عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4317

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیب زمینی با125هزارهکتارسطح زیرکشت وتولیدسالیانه 1.7میلیون تن درردیف یکی از مهمترین محصولات غذائی واقتصادی کشورمیباشد.میزان متوسط تولیداین محصول درایران حدود15 تن درهکتاراست درحالیکه این رقم دراروپا35تن درهکتارمیباشد.یکی ازعوامل بازدارنده رشدسیب زمینی نماتدهای انگل گیاهی میباشدزیرااین گیاه میزبان بیش‌از48 گونه نماتداست که دربین آنها38 گونه پارازیته هستند.مهمترین گونه های نماتدهای انگل سیب زمینی درجنس‌های Pratylenchus,Ditylenchus,Meloidogyne,Globodera,Trichodorus قراردارند.ضمن ...

تعدادی ازگونه های باکتری Erwinia که آنزیم Pectolytic تولیدمی نمایند.باعث تجزیه پکتین دیواره سلولهای گیاه میزبان شده که این امورمنجربه پوسیدگی نرم میشود.گونه هائی از Erwinia که سبب پوسیدگی نرم گیاهان میشوندبه گروه Carotovora یا (oft Fot تعلق دارندچنانکه درسال 1969 توسط Dye شرح داده شده است سه گونه ازمهمترین گونه ها عبارتندازE.Carotovora PV.Carotovora,(Jones 1901(BergeyaL 1923 : E.Carotovora PV.Atroseptica,)Van Hall 1902(Dye 1969 E.Chrysanthemi)Burkhelder Ot Al.1953) باتوجه به ...

به علت دربرداشتن حداکثرپروتئین گیاهی ،شرایط مطلوب کشورازنظراقلیمی و فرهنگ پیشرفته مصرف حبوبات واجد اهمیت خاص میباشد.در ردیف مهمترین نکاتی که در تولید اقتصادی بیشتر میبایست مورد توجه قرارگیرند شناخت و حل مشکلات مربوط به بیماریهاست . به دلیل قدرت پراکندگی بذر در سطح جهان ،غیر مشخص بودن اکثریت قریب به اتفاق عوامل و علائم مربوط به عوارض مخرب باچشم غیر مسلح، بدون تکنیک و برای افراد غیرمتخصص روی بذر،سهولت اعمال ساده ، موثرو مفیدترین روش کنترل خسارت عوامل بیماریزااز طریق بذور و عدم ...

فرمولاسیون روغن امولسیون شونده درارتباط بامتغیر بودن درجه سولفاتاسیون روغن پایه درقسمت پژوهشهای علمی وصنعتی وزارت نفت تهیه میگردد،اخیرامشکلاتی رابوجود آورده است باتوجه باینکه تاکنون بررسی دراین شرایط آب وهوای اقلیمی درکشورصورت نگرفته بنظر مطالعه دراین موردباتوجه به مصرف بیش ازحدروغنهای امولسیون درمرکبات مفید میباشد. ...

سس یونجه که کشاورزان آنرابنامهای سسک وابریشمک مینامند،گیاهی است انگل که ریشه و برگ دارد یکساله باساقه های باریک ، بسیارمنشعب ،خزنده وبالارونده میباشداین گیاه روی شاخ وبرگ یونجه بصورت انگل بسرمیبردودرموقع گل کردن ،گلهای سفیدرنگ وکوچک دارد یکی ازخطرناکترین گونه های سس که درایران روی محصولات زراعی ،بالاخص یونجه وشبدرفعالیت دارد گونه Cuscta approcimata bab میباشد.دراین طرح‌ابتدابه بررسی سطح پوشش وتراکم انگل سس توسط کادراندازی درمزارع یونجه باختران می پردازیم درطی بررسی گونه های س ...

طی دوآزمایش دریکی ازبهترین زمان مصرف علف کشهای تری فلورالین واتال فلورالین قبل وپس‌ازایجاد فاروبررسی واثرات آن موردمقایسه قرارمیگیردودرآزمایش دوم مخلوط علفکشهای دیورون وپرومترین باعلفکش تریفلورالین ازجنبه کاهش گیاه سوزی علف کشهای دیورون وپرومترین بدلیل ازبین رفته ریشه های سطحی توسط قریفلورالین ونیزافرایش طیف علفکشی آنهابررسی میشوند. ...

بیماری بلاست مهمترین بیماری قارچی درمنطقه میباشداین بیماری درتمام نقاط دنیا نقاط ودرنواحی برنج خیرمملکت ماهرساله خسارت قابل توجهی به مزارع وارد میاورد. بررسی همه جانبه این بیماری ومطالعه تمام فاکتورهای بازدارنده وتشدیدمیاورد.بررسی همه جانبه این بیماری ومطالعه تمام فاکتورهای بازدارنده وتشدید کننده آن بایدهمیشه موردتوجه باشدعلف کشها یکی ازعواملی هستندکه باعث افزایش حساسیت گیاه به بیماری قارچی میگردندوباتوجه به کاربرد وسیع آنهادرمزارع بررسی درموردمیزان حساسیت آنها دربرنج لازم بن ...

سوسک قهوه ای گندم یکی از آفات مهم گندم و جو درایران است این آفات در اکثر مزارع استان باختران فعالیت داشته و خسارت آن ظاهرا بعدازسن گندم در درجه دوم اهمیت واقع است . در این طرح تحقیقاتی پراکندگی و تراکم این آفت در سطح استان مطابق روش تحقیق تعیین شده و با جمع‌آوری مستقیم حشرات کامل و همچنین ، پرورش لاروهای دو ساله آن درگلدانهاو قفس‌های پرورشی نسبت به تفکیک و شناسائی گونه های این آفت اقدام لازم صورت گرفته و گونه غالب آن در هر یک از مناطق آلوده استان تعیین خواهد شد. در خصوص ارزیا ...

عسلک پنبه آفتی پلی فاژبوده ودارای میزبانان متعددی ازحمله بادمجان ،خیار،هندوانه خیارمحلی ،کدو،گوجه فرنگی بامیدمیباشدکه موجب بروز عوارض گوناگون فیزیولوژیکی در گیاه میگردندبه نقصان قابل ملاحظه کمی وکیفی محصول منتهی میشود.جهت مبارزه بااین آفت دراستان ازسموم نفوذی رکسیون و متاسیستوکس استفاده میشود که باتوجه به دوره کارنس‌این سموم وباتوجه به برداشت محصولات فوق‌الذکر ازجمله خیار که معمولا زود بزود صورت میگیرد خالی ازنظر نبوده وبه همین منظور انجام بررسیهائی جهت کاربردی سموم کم خطر در ...