عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 503

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی‌درسی نسبت به رشته تحصیلی خود و نقش آن در درگیری تحصیلی آنان بود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه-ریزی درسی ورودی سال 1391 و 1392 دانشگاه‌های دولتی کشور برابر با 486 نفر بود که در17 دانشگاه در سطح کشور مشغول به تحصیل بودند. برای نمونه‌گیری در این پژوهش از دو روش نمونه‌گیری سهمیه-ای و در دسترس به شکل توامان استفاده ...

نوآوری فرایند ایجاد و اجرای یک ایده یا به بیانی دیگر تبدیل ایده های مفید به محصولات، خدمات و یا روشهای مفید می باشد. این ایده های مفید ناشی از خلاقیت می باشند که شرط لازم برای نوآوری می باشد. خلاقیت را میتوان توانایی ترکیب کردن ایده ها به طور منحصر بفرد تعریف کرد. خلاقیت ایده های جدید برای بهبود شرایط در سازمانها را فراهم میکند و نوآوری این ایده ها را به اجرا در میآورد. عوامل بسیاری بر خلاقیت تاثیر میگذارند و یک مجموعه عوامل تاثیر گذار، هیجانات خودآگاه می باشد. هدف این تحقیق، ...

پژوهش حاضر با هدف "بررسی ابعاد سازمان یادگیرنده و تاثیر آنها در یادگیری سازمانی در دانشگاه علم و فرهنگ"انجام گرفته است. جامعه آماری، شامل کلیه اعضاء دانشگاه علم و فرهنگ (کارمندان و اعضاء هیات علمی) در نیمسال دوم 93-92 حدود 200 نفر می‌باشد. برای نمونه‌گیری از روش سرشماری کامل استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد ابعاد سازمان یادگیرنده، واتکینز و مارسیک(2003) و نیز پرسشنامه یادگیری سازمانی کریشنا(2008) استفاده شده است. روایی پرسشنامه از طریق، روایی محتوا ...

مقوله رشد اقتصادی و عوامل ایجاد کننده آن، همواره یکی از مباحث حائز اهمیت در تحلیل های اقتصادی بوده است. از سویی دیگر زیرساخت‌های ضعیف و خدمات غیر کارا در افزایش هزینه‌های مرتبط با آن و زمان رسیدن به مقصد به طور مستقیم بازتاب می‌یابد، ایجاد یک بهبود و تحول در زیرساخت کشوری می‌تواند تفاوت زیادی در هزینه‌ها و تجارت از خود برجای بگذارد، از این رو برخورداری از شبکه حمل ونقل، شبکه های برق و مخابراتی و میزان نفوذ و کاربران اینترنت، مصرف انرژی و دسترسی به آب آشامیدنی سالم در کشورها ا ...

این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت‌بندی پیشران‌های توسعه پژوهش موردبررسی قرارگرفته است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، تمامی دانشجویان دکتری بودند که تعداد 219 نفر به‌عنوان حجم نمونه از طریق تصادفی ساده انتخاب شدند. و برای اولویت‌بندی پیشران‌ها از پرسشنامه محقق ساخته که شامل 69سوال با پایایی 9/ استفاده‌شده است. یافته‌های مبنی بر تحلیل عاملی نشان داد عامل رفتاری، محیطی و ساختاری به ترتیب دارای اولویت می‌باشند. بر اساس آزمون فریدمن شاخص افزایش انگیزه ...
نمایه ها:
توسعه | 
پژوهش | 

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه های کیفیت در دانشگاه الزهرا(س) تهران از دید گاه دانشجویان انجام گرفته . پژوهش از نوع کاربردی است و به روش توصیفی – پیمایشی انجام گرفته ، جامعه پژوهش همه دانشجویان در حال تحصیل در این دانشگاه در سال تحصیلی ۹۶- ۹۵ می باشد و۱۰۰ نفر دانشجو به رو ش نمونه گیری خوشه ای از بین ده دانشکده این دانشگاه انتخاب شده اند . در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته که شامل ۳۳ سوال می باشد برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و نتایج این مطالعه نشان می دهد که ا ...
نمایه ها:
کیفیت | 

تبادلات بین المللی یکی از جنبه‌های مهم زندگی دانشگاهی می‌باشد. هدف کلی از انجام این پژوهش، واکاوی تجارب اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز از فرصت های مطالعاتی خارج از کشور بود. رویکرد پژوهش، کیفی و روش پژوهش، پدیدار شناسی بود. مشارکت‌کنندگان پژوهش، شامل اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در حوزه‌های فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و کشاورزی و دامپزشکی بودند که در 5 سال گذشته (1390تا 1394) دوره فرصت مطالعاتی را در یکی از دانشگاه های خارج از کشور گذرانده بودند، که با استفاده از رویکر ...

چکیده توانمندسازی دانشگاه بامیان: رویکرد ترکیبی به کوشش باز محمد فروغ هدف این پژوهشِ ترکیبی اکتشافی متوالی، تدوین چارچوب موقعیتی توانمندسازی دانشگاه بامیان با رویکرد ترکیبی و ارزیابی توانمندی آن دانشگاه بود که در دو بخش کیفی و کمّی انجام شد. در بخش کیفی به‌منظور کشف پدیده‌های جدید مربوط به پژوهش از مطالعه موردی کیفی استفاده شد. مشارکت‌کنندگان این پژوهش در بخش کیفی، متخصصان از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه شیراز (18نفر) و اعضای هیأت‌علمی و کارمندان دانشگاه بامیان (32 نفر) بودند ...