عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1465

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زردآلو یکی از محصولات باغبانی است که برگه آن به خارج از کشور صادر می‌گردد در سالهای اخیر اکثر باغات زردآلوکاری و سایر هسته‌داران بر اثر بیماری دچار خشکیدگی و زوال می‌شوند این علائم مخصوصا در سمنان به چشم می‌خورد پژمردگی همراه با کلروز و ریزش برگها همراه است در این طرح پیش‌بینی شده علاوه تعیین عامل یا عوامل بیماری به روشهای شناخته شده آزمایشگاهی و ثبوت بیماریزایی طبق اصل کرخ تفاوت آلودگی پایه‌ها نسبت به عوامل مربوطه شناسایی خواهند شد. ...
نمایه ها:
پایه | 
رقم | 
گیاه | 
سمنان | 

با در نظر گرفتن پراکندگی و آمار دام (بز و گوسفند) در بخشها و دهستانهای مختلف به روش تصادفی از 1 درصد بزها و گوسفندان در فصول مختلف سال گسترش خونی تهیه و به آزمایشگاه دامپزشکی تحویل، در آزمایشگاه رنگ‌آمیزی صورت گرفته، نمونه‌های منفی نگهداری و نمونه‌های مثبت و مشکوک را به موسسه رازی ارسال تا استاد مشاور آنها را مورد بررسی و اظهارنظر قرار دهد. نظر به اینکه این بیماری یکی از معضلات مهم دامپزشکی استان بوده و تاکنون بررسی جامعی در خصوص میزان پراکندگی و بالاخص در مورد آلودگی بزها به ...

بروسلوز یکی از بیماریهای مشترک انسان و دام می‌باشد که هر سال میلیونها تومان صرف کشتار دامهای آلوده می‌گردد. وجود کانونهای ناشناخته بیماری باعث می‌گردد که زحمات و هزینه‌های مصرف شده منجر به نتایج مطلوب نگردد و بار دیگر بیماری در منطقه ظاهر شود. به نظر می‌رسد شناخت این کانونهای مخفی و تعیین نحوه مبارزه با آنها مهمتر از از بین بردن دامهای آلوده می‌باشد. بعلت اینکه این بیماری در کشورهای پیشرفته سالیان درازی است ریشه‌کن شده است لذا تحقیقاتی در زمینه کانونهای اصلی بیماری صورت نگرفت ...
نمایه ها:
تهران | 
جونده | 

این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و ده تکرار مورد بررسی صفات کیفی الیاف و دانه قرار گرفت و در همه صفات مورد بررسی تفاوت کاملا معنی‌دار بین تیمارها دیده شد. و با مقایسه میانگین‌ها به روش دانکن تیمارهای سالم و درجه یک از نظر درصد کیل و 2/5 درصد طول الیاف و درصد همشکلی الیاف و ظرافت و مقاومت و درصد کشش و درصد روغن و وزن صد دانه در کلاس A و درجه دو در کلاس B و درجه سه در کلاس C قرار گرفتند. ولی از نظر درصد لینتر تیمار چهار بعلت آلودگی زیاد و زیادی لینتر در کلاس A و ...

بررسی میزان آلودگی لاشه های طیور مصرفی در شهر زابل به کمپیلوباکتر و اثرات آن در بهداشت عمومی.در این طرح مجموعاً 500 نمونه از سطح خارجی و داخلی لاشه طیور (250 نمونه از سطح خارجی و 250 نمونه از سطح داخلی) آماده شده برای فروش در فروشگاههای مرغ پرکنی سطح شهر زابل تهیه گردید. از محیط بروسلابراث و آنتی بیوتیکهای اسکیرو و مکمل اف- پی پی و خون لیز شده گوسفند بعنوان محیط مغذی و بروسلاآگار به اضافه همین مواد بعنوان محیط جامد اختصاصی استفاده شده است. از تعداد کل نمونه های آزمایش شده 23 ...

طی سالهای اخیر در نتیجه زندگی مصرفی و استفاده روز افزون از مواد شیمیایی محلول در آب، کیفیت آبهای زیرزمینی بشدت کاهش یافته است. لذا تاکید در زمینه تحقیقات آبهای زیرزمینی به حل مشکلات ناشی از آلودگی آبهای زیرزمینی متمایل گردیده است. از اینرو اهمیت بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی از لحاظ وسعت و نوع آلودگی همچنین مکانیزم های پخش آلودگی در محیط های متخلخل بوضوح احساس می شود.میزان وسعت آلودگیهای محلول در آب و نحوه پخش آن در آبهای زیرزمینی به پارامترهایی از خصوصیات محیط متخلخل بستگی دار ...

تعداد 1786 دانش آموز در 60 مدرسه ابتدایی شهرستان اراک به منظور تعیین میزان شیوع آلودگی به شپش سر به شپش سر به روش نمونه گیری خوشه ای مورد مطالعه قرار گرفت. در41 مدرسه ابتدایی شهری (92/1) درصد آلودگی وجود داشت و در 19 باب مدرسه ابتدایی روستایی (20%) آلودگی مشاهده شد و با 05/0 P< همبستگی بین آلودگی به شپش سر و محل سکونت وجود داشت. از 60 باب مدرسه مورد مطالعه آلودگی در مدارس عادی-دولتی مشاهده شد (11%) و در مدارس غیرانتفاعی و سایر مدارس آلودگی مشاهده نگردید و با P<0/05 همبستگی بی ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی میزان و نوع آلودگی وسایل بیهوشی عمومی، دستگاه بیهوشی و پرسنل بیهوشی در اتاقهای عمل بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در شهر تهران در سال 1373 انجام گرفته است . در این پژوهش جهت بررسی میزان آلودگی از وسایل بیهوشی عمومی (لوله تراشه، ایروی و لوله رابط) و از دستگاه بیهوشی (لوله خرطومی و ماسک بیهوشی) و از پرسنل بیهوشی (دست و البسه آنان) بطور تصادفی از 9 اطاق عمل بیمارستانهای دانشگاهی تحت پوشش علو ...

بررسی آب آشامیدنی مورد استفاده بشر به لحاظ کنترل میزان آلودگی موجود در آن و مقایسه با استانداردهای جهانی از دیرباز مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است . در راستای تعیین درجه آلودگی احجام آب می‌بایستی میزان آلودگی توزیع شده در منابع آبی در اثر ورود آلودگی در نقاط مختلف محیط را بررسی نمود. در جهت انجام این مهم می‌بایستی معادله توزیع آلودگی (که یک معادله دیفرانسیل چند بعدی در حالت کلی است) را حل نمود. به جهت پیچیدگی حل تحلیلی معادله حاکم بر پدیده توزیع آلودگی و نیاز روزمره ...