عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1582

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای از میان برداشتن مشکلات یادگیری آیات قرآن کریم با توجه به اینکه رمزبندی این اطلاعات (آیه ها) در چرخه واج شناختی و بازیابی آنها به وسیله راه اندازی در حافظه ضمنی صورت می گیرد، با استفاده از بهینه سازی ابزار یادگیری اطلاعات مورد نظر بررسی حاضر انجام گردیده است. طی یک بررسی آزمایشی 120 دانش اموز پسر، در دو گروه آزمایشی (60 نفر) و گواه (60 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. آزمودنیهای پژوهش در گروه سنی 15 و 16 ساله و در کلاس اول دبیرستان مشغول تحصیل بوده اند. آزمودنیهای گروه آزمایش ...

تحقیق حاضر به بررسی اثر بخشی روش آموزش الفبای فارسی بر یادگیری دانش آموزان کم توان ذهنی پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری تاثیر علائم و محرک های خارجی بر یادگیری است و این که چه میزان یاد آوری مطالب آموختنی را افزایش می دهد و چه اندازه بر مدت زمان نگهداری داده ها در حافظه اثر می گذارد. این تحقیق در موقعیت واقعی دو گروه کنترل و آزمایش را مورد مطالعه قرارداده و سعی داشته تا از دو روش تدریس روش برتر را مشخص نماید. داده های به دست آمده از پیش آزمون و پس آزمون با استفاده ...

به منظور بررسی تغییرات احتمالی در یادگیری حرکتی پس از آسیب یکطرفه گردش خون قدامی مغز، 40 آزمودنی که حدود دو سال از سکته یک طرفه گردش خون قدامی مغز (20 آزمودنی با ضایعه سمت چپ و 20 آزمودنی با ضایعه سمت راست) آنها می گذشت، به عنوان گروه تجربی و 40 آزمودنی راست دست که از نظر سن و جنس و استفاده از اندام فوقانی با گروه تجربی همسان شده بودند، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند و به تمرین روی یک برنامه سریع فضایی - زمانی تحت یکی از دو شرایط بازخورد افزوده 100% و بازخورد افزوده حذف شده پ ...

این تحقیق با هدف مشخص نمودن تاثیر کارهای آزمایشگاهی بر یادگیری و مهارت دانش‌آموزان متوسطه انجام شد جامعه آماری دانش‌آموزان ترم دوم متوسطه نظام جدید رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک می‌باشند نمونه آماری 120 نفر دانش آموز که با روش تصادفی سهمیه‌ای انتخاب شدند ابزار جمع‌آوری اطلاعات آزمون عملی و چک لیست مشاهدات بوده است روش تحقیق نیمه آزمایش با داشتن پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه انجام گرفته است مهمترین یافته‌ها عبارت بود از اینکه بین نمرات آزمون عمل شیمی 2 و درس تئوری شیمی 2 همب ...

بررسی تاثیر دو روش آموزشی، کلاسیک و مبتنی بر استراتژیهای تفکر انتقادی بر میزان یادگیری پایدار دانشجویان پرستاری ...

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور تعیین و مقایسه میزان یادگیری مهارتهای پرستاری دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی با استفاده از دو الگوی آموزشی معلم مدار و فرد مدار در سال تحصیلی 78-77 انجام گرفت . ...

تاثیر و نقش سن شروع به یادگیری زبان دوم ( انگلیسی ) و میزان موفقیت یاد گیردنده هم به لحاظ نظری و هم از دیدگاه کاربردی موضوع این پژوهش است . دو گروه از یادگیرندگان که در دو مقطع سنی، یکی قبل از 15 سالگی و دیگری در دوران بزرگسالی پس از 18 سالگی ، شروع به زبان انگلیسی می کنند از لحاظ کمی و هم از لحاظ نحوی در کسب دستوری زبان دوم مقایسه می شوند . داده ها از طریق پرسشنامه ها، مصاحبه های ضبط شده و تستهای قضاوت دستوری جمع آوری می شود . پس ازتحلیل داده ها ، درخواهیم یافت که آیا یکی از ...

تاثیر آموزش به روش ادغام یافته مبتنی بر یادگیری معنی دار برساخت شناختی و کیفیت زندگی مبتلایان به فشار خون بالا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر گناباد-1392 ...

روند انتقال یادگیری در طراحی معماری با تاکید بر ویژگی های شخصیتی دانشجویان ...