتیون، دایکروس و پیریمیکارب روی شته سبز هلو در روی درختان بادام، هلو و گیاهان فلفل طی فصول زراعی در سالهای 1374 و 1375 در مناطق مرغه، آذرشهر، اسکو، شبستر و ایستگاه تحقیقاتی خلعت‌پوشان مورد مقایسه قرار گرفت . در هر آزمایش از سه غلظت متفاوت از 5 سم حشره‌کش شامل نصف دوز توصیه شده و دو برابر دوز توصیه شده استفاده گردید. تیماری نیز با آب معمولی بعنوان شاهد درنظر گرفته شد. به این ترتیب در هر آزم ...
نمایه ها:
شته | 
هلو | 
سم | 

با یک رشته کار آزمایی در کشورهای مختلف به اثبات رسیده است که پته بندهای آغشته به مواد حشره کش یکی از بهترین وسائل پیشگیری از مالاریا و مبارزه با این بیماری است . به شرط آنکه به نحو شایسته‌ای از آنها استفاده شود. ...