عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9422

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف: جداسازی بعضی از گونه های باکتریایی که قادر به تجزیه لیگنین و پلی ساکاریدهای کاه گندم هستند. طرح: طرح کاملاً تصادفی با آزمایش فاکتوریل. حیوانات: در این آزمایش از موریانه های جمع آوری شده و همچنین از باکتری های مستخرجه از دستگاه گوارش آنها استفاده شد. روش: با توجه به گزارشات موجود در خصوص نحوه پراکندگی و نوع موریانه های موجود در استان مرکزی با مراجعه به منطقه ساوه نمونه ها جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال یافت و بعد از شناسایی اولیه جهت تایید به آزمایشگاه مرجع فرستاده شد. از ...

پروانه برگخوار چغندر (Spodoptera exigua Hub. Zimm.) یکی از مهمترین آفات ذرت در خوزستان محسوب می گردد. گیاهان جوان و شاداب، حساسیت بیشتری در مقابل خسارت این حشره برگخوار از خود نشان می دهند. کنترل میکروبی این آفت به ویژه با استفاده از باکتری Bacillus thuringiensis Ber. یکی از روشهای موثر و توصیه شده می باشد. اما از آنجایی که در شرایط آب و هوایی خوزستان تاثیر زیرگونه های باکتری نامشخص و نیازمند بررسی بود، تحقیق حاضر در دو شرایط آزمایشگاهی و صحرایی صورت گرفت. به این منظور ابتدا ...

برای تهیه سوش خالص چندین بار پودرنیتراژن موردآزمایش قرارگرفت که به دلائل وجود میکروبهای سریع‌الرشد درخاک و بطئی الرشد بودن باکتری ریزوبیوم ژاپونیکم نتیجه مطلوب حاصل نشد و تنهاراه تهیه سوش خالص از غده های ریشه ای سوژا بود که ازاین روش توانستیم سوش خالص راجدانموده ودراین مورد تاکنون چندین محیط غذایی مناسب رشد باکتری موردآزمایش قرارگرفت وسپس بهترین آنهاانتخاب و جهت کشت خالص مورداستفاده قرارگرفت که درحال باکتری خالص آماده وبصورت لیوفلیزه نگهداری می شود. ...

دراین آزمایش اثردونوع باکتری مخصوص سویا بانامهای تجارتی نیتراژین وهلی بیواگری درچهارمنطقه (کرج ، نیشابور ، گنبد ، ارومیه ) روی عملکرد دانه رقم ویلیامز مورد بررسی ومطالعه قرارمیگیرد . نوع طرح بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار میباشد که تیمارها عبارتنداز -1 : بدون مصرف باکتری (شاهد-2 ) مصرف پودر هلی بیوآگری تجزیه واریانس طرح برروی عامل عملکرد ازطریق آزمون F وبه روش L.S.D انجام خواهد گرفت . ...

زراعت برنج که لزوما با یک دورهء نسبتا طولانی از غرقاب خاک همراه است ، کاربرد کودهای شیمیایی ازتی را با خطر تلفات سنگینی مواجه می‌سازد که اغلب بین 40 تا 70 درصد ازت کود مصرفی گزارش شده است . بهترین راه مقابله با این مشکل، استفادهء هر چه بیشتر از انواع سیستم‌های بیولوژیکی تثبیت‌کنندهء ازت مولکولی است . در سالهای اخیر کشت شبدر برسیم در تناوب با زراعت برنج در استان مازندران رایج شده است ، ولی در مورد مقدار ازتی که از این راه به خاک اضافه می‌شود، اطلاعاتی در دسترس نیست . ریزوبیوم ...

وجود باکتری های پاتوژن در آکواریوم ها یا حوضچه های پرورش ماهی علاوه بر ایجاد بیماری و مرگ و میر برای ماهیان، تهدیدی برای سلامتی انسان نیز محسوب می شود. با افزایش تقاضا و میل به نگه داری ماهیان زینتی، در این پژوهش بر آن شدیم تا به شناسایی باکتری های پاتوژن در ماهی گلدفیش Carassius auratus یا همان ماهی گلی عید که جزء قدیمی ترین و محبوب ترین ماهی ها در میان ایرانیان است، بپردازیم. به علت وجود بیماری های مشترک بین انسان و ماهی، شناسایی این باکتری های پاتوژن از اهمیت خاصی برخوردار ...

به منظور بررسی عملکرد دانه ذرت رقم SC-404 در پاسخ به تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد گیاه، در سطوح مختلف کود نیتروژن آزمایشی در سال زراعی 1389 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع استان آذربیجان شرقی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل چهار سطح کود نیتروژن (صفر و 60 و 120 و 180 کیلو گرم در هکتار) از منبع اوره و تلقیح بذر با سویه های مختلف باکتری در سه سطح (باکتری آزوسپریلیوم لیپوزوم استرین OF ، ازتوب ...

امروزه استفاده مجدد از لجن تصفیه شده فاضلاب برای کوددهی زمینهای کشاورزی گسترش چشمگیری داشته است . در صورتیکه لجن تصفیه شده حاوی باکتریهای بیماریزا باشد باعث انتشار این باکتریها در محیط زیست می گردد. باکتری لیستریا از جمله باکتریهایی است که در محیط طبیعی پراکندگی گسترده ای دارد و دارای 6 گونه بوده که مهمترین گونه آن لیستریا مونوسیتوژنز می باشد که باعث ایجاد بیماری لیستریوزیس در انسان و حیوان می شود . طی چندین مطالعه گونه های مختلف باکتری لیستریا از لجن تصفیه خانههای فاضلاب جدا ...

پریودونتیت التهاب انساج پریودونشیوم است و پیشرفت آن منجر به تحلیل استخوان آلوئولار شده و نهایتا سبب افتادن دندان می شود. باکتری های بی هوازی در ایجاد پریودونیت نقش مهمی دارند. در این مطالعه 100 نفر مبتلا به پریودونیت پیشرفته در مقایسه با 100 نفر شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. پارامترهای مورد نظر عبارت بودند از عمق پاکت دور دندانی، نوع باکتر های بی هوازی جدا شده از پاکت پریودونتال و سلول های التهابی موجود در پاکت دور دندانی، عمق پاکت توسط پروب سترون اندازه گیری می شد (بر حسب میل ...