عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 399

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
هدف از این تحقیق ، بررسی و توصیف را بطه موجود بین سبک های مختلف رهبری با سطح رضایت شغلی از دیدگاه استادان ورزش تمام وقت دانشگاه های کشور است . بدین منظور تعداد 140 نفر از استادان زن ومرد مشغول به خدمت در دانشگاه های ( دانشگاه مادر هر استان )هر استان که در زمان انجام تحقیق 5/72 درصد از جا معه تحت بررسی را تشکیل می دادند ، به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند . ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق ، دو پرسشنا مه استاندارد ، انطباق پذیری و اثربخشی رهبر از دیدگاه دیگرا ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.