عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6498

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف ارزشیابی فوق پی بردن به نظرات مخاطبین برنامه درموردامتیازات ومعایب نحوه ارائه ومیزان موفقیت برنامه درگره گشایی ازمسائل روز مملکتی می باشد. ...

هدف از این ارزشیابی ،دستیابی به میزان یادگیری مخاطبین ازاین برنامه بر دستیابی به نگرش گروه نمونه درباره این برنامه .نتیجه نشان داده است که این برنامه فرادهی قابل قبولی داشته است .ونیز نشان داده شده که برنامه برای افرادگروه نمونه طالب بوده است . ...

نمونه این ارزشیابی تعداد 60 نفر دانش‌آموز دختر وپسر بوده و نتایج آن چنین است . این برنامه مطالب آموزشی خود را القا کرده است .ازنظر مدت زمان پخش ،برنامه کاستی داشته و فرم ارائه آن نیز قابل انتقاد و ایراد است ...

ارزشیابی این برنامه حاکی ازاین است که اگرچه این برنامه آموزنده است ،لکن آموزش آن برای گروه مخاطب با تحصیلات بالا بوده است .پیشنهاد شده است که مجله پزشکی و یاآموزش پیشگیری از بیماریها ، بیشتر مطرح گردند. ...

هدفازانجام این ارزشیابی تعیین میزان آموزش و یادگیری ازبرنامه مورد نظر درزمینه مفاهیم تدریس شده و تعیین نگرش مخاطبین در مورد فرم برنامه می باشد.نتایج مربوطه به تفصیل منعکس گردیده است . ...

هدف ازانجام این ارزشیابی تعیین میزان آموزش برنامه و دستیابی به نظرات مخاطبین برنامه می باشد.نتایج مربوطه به میزان فرادهی برنامه درگزارش مربوطه منعکس می باشد . ...

هدف ازانجام این ارزشیابی بررسی در موردمیزان قابل فهم بودن مطالب دربرنامه نخودی وآقای آگاه برای کودکان میزان افزایش مخاطبین ازدیدن این دو برنامه می باشد.نتایج حاصله نشان داده است که برنامه نخودی مخاطبین خود(کودکان 3 تا 7 ساله )قابل درک بوده است .درموردبرنامه افزایش میزان آگاهی این برنامه درموردکودکان 3 ساله موفق نبوده ولی درکودکان 5 و 6 ساله عقده ای برنامه را بخوبی دریافت کرده اند.درموردبرنامه آقای آگاه کودکان 10ساله موضوع برنامه رادرک نموده اند.این برنامه درافزایش آگاهی کودکا ...

سازماندهی دقیق نیروی انسانی جهت تحقق اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است برای تحقق این امر استفاده بهینه از همه امکانات و توان سازمان در خصوص ارتقاء سطح علمی کارکنان ضروری است تا افراد با کسب مهارتهای خاص وظایف شغلی خود را در زمان حال و آینده با کارایی و اثربخشی بیشتری انجام دهند. این تحقیق به بررسی وضعیت سازماندهی نیرویهای امتحانات و ارزشیابی استانها می‌پردازد. ...

هدف پژوهش ارزشیابی از درس تمرین دبیری (کارورزی) دانشجویان متعهد دبیری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در سال تحصیلی 1370-1371 است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری دانشجویان رشته‌های دبیری سال 3 و 4 دانشگاهها و نیز دانشجویانی است که درس تمرین دبیری را گذرانده و یا در حال گذراندن درس تمرین دبیری 2 هستند. که از این تعداد با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب 1800 نفر جهت بررسی برگزیده شدند. براساس یافته‌های پژوهش 1) میانگین تعداد جلسات حضو ...