عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 132

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر و چربی و فاصله زایش سه دوره شیردهی اول، دوم و سوم جمعیت گاوها هلشتاین ایران از داده های مرکز اصلاح نژاد کشور که در طی سالهای 1371 تا 1379 جمع آوری و ثبت شده بودند استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده و مدل حیوانی چند متغیره انجام شد.تعداد رکوردهای تصحیح شده بر اساس 305 روز شیردهی و دوبار دوشش در روز ، در شیردهی اول ، دوم و سوم به ترتیب 51548، 26273 و 12538 رکورد از 806 ، 597، و 413 ...

دراین تحقیق به منظوربرآورد مولفه های واریانس ، پارامترهای ژنتیکی ، روند ژنتیکی و محیطی و پیشرفت ژنتیکی در یک گله گاو هلشتاین ثبت شده ازداده های مربوط به شجره و صفات تولیدی گاوهای مذکور که توسط گاوداری کنه بیست آستان قدس رضوی و مرکز اصلاح دام طی سالهای 1368 تا 1380 جمع آوری شده بود استفاده گردید . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از اطلاعات دوره اول و دوم شیردهی که برای مدل تکه صفتی ، مدل تکرار رکورد ، مدل دوصفتی و مدل چهار صفتی انجام گردید . مولفه های واریانس و کوواریانس برای ...

به منظور شناسایی چند شکلی های موجود در جایگاه های ژنی گیرنده هورمون رشد و بتالاکتوگلوبولین و بررسی ارتباط آن با صفات تولید شیر در جمعیت گاوهای هلشتاین، نمونه خون از 120 راس گاو هلشتاین موجود در مزرعه آستان قدس رضوی گرفته و با استفاده از روش نمکی بهینه یافته، DNA استخراج شد. واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) جهت تکثیر یک قطعه 836 جفت بازی از ناحیه پروموتور ژن گیرنده هورمون رشد و یک قطعه 434 جفت بازی از ناحیه اگزون و اینترون 4 ژن بتالاکتوگلوبولین انجام گرفتند. قطعات تکثیر شده از ژن ...

در این تحقیق از اطلاعات زایش اول گاوهای شیری نژاد هلشتاین استان‌های گلستان و مازندران مربوط به سال‌های 1367 تا 1386 استفاده شد. صفات تولیدی شامل رکوردهای تصحیح شده 305 روز دو بار دوشش شیر، تولید چربی، درصد چربی و صفات تولید‌مثلی شامل سن زایش اول و فاصله دو زایش اول بود. صفات طول دوره شیردهی و خشکی نیز مورد بررسی قرار گرفت. برای برآورد اجزای واریانس جهت تخمین پارامترهای ژنتیکی از روش حداکثر درست‌نمایی محدود شده (REML) و مدل حیوانی تک صفتی و دو صفتی و نرم‌افزار ASREML استفاده ش ...

از آنجایی که تاثیر جایگاه T4CRBR2 پروتئین حاصل از ژن TLR4 بر روی تولید شیر به اثبات رسیده است، این مطالعه به ارزیابی فراوانی این چند شکلی در گاوهای هلشتاین پرداخت. بعلاوه هدف دیگر در این مطالعه تخمین ارتباط بین چند شکلی جایگاه T4CRBR2 ژن TLR4 با عملکرد صفات تولید شیر و همچنین امتیاز سلول‌های بدنی شیر در این جمعیت بود. ژن TLR4 روی کروموزوم 8 گاوی، نقشه‌یابی شده است و گیرنده TLR4 را کد می‌کند که در دفاع ذاتی در مقابل میکروب‌ها نقش دارد. چند شکلی مورد نظر از جایگزین شدن نوکلئوت ...

موضوع این پژوهش بررسی رابطه ی کمی وضعیت انرژی گاوهای خشک با بروز ناهنجاری های متابولیکی و تولید شیر در گاوهای هلشتاین در اوایل دوره ی شیردهی است. انرژی جیره های آزمایشی در دوره ی دور از زایش و نزدیک به زایش، با 4 سطح انرژی به ترتیب (1/35,145, 1/55, 1/60) و (1/44, 154, 1/60, 1/65) با 2143 راس گاو هلشتاین مورد مطالعه قرار گرفت. برای تعیین مشخصات عمومی گله ها و گاوها و تهیه جدول آمار توصیفی از رویه MEANS استفاده شد. اثرات جیره های آزمایشی و نمره ی وضعیت بدنی روی پاسخ های تولید ش ...

به منظور مطالعه اثر کاهش دفعات خوراک دهی و افزودن روغن به جیره روی عملکرد و رفتارهای تغذیه ای از 24 رأس گاو شیرده هلشتاین شامل؛ 12 رأس یکبار زایش کرده و 12 رأس چند بار زایش کرده، به ترتیب با میانگین وزنی 58±626 و 25±617 و میانگین روزهای شیردهی 40±201 استفاده شد و به طور تصادفی به تیمارهای آزمایشی شامل؛ سه بار خوراک دهی (3×) بدون افزودن مکمل روغن (F03×)، 3× با 2/5 درصد مکمل روغن (روغن پسمانده آشپزخانه)(F13×)، یک بار خوراک دهی (1×) بدون افزودن مکمل روغن (F01×) و 1× با 2/5 درصد ...

این مطالعه به منظور بررسی برخی عوامل مدیریتی موثر بر بازده تلقیح مصنوعی در گاوداری‌های شرق استان گلستان انجام شد. بدین منظور اطلاعات تولید مثلی سیصد راس گاو شیری هلشتاین از بیست واحد گاوداری صنعتی شهرستان‌های شرق استان گلستان از طریق تکمیل پرسشنامه جمع‌آوری گردید. نتایج نشان دادکه گله‌های مورد مطالعه از نظر صفات درصد باروری، بازده تلقیح اول، دوم و سوم به بعد، نسبت تلقیح به هر آبستنی و فاصله زایش گاوهاتفاوت معنی‌داری داشتند (05/0>p). همچنین، اثر فصل و ماه زایمان و تلقیح گاوها ...

واریانس باقیمانده منبع خطایی است که بر صحت و دقّت مطالعات ژنتیکی موثر است. هدف مطالعه حاضر بررسی وجود و میزان تأثیر هتروژنی واریانس باقیمانده در ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی در گاو هلشتاین ایران بود. در این مطالعه رکوردهای ثبت شده در مرکز اصلاحنژاد دام کشور (1360 تا 1390) مورد استفاده قرار گرفت. آمادهسازی دادهها با نرمافزارهای CFC و FOXPRO9 صورت گرفت، تجزیه و تحلیلهای ژنتیکی با نرمافزار ASREML3.1 و تجزیه و تحلیلهای آماری با پکیجهای PWR و Agricolae تحت نرمافزار R.2.14 انجام شد. ...