عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2336

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله ضمن آشنایی با مفهوم کاربردی الگوبرداری و مراحل آن در سازمان، انواع الگوبرداری تعریف شده و به مزیتهای عمده این فرایند که یکی از پله های رسیدن به مدیریت کیفیت فراگیر می باشد؛ به همراه برخی محدودیتها و موانع آن اشاره گردیده است. الگوبرداری به عنوان ابزاری برای اصلاح و بهبود عملکرد و کیفیت سازمان می تواند در فرآیند و استراتژی سازمانها بطور مستمر تحولات مثبت و سازنده ای به وجود آورده و عامل پویایی و تحرک سازمان گردد و افزایش رضایت مشتری را به عنوان دستاورد خود به دنبا ...

ضمن بررسی سیر تطور مدیریت کیفیت جامع ‏‎(TQM)‎‏ و مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار ‏‎(BPR)‎‏ و بیان ویژگی ها، ابزارها و مدلهای موجود، نقاط ضعف و قوت آنها در این مقاله بررسی می شود. ساختار سازمانی و فرهنگ و موقعیت سازمانی از جمله عوامل موثر در انتخاب یکی از این دو رویکرد است. با وجود کاربرد موفقیت آمیز هر یک از این دو رویکرد در سازمانهای مختلف، تلفیق این دو و بهره گیری از فنون و ابزارهای هر یک از آنها در شرایط مختلف ، امکان دستیابی به کیفیت بهتر در تولید و خدمات را افزایش می دهد. ...

ارزیابی کیفیت پروتئینی مواد غذایی به دلائل بیولوژیک و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین علت روش های بیولوژیک، میکروبیولوژیک، شیمیایی و تلفیقی متعددی برای تعیین کیفیت پروتئینها معرفی و بکار گرفته شده است. در این میان، هر چند روش نسبت خالص نسبی پروتئین یا به اختصار RNRP، زیست آزمونی است که از مناسبترین روشها به شمار آمده، اما تاکنون نوشته ای مبنی بر کاربرد آن در کشور منتشر نشده است. مقاله حاضر، گزارش پژوهشی است که با هدف بکارگیری این زیست آزمون در تعیین کیفیت پروتئ ...

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل تحول مفهوم کیفیت فراگیر ، در شرکتهای اتومبیل و الکتریک-الکترونیک در منطقه شمال غربی فرانسه می باشد. در این مقاله، کلیه اطلاعات حاصل از تحقیق و روش شناسی کاربردی، شرح داده می شو‌ند. به علاوه ، طبق روش شناسی این تحقیق ، دلایل انتخاب بخشهای مورد نظر ، تنظیم پرسشنامه ، مدل برگرفته از جایزه کیفیت اروپا و همچنین نتایج حاصله، تفسیر و تبیین می شوند . در واقع، مدیران موسسات فوق بودند که مارا در تفسیر ارزیابی این مطالعه کیفی یاری دادند. ...

دستیابی به کیفیت، وظیفه و مسئولیت یک فرد با یک واحد خاص نیست، بلکه همه کارکنان در تمامی واحدها و در کلیه سطوح کاری باید برای آن تلاش کنند و خود را شریک و سهیم بدانند. اما البته نقش و تأثیر افراد و بخشهای مختلف در دستیابی به اهداف کیفی، متفاوت است و هر کس بسته به سمت و موقعیت خود در سازمان، وظایف و مسئولیتهای خاصی در مورد مقوله های وابسته به کیفیت دارد. آنچه در این مقاله از نظر می گذرد، توضیحی اجمالی در مورد نقش و وظایف مدیران رده بالا و مدیران میانی و همچنین نقش و وظایف نیروی ...
نمایه ها:
نقش | 
مدیر | 
کیفیت | 
هدف | 

پایش منابع آب برای افراد و نهادهای مختلف ، معانی متفاوتی دارد. از طرفی محدودیت های سیاسی و سازمانی و سایر موانعی که در زمینه های بین سازمانی وجود دارد، باعث می شود بسیاری از سیستم های پایش مختلف به صورت مجزا و منفرد عمل نماید. استحصال اطلاعات به موقع و قابل اعتماد درمورد پیکره های آبی، از اهداف عمومی و پایه در شبکه های پایش کیفیت آب است. این اطلاعات باید به گونه ای تولید شوند که امکان مقایسه های زمانی و مکانی را فراهم سازد و قابلیت کمی کردن مشکلات و شرایط زیست محیطی را ایجاد ...

یکی از عوامل موثر در ترمیم فاگوسیتوز است همینطور فاگوستیوز یا افتادن بند ناف رابطه دارد از این رو از کسانیکه (کودکان) دچار ضایعات نسج نرم شده‌اند پرسشنامه‌ای پر می‌شود و زمان افتادن بندناف ایشان سوال می‌شود همینطور کیفیت ترمیم کیفیت ترمیم نیز درجه‌بندی شده جراح به مریض از این بابت امتیاز می‌دهد رابطه آماری میان این دو عدد بررسی می‌شود ...

با توجه به اینکه رطوبت بالای خاک در مراحل نزدیک برداشت چغندرقند سبب تحریک رشد رویشی گشته و انتقال مواد هیدروکربنه ساخته شده در برگها و تجمع قند در ریشه را مصرف لذا بمنظور بررسی تاثیر زمان قطع آخرین آبیاری در کمیت و کیفیت چغندرقند طرح فوق با پنج تیمار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی تدوین گردیده است که در چهار تکرار به مدت دو سال زراعی اجرا خواهد شد هر تیمار پنج خط هفت متری به فواصل بوته در ردیف 20 × 60 سانتی‌متر مربع کشت شده و عملیات زراعی لازم و یادداشت‌برداریها طبق روشهای معمو ...

به منظور ارزیابی کیفیت پروتئین پودر ماهی کیلکا به وسیله روش‌های بیولوژیکی SAR, NPU, NPR, PER به یک جیره خالص (عاری از ازت ) مقادیر مناسبی از 6 نوع پودر ماهی طوری اضافه خواهد شد که میزان 10، 7/5 و 5 درصد پروتئین خام در جیره‌ها تامین شود. جیره‌های آزمایشی بعد از تغذیه یک جیره پایه تا روز شانزدهم در اختیار جوجه‌ها قرار می‌گیرد، در پایان آزمایش به منظور تعیین میزان ابقاء ازت در کل پوشه ...