عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 503

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهمیت وافر دین و دینداری برای جوامع بشری، لزوم بررسی های علمی در مورد جنبه های گوناگون این پدیده و تغییرات آن را روشن می سازد. این در حالی است که شرایط کنونی اجتماعی و فرهنگی جامعه ی در حال گذار ایران به گونه ای است که با از دست رفتن تسلط دین در برخی از زمینه ها و مورد پرسش قرار گرفتن آن، تغییرات دینداری و ایجاد طیف های مختلفی از انواع دینداری محتمل است. از جمله علل ایجاد چنین تغییراتی را می توان به تغییر در بعد شناختی افراد دانست و تفکر انتقادی به عنوان دستاورد مدرنیته و نظا ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه حمایت ادراک شده، خودکارآمدی و درگیری شناختی دانشجویان کارشناسی دانشگاه یزد است. بدین منظور 386 دانشجوی کارشناسی دانشگاه یزد (185 دختر و 201 پسر) با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند و پرسشنامه تجدید نظر شده دو عاملی فرایند یادگیری (R-LPQ-2F) از کِمبِر، بیگز و لیونگ (2004)، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و همکاران (1982) و پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی زیمت و همکاران (1988) را تکمیل کردند. داده ها با روش‌های آماری تحلیل رگرسیون چ ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات برنامه درسی علوم انسانی در سه جنبه اساسی شامل: اهداف و محتوا ، فرآیند ها، نتایج و پیامد ها صورت گرفت . روش پژوهش، نظریه داده بنیاد بود، روش تحلیل داده ها، تحلیل محتوای کیفی، که در آن از کدگذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی استفاده شد. بدین گونه که داده های حاصل از مصاحبه، کد گذاری و یک مقوله به عنوان محور قرار داده شد. سپس سایر مقوله ها از درون مصاحبه ها استخراج گردید و در نهایت الگوی پارادایمی پژوهش به دست آمد. مشارکت کنندگان این پ ...

هدف اصلی تحقیق، شناخت اهمیت نسبی ابعاد عوامل استرس زای شغلی در تأثیر بر خوداتکایی اعضای هیات علمی با تأکید بر تیپ شخصیتی می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد استان اردبیل می باشد. مطابق فرمول حجم نمونه کوکران، 203 نفر از بین 429 نفر انتخاب گردید و پاسخ دهندگان با روش نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه با گرفتن مشاوره از اعضای هیات علمی متخصص در این زمین ...

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1391 بوده است. روش تحقیق از نوع کاربردی - توصیفی بوده و از بین کلیه داوطلبان رشته روانشانسی آزمون مذکور به روش نمونه گیری تصادفی ساده ، یک گروه نمونه 1000 نفری انتخاب شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های Bilog-mg , Noharm , TAP, Excelاستفاده شد. جهت بررسی و تجزیه و تحلیل آزمون و سوالات آن طبق نظریه کلاسیک آزمون ، ضریب دشواری،ضریب تمیز،ضریب پایایی آزمون،واریا ...

این تحقیق سعی دارد رابطه بین چابکی سازمانی و کار تیمی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. فرضیه اصلی مورد مطالعه عبارت است از: بین چابکی سازمانی و کار تیمی در دانشگاه دولتی دامغان رابطه وجود دارد. متغیر مستقل، چابکی سازمانی است که مولفه های آن عبارتند از: پاسخگویی به مشتری، آمادگی رویارویی با تغییرات، ارزش قائل شدن برای مهارت ها و دانش انسانی و تشکیل دادن مشارکت مجازی و متغیر وابسته کار تیمی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان دانشگاه دولتی دامغان تشکیل می دهند که 420 نفر م ...

پژوهش حاضر به دنبال بررسی مولفه های اخلاق حرفه ای اساتید می باشد.از آنجا که محیط های آموزشی و بالاخص دانشگاه ها وظیفه ای خطیر در جهت تربیت افراد و رشد و توسعه جامعه ایفا می کنند، ضرورت رعایت اخلاق حرفه ای هیأت علمی به خاطر تاثیرگذاری شگرف بر روی دانشجویان که اداره امور کشور را در ابعاد مختلف به دست خواهند گرفت مضاعف است.روش پژوهش از نوع توصیفی و به شکل زمینه یابی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ارشد، اعضای هیئت علمی و مدیران گروه دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان می باش ...

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر هوش هیجانی بر سبک های رهبری مدیران جهاددانشگاهی است که با نمونه آماری 117 نفری متشکل از مدیران دفتر مرکزی جهاددانشگاهی و به صورت سرشماری انتخاب گردید. با توجه به هدف و نوع پژوهش، ابزار تحقیق، از پرسشنامه هوش هیجانی گلمن و پرسشنامه چندعاملی رهبری استفاده شد. میزان پایایی پرسشنامه هوش هیجانی در این تحقیق 90/0 محاسبه شد و در مورد پرسشنامه سبک رهبری نیز میران پایایی 79/0 محاسبه شد. برای توصیف و استنباط آماری داده ها در راستای فرضیه اصلی تحقیق، هوش هی ...

کارایی از مسائل مهم مدیریت نوین است. به طور کلی برای محاسبه کارایی دو روش پارامتری و غیرپارامتری وجود دارد. در روش پارامتری یک پیش فرض برای شکل تابع تولید در نظر می گیرند و با استفاده از روشهای آماری و اقتصادسنجی آن تابع را تخمین می زنند. ولی در روش غیرپارامتری(که در این تحقیق استفاده شده است) نیازی به پیش فرض تابع تولید نیست، بلکه با استفاده از یک سری برنامه ریزی ریاضی کارایی مورد ارزیابی قرار می گیرد. بنابراین رسالت این تحقیق، بررسی و مقایسه وضعیت عملکرد گروههای آموزشی دانش ...