عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2829

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح بمنظور بررسی اثرات آبیاری، روشهای تغذیه، کلرید کلسیم و زمانهای برداشت بر روی افزایش کیفیت و عمر انباری و حفظ خصوصیات کیفی سیب انجام گردید. بطور کلی هدف از این مطالعه کاهش ضایعات سیب و حفظ کیفیت آن در طول مدت نگهداری از نرم شدگی و آردی شدن می باشد. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل با پایه بلوکهای تصادفی با سه تکرار انجام گردید که تیمارهای آزمایشی شامل سه سطح آبیاری، دو روش تغذیه، کلرید کلسیم و برداشت در زمانهای مختلف بعد از اتمام گل بود. نتایج حاصله نشان داد که: اثر متقابل ...

پایش رشد، شاخص حساسیت و مهمی است که هرگونه وقفه در رشد را بخوبی نشان می‌دهد و اندازه‌گیری منظم آن می‌تواند والدین را هوشیار کرده و خطر ایجاد سوء تغذیه و نیاز به غذای اضافی را به آنان نشان دهد. لذا این مطالعه با هدف شناخت تاثیر آگاهیهای تغذیه‌ای مادر بر روند رشد وزنی کودکان 0-2 ساله انجام پذیرفته است . نتایج نشان‌دهنده آن بود که در تمام موارد بین آگاهی مادر در مواردی چون زمان شروع تغذیه نوزاد با شیر مادر پس از تولد، چگونگی نوبتهای شیردادن به کودک ، انجام اقداماتی که منجر به اف ...

سو تغذیه کودکان یکی از مسائل اساسی، مخصوصا در کشورهای در حال توسعه و حتی در برخی مناطق کشورهای توسعه یافته می باشد. جهت بررسی میزان شیوع سو تغذیه در کودکان 36-0 ماهه کرمانشاه تعداد 400 کودک (8/54% پسر و 3/45% دختر) در یک مطالعه توصیفی - تحلیلی مورد بررسی قرار گرفتند نتایج به دست آمده نشان داد برحسب معیار وزن برای سن 11/11 درصدکودکان زیر یک سال 7/14 درصد کودکان 1 الی 2 ساله و 85/31 درصد کودکان 3-2 ساله دچار سو تغذیه بودند. شیوع سو تغذیه در کودکان مورد مطالعه از نظر معیار وزن ...
نمایه ها:
تغذیه | 
کودک | 
نوزاد | 

بزرگ ترین فشار فیزیولوژیکی در طول زندگی زنان، هنگام بارداری ایجاد می شود که مهم ترین تغییر را در وضعیت زیستی آنان پدید می آورد. این فشار فیزیولوژیکی ناشی از نیاز جنین است. به همین علت نیاز زن حامله به انرژی و مواد مغذی در مقایسه با زنان معمولی افزایش می یابد. امروزه، ثابت شده است. آموزش مداوم تغذیه و بالا بردن آگاهی زنان در کنار دادن غذاهای اضافی برای مادرهای فقیر به بهبود سلامت مادر و بچه کمک می کند. این پژوهش به منظور تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان باردار شهر تهران د ...

«سوء تغذیه» همیشه به معنی کمبود مواد غذایی نیست. بلکه افزایش و پرخوری مواد غذایی نیز می تواند نوعی از «سوء تغذیه» باشد. حتی کسانی که دچارسوء تغذیه ناشی از کمبود مواد هستند، مشکل شان در 40 درصد موارد، به دلیل نبود آگاهی و شناخت لازم نسبت به «چگونگی تغذیه سالم» است و نه نداشتن و یا کمبود مواد غذایی مورد نیاز. الگوی تغذیه سالم، یک هرم را شامل می شود که به آن «هرم تغذیه» می گویند. این الگو برای یک فرد سالم و بالغ تهیه شده است. بنابر این زنان باردار، کودکان و افراد بیمار و یا افرا ...

در یک مطالعه مداوم و پی گیر (longitudinal) به منظور بررسی وضعیت رشد فیزیکی کودکان صفر تا دو سال و تعیین روند رشد نوزادان طبیعی و کم وزن و مقایسه آن با استاندارد NCHS، همچنین مقایسه میزان مرگ و میر بین این دو گروه و تاثیر تغذیه با شیر مادر و شیر غیرمادر در ابتلا به عفونت ها در سالهای اول زندگی، تعداد 250 کودک با روش تن سنجی از بدو تولد تا دو سالگی در منطقه ورامین مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی نشان داد که میانگین وزن، قد و محیط دور سر نوزادان به هنگام تولد به ترتیب 28/3 ک ...
نمایه ها:
تغذیه | 
روند | 
رشد | 
انسان | 
نوزاد | 

بین بهداشت وجذام مطالعات زیادی انجام شده واین ارتباط شناخته شده است .درموردتغذیه چه سوتغذیه وچه Overnutrition این رابطه رانمیدانیم بدین منظور مطالعاتی در انستیتو تغذیه شروع گردیده است .دراین طرح فرم های جذام درزن و مرد تقسیم بندی شده و مطالعات انجام شده شامل:وزن ،قد،دورسر،فشارخون ،هموگلوبین ،هماتوکریت ،قندخون ،گروه خون ، RH ،الکتروفورز پروتئین های خون ،سرم آلبومین ،چربی تام ،گلسترول،تری گلیسیرید، اسید اوریک ودرصورت لزوم Trace elements میباشد. ...
نمایه ها:
تغذیه | 
جذام | 
خون | 

چگونگی تغذیه ورعایت بهداشت فردی از مهمترین نکات در کنترل بیماری دیابت شیرین و پیشگیری از بروز پی آوردهای زیان بار ناشی ازآن است .به همین جهت بررسی دانش بیماران درزمینه تغذیه وبهداشت فردی روشن می نماید که این آگاهی مادر چه سطح قرار دارد.چنانچه نتایج به دست آمده ازاین طرح گویای کمی اطلاعات آنها دراین زمینه هاباشد بایستی به آموزش بیماران مبادرت شود که این کار یابه صورت کلاس درس درکلینیک و بیمارستانها ویاتوسط رسانه های همگانی انجام میگیرد. ...

چگونگی تغذیه و رعایت بهداشت فردی ازمهمترین نکات درکنترل بیماری دیابت شیرین و پیشگیری از بروز پی آمدهای زیان بار ناشی از آن است . بهمین جهت بررسی دانش بیماران در زمینه تغذیه و بهداشت فردی روشن می نماید که این آگاهی ها در چه سطح قرار دارد. چنانچه نتایج به دست آمده ازاین طرح گویای کمی اطلاعات آن ها دراین زمینه هاباشد، بایستی به آموزش بیماران مبادرت شود که این کاریابه صورت کلاس درس در کلینیکها و بیمارستان ها و یا توسط رسانه های همگانی انجام می گیرد. ...