عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 387

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بااستفاده از استابیلیوز شناخته شده ، عمرواکسن لیوفیلیزه در +4 درجه ودر 37درجه تعیین میشود .هراستابیلرزی که مقاومت بیشتری به واکسن 37 درجه بدهد ،فعالیت آنرا بهتر حفظ میکند .وطبعا مورداستفاده آتی قرارخواهد گرفت . ...
نمایه ها:
واکسن | 

کنترل نوروویرولانس واکسن ضدفلج سایبین روی میمون آزمایش پرهزینه ای است ،ک ه اخیرا سازمان بهداشت جهانی تصمیم به ساده کردن آن گرفته ، وتعداد میمون تزریقی را محدود ساخته ،بشرط اینکه هرواکسن جدید بارفرانس آن سازمان دریک زمان وبایک دقت ویروس مقایسه شود.این رفرانس سویه آمریکائی (NC-1) است ،که حداقل واکنش راظاهرا در میمون ها میدهد.اینک کار مامقایسه آثار وضایعات این ویروس درتقاطع نخاع میمون با مقایسه باضایعات ناشی ازواکسن تیپ 3 فلج است ،که بابذر تیپ 3 سایبین (RNA Drived) وصولی از موسس ...
نمایه ها:

در این طرح سنتز مشتقات ادغام شده حلقه های هتروسیکلیک مورد توجه میباشد.سنتز اقسام ذکر شده که برای اولین بار سنتز می شود و از نظر شیمی مشتقات ترکیبات هتروسیکلیک مورد توجه هستند بعلاوه روش سنتز به نوبه خود جدید بوده و خود روشی در سنتز مشتقات تیوفن و سلنوفن میباشد.این طرح نه تنها ازنظر علمی موردتوجه میباشد بلکه سهم کوچک طرح دهنده را در توسعه برنامه تحقیقاتی کشور نشان میدهد بعلاوه بدینوسیله آموختن روش تحقیق به دانشجوی کنونی ومحققان آینده کشور فراهم میگردد. ...

سنتز کامل آلکالوئیدها درچند سال اخیر مورد توجه شیمیست ها و طرح دهنده بوده است زیرا این الکالوئیدها دارای خواص فارماکولوژی جالبی از جمله خاصیت ضدتومور ممکن است باشد.مقدار الکالوئیدها است .هدف از اجرای طرح سنتزمشتقات گوگردی الکالوئیدها است .هدف از اجرای طرح سنتز مشتقات گوگردی الکالوئیدهای ذکر شده در طرح میباشد زیرا از راه سنتز ممکنست این الکالوئیدها را به مقدار کافی سنتز کرده وموردآزمایش فارماکولوژی قرار داد.اخیرا مشتقات از ته الکالوئیدهای فوق توسط طرح دهنده و دیگران انجام شده ...

بعلت خواص بیولوژیکی مهم در مورد مشتقات ایمیدازولها و و تیادیازول‌ها نظر محققین به سنتز ویروس خواص بیولوژیکی این مواد جلب شده است 1-5 همچنین درسالهای اخیرنشان داده شده است که مشتقات نیتروایمیدازولیل تیادیازول‌ها و نیتروایمیدازولیل‌اوکسادیازول‌ها دارای فعالیت بیولوژیکی میباشند 6-8 از آنجائی که نیفه دپین (1)دارای خاصیت آنتاگونیست کلسیم میباشد و در درمان بیماریهای قلبی عروقی به مقدار زیاد مورد استفاده قرار میگیرد برآن شدیم که حلقه ایمیدازول و تیادیازول را جانشین حلقه ...

هدف از اجرای این طرح مقایسه شاخص‌های بهداشتی در جمعیت هائی است که از طریق خانه های بهداشت خدمات بهداشتی درمان اولیه دریافت میدارند باجمعیت هایی که از این طریق خدمات دریافت نمیکنند میباشد تا بدینوسیله بتوان میزان کارآئی خانه های بهداشت را ارزیابی کرد. ...

بسیاری از مشتقات هیدرازین ازسری هتروسیکلیک تاکنون خواص پائین آورنده فشارخون را نشان داده اند.مجری طرح که درزمینه هیدرازین های ترکیبات هتروسیکلیک بخصوص حلقه تریازین تحقیقات پردامنه ای دارد،درصدد مشتقاتی است که ریشه اصلی آنها تریازین هیدرازین داراست ضمنا کوشش خواهدشد ترکیبات پلی هتروسیکلیک دیگری نیز سنتز شود. ...

بعضی از آلکالوئیدهائی که ازگیاهان ایران استخراج میشوند بعنوان ماده اولیه بکار رفته برروی آنها گروه های شیمیائی مختلف مانند دی الکیل آمینوالکیل وغیره استعمال میشود واجسام به قسمت تحقیقاتی کارخانه باروزولکام آمریکا برای تعیین اثرات کامل فارماکولوژی ارسال میشود. ...

تبائین بعلت خواص تشنج‌آور آن کمتر درداروسازی مصرف میشود ولی به عکس مشتقات آن بخصوص مشتقات حاصل ازواکنشهای Diels-Aider ایجاد ترکیباتی باخواص انالژیک قوی مینماید که میتوانند مصارف مهمی درداروسازی وپزشکی داشته باشند. ...