عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2330

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از لحاظ عملکرد ریشه و عملکرد شکر سفید بین دو روش آبیاری بارانی (کلاسیک ) و آبیاری نشتی اختلاف معنی‌داری وجود دارد و آبیاری نشتی با عملکرد ریشه و عملکرد شکر به ترتیب با 69/09 و 9/42 تن در هکتار و نسبت به آبیاری کلاسیک برتری دارد. بین دو روش آبیاری نشتی و سنترپیوت نیز از لحاظ دو صفت عملکرد ریشه و عملکرد ریشه اختلاف معنی‌دار وجود دارد و آبیاری نشتی نسبت به آبیاری سنترپیوت برتری دارد. از لحاظ عملکرد ریشه بین دو روش آبیاری - بارانی (کلاسیک و سنترپیوت ) اختلاف آماری وجود دارد ولی ا ...

جهت تعیین مناسب‌ترین سیستم آبیاری درزراعت فلفل با دو هدف صرفه‌جویی در میازن آب مصرفی و محدود کردن پیشرفت بیماری بوته میری فاتیوفترایی (Phytiophthora capsici) تحقیقی با استفاده از آزمایش کرتهای خرد شده (Split Plot) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. در این بررسی سه سیستم آبیاری میکرو (لوله‌های تراوا، لوله‌های دو جداره و قطره‌ایی) بعنوان فاکتور اصلی و سه سطح مطالعه قرار گرفتند. لازم به ذکراست ژنوتیپ مورد استفاده رقم حساس محلی بوده و آلودگی مصنوعی با قارچ مورد ...

به منظور تعیین مناسبترین سیستم آبیاری در زراعت گوجه‌فرنگی با هدف صرفه‌جویی در میزان آب مصرفی این تحقیق با استفاده از آزمایش کرتهای خردشده (Split plot) در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی (RCBD) در چهار تکرار اجراء شد. در این بررسی سه سیستم آبیاری میکرو (لوله‌های دوجداره زیرسطحی، لوله‌های دوجداره بر روی سطح خاک و قطره‌ای) به عنوان فاکتور اصلی و سه سطح آبیاری (100، 75 و 50 درصد تبخیر روزانه از تشتک ) به عنوان فاکتور فرعی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده در سال اول اجراء بش ...

جهت تعیین اثر عمق و شوری آب آبیاری به روش آبیاری قطرهای بر روی گیاه خیار و دستیابی به حد مجاز شوری آب آبیاری ، سه سطح شوری آب آبیاری حدود 2، 5 و 8 دسی زیمنس بر متر به عنوان کرتهای اصلی و 3 تیمار عمق آب آبیاری معادل 55 ،‌70 ، 85 درصد تبخیر از تشتک کلاس ‏‎A‎‏ به عنوان کرتهای فرعی در سه تکرار در سال زراعی 82 مقایسه شدند. در پایان تیمارهای که با آب 2 دسی زیمنس بر متر و 85 درصد تبخیر ، از تشک آبیاری می گردید و تیماری که همین کیفیت آب و 70 درصد تبخیر از تشک تبخیر آبیاری می گردیدند ...

به منظور بررسی اثر یکبار آبیاری در عملکرد دانه و سایر صفات آفتابگردان ، این طرح به اجرا درآمد. سه رقم مورد ارزیابی آرماویرسکی ، چرنیانکا و ‏‎As-503‎‏ می باشد . این آزمایش با سه تیمار بدون آبیاری (شاهد)، یکبار آبیاری در شروع گلدهی و یکبار در زمان پایان گلدهی و با طرح آماری فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. پس از برداشت محصول تجزیه های آماری بر مبنای موازین مربوطه بعمل آمد و نتایج حاصله به قرار زیر است: اثر آبیاری و رقم هر دو در سطح 1% معنی دار شده ...

در این تحقیق سه روش آبیاری تحت فشار (قطره ای دو ردیفه، اسپاگتی و بابلر) به همراه روش آبیاری موسوم محل (سطحی) بعنوان شاهد در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار به مدت 3 سال قرار گرفتند. این آزمایش در یکی از باغات قدیمی منطقه مهرگرد سمیرم به مساحت یک هکتار اجرا گردید. درختان سیت قطعه مورد آزمایش همه از نوع رقم گلدان دلیشز بوده که روی پایه بذری سیب پیوند شده اند. این درختان 25 ساله بوده و با فاصله 6*5 متر کشت گردیده اند. رکوردهای ثبت شده در مدت سه سال تجزیه مرکب شدند. ...

این طرح به منظور 1- بررسی امکان استفاده از تغییرات رطوبت جهت کنترل یا محدود کردن پیشرفته بیماری بته میری 2- مطالعه واکنش رشد فیزیولوژیک گیاه فلفل در برابر مقادیر مختلف آبیاری و در روشهای مختلف آبیاری 3- بررسی کارایی فنی و اقتصادی سیستمهای آبیاری میکور بصورت طرح در بلوکهای کامل تصادفی در غالب آزمایش اسپلیت پلات در سه تکرار اجرا شد.تیمارهای اصلی آزمایش عبارت بودند از: روشهای آبیاری 1- آبیاری با استفاده از لوله های تراوا 2- آبیاری قطره ای 3- آبیاری با استفاده از لوله های دو جدار ...

این طرح به منظور 1- ارزیابی سیستمهای آبیاری میکرو در زراعت خیار سبز 2- بررسی تاثیر سیستمهای آبیاری میکرو بر جمعیت آفات، بیماریها و علفهای هرز 3- بررسی کم آبیاری با استفاده از سیستم های آبیاری میکرو در زراعت خیار سبز بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در غالب آزمایش اسپلیت پلات در سه تکرار اجرا شد تیمارهای اصلی آزمایش عبارت بودند از روشهای آبیاری 1- آبیاری با استفاده از لوله های تراوا 2- آبیاری قطره ای 3- آبیاری با استفاده از لوله های دو جداره و تیمار شاهد که آبیاری سطحی بود. تیما ...

به منظور بررسی اثرات کم آبیاری و کارائی مصرف آب در کلزا و تعیین مراحل حساس به رطوبت در زراعت کلزا آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و در سه تکرار در سال 1379 در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان اجرا شد . تیمارهای مورد بررسی شامل ‏‎I1‎‏=بدون آبیاری، ‏‎I2‎‏=آبیاری در شروع ساقه دهی غنچه دهی، گل دهی و اوایل غلاف بندی، ‏‎I3‎‏=آبیاری در مراحل غنچه دهی، گلدهی و اوایل غلاف بندی، ‏‎I4‎‏= آبیاری در شروع ساقه دهی، گل دهی و اوایل غلاف بندی، ‏‎I5‎‏= آبیاری در مراحل غنچه ...
نمایه ها:
کلزا | 
رطوبت |