عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 330

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اینکه منطقه بلوچستان یکی از آلوده ترین قسمتهای ایران به بیماری مالاریا است لذا هرگونه مبارزه ایکه بتواند در عین عملی بودن موجب پایین آوردن موارد مثبت بیماری مالاریا گردد مفید خواهد بود از این رو طرح شناسائی ماهیهای لاروخوار بومی منطقه بلوچستان به ویژه ارزشیابی ماهی آفانیوس دیسپار که توانائی لاروخواری آن درمناطق دیگر مورد مطالعه قرار گرفته بعنوان یک اصل کنترل‌بیولوژیکی ناقلین منطقه در نظر گرفته شد ...

باتوجه به اهمیت بیماری مالاریا در نوار جنوبی و جنوب شرقی کشور و ازطرف دیگر مقاومت انگل به دارو،وهمچنین بی اثر شدن حربه کنترل شیمیائی بخاطر مقاومت آنوفل به حشره کش‌ها،مبارزه بیولوژیکی ازاهمیت خاصی برخوردار است .سازمان ریشه کنی مالاریا تاکنون فقط با استفاده ازماهی گامبوزیا جهت مبارزه بیولوژیکی اقدام نموده واخیرا هم دانشکده بهداشت در کازرون و بوشهر اقدام به مبارزه بیولوژیک با استفاده از باسیلوس تورن ژین سیس نموده است .امید فراوان وجود داردکه اجرای طرح بیولوژیک با استفاده از قارچ ...

با عنایت به بیشترین میزان مبتلایان به بتاتالاسمی یا تالاسمی ماژور- که براساس توارت آتوزومی مغلوب - و نامتجانس - به ارث می‌رسد- درایران نسبت به کل جمعیت ،در مقایسه با دیگر کشورهای جهان - بخصوص مناطق جنوبی و شمالی کشور- ،مطالعه و شناسایی مولکولی و دقیق موتاسیونهای این بیماری در ساکنین نواحی مختلف کشور نظیر استان فارس ،جزیره قشم و تهران بویژه از جهت پیشگیری از تولد کودکان تالاسمیک ،از اهمیت ملی و حیاتی برخورداراست . انجام این طرح این امکان را فراهم می‌آورد که برای نخستین بار در ...

طرح حاضر پژوهشی توصیفی است که باعث مشخص شدن ناقلین قطعی عامل بیماری لیشمانیوز احشایی از طریق جدا کردن انگل از پشه خاکی و تعیین ماهیت آن، بررسی اکولوژی ناقلین قطعی عامل بیماری لیشمانیوز احشایی و ارائه برنامه جهت کنترل بیماری لیشمانیوز احشایی می‌شود. ...

با عنایت به بیشترین میزان مبتلایان به بتاتالاسمی یا تالاسمی ماژور در ایران نسبت به کل جمعیت در مقایسه با دیگر کشورهای جهان - بخصوص مناطق جنوبی و شمالی کشور- که متاسفانه هم‌اکنون بیش از پانزده هزار فرد مبتلا، وجود دارد، مطالعه و بررسی کلی و شناسائی مولکولی و دقیق موتاسیونهای این بیماری در ساکنین نواحی مختلف کشور نظیر استان فارس ، جزیره قشم و تهران - اعم از اقشار ساکن یا بیماران قسمت‌های دیگر کشور که جهت دریافت کمک به مراکز مربوط در تهران مراجعه می‌کنند، اجرای این طرح بویژه از ...

آموزش در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری ایدز یکی از مسائل ضروری در کشورهای مختلف می‌باشد و در این مورد پرسنل پرستاری با توجه به امر مراقبت از بیماران مبتلا به ایدز و همچنین به عنوان یکی از اعضای تیم بهداشتی نقش بسیار موثری در پیشگیری و کنترل اپیدمی‌های HIV دارند. این پژوهش که از نوع نیمه تجربی است در سال 1376 با هدف تعیین تاثیر آموزش بر میزان آگاهی پرستاران در مورد بیماری ایدز انجام گرفت . نمونه پژوهش شامل 168 نفری کادر پرستاری بیمارستانهای دانشگاهی شهر یزد و روش نمون ...

طی بازدیدها انجام شده از سه ماهه دوم جاری از برخی باغات بازدید بعمل آمد و نمونه‌های مشکوک دارای علائم بیماری جمع‌آوری و مورد بررسی قرار گرفت . از کشت سوسپانسیون نواحی مورد نظر (دارای علائم) در محیطهای قنددار کلنی‌های گنبدی شکل بدست آمد. پس از خالص‌سازی این باکتریها نسبت به انجام چندین آزمون شامل واکنش گرم، اکسید از OF تولید لوان، فوق حساسیت روی برگهای توتون، تولید تراوشات باکتریائی بر روی قطعات نارس گلابی و بیماریزایی در روی شاخه بریده درختان گلابی اقدام شد. نتایج نشان می‌دهد ...

به منظور بررسی اثر قارچکش جدید آلرت (فلوزیدازول + کاربندازیم) در مقادیر 0/75،1 و 1/25 لیتر در هکتار آزمایشی بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با 7 تیمار و چهار تکرار در ایستگاههای تحقیقاتی مازندران و مغان صورت گرفت . در این بررسی از قارچکش تیلت (پروپیکونازول) به عنوان سم شاهد در مقادیر 0/4 و 0/8 لیتر در هکتار استفاده شد. سمپاشی در مرحله تورم خوشه صورت گرفته و 10 روز بعد از سمپاشی یادداشت‌برداری از تیپ و شدت آلودگی انجام و بفاصله هر ده روز تا برداشت محصول ادامه یافت . پس از برداشت ...

کارائی قارچکشهای فلودیوکسونیل با نام تجاری سلست (2/5% FS) و تری فلونیزول با نام تجارتی تریفمین (15% EC)، روی بیماری پوسیدگی طوقه برنج Fusarium fujikuroi در گیلان و Fusarinm proliferatum var. proliferatum شایع در اصفهان و مقایسه آنها با قارچکشهای توصیه شده متیل تیوفانات 80 درصد در گیلان و بنومیل 50 درصد در اصفهان از طریق ضدعفونی بذور در مزرعه مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه: معلوم گردید که قارچکش تریفمین در درجه اول و سلست در درجه دوم نسبت به شاهد تاثیر مثبتی در کنترل بیماری پ ...