عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1052

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خودکارآمدی و انگیزه درونی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استثنایی شاغل به تحصیل درمدارس ویژه و تلفیقی بود.. جامعه آماری این پژوهش شامل دختران شاغل به تحصیل در مدارس متوسطه استثنایی و و عادی دارای برنامه تلفیقی ، در شهر ری بود. در ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ، از مدارس عادی (تلفیقی) سه گروه 10 نفری از دانش آموزان دختر ناشنوا ، نابینا ومعلول جسمی حرکتی انتخاب شدند و سپس از طریق همتا سازی سه گروه 10 نفری از دانش آموزان دختر ناشن ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه راهبردهای فرا شناختی و ادارک از محیط سازنده گرا با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر شهرستان بستک در سال 95-94 بود. روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر شهرستان بستک بود که برابر 2200 نفر بودند و نمونه پژوهش به تعداد 250 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای خوشه ای از بین آنها انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه فراشناختی و ادراک مجیط سازنده گرا و همچنین پیشرفت تحصیلی بودند، بعد از گرد آوری داده ...

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین بستۀ آموزشی کارکردهای اجرایی و تعیین اثربخشی آن بر پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی در دانشآموزان دیرآموز انجام شد.روش پژوهش، نیمهآزمایشی با پیشآزمون- پسآزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. در طراحی و تدوین بستهی آموزشی، 10 بازی آموزشی نرمافزاری و10بازی آموزشی مداد-کاغذی برای کارکردهای اجرایی توجه، حافظهی کاری، بازداری، سازماندهی و برنامهریزی تهیه شد. روایی محتوایی بستۀ آموزشی، توسط متخصصان بررسی شد. سپس، بستۀ آموزشی بهصورت آزمایشی اجرا گردید و اصل ...

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی طرح ارزشیابی توصیفی با توجه به سطح پیشرفت تحصیلی ، جنبه اجتماعی و مسائل رفتاری دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی شهر مشهد انجام گرفت.طرح ارزشیابی توصیفی با استفاده از ارزشیابی تکوینی ، ارزشیابی عملکردی و دادن بازخورد توصیفی از سال تحصیلی 83-1382 تا کنون به صورت آزمایشی در مدارس ابتدایی اجرا شده است . جامعه آماری پژوهش حاضر محدود به کلیه مدارس ابتدایی شهر مشهد بوده است . در این پژوهش 40 دانش‌آموز پایه سوم ابتدایی از مدارس تحت پوشش ارزشیابی توصیفی (20 ...

کشف استعدادها و رفتارهای خلاق در افراد همواره یکی از آرزوهای بشر در همه زمانها بوده است با پیشرفت علوم و تکنولوژی تحقق این آرزو اگر چه امکان بیشتری یافته است، در عین حال مخاطره آمیزتر نیز شده است. مدرسه جایی است که تعلیم و تربیت رسمی در آن جریان دارد، از این رو باید آنچنان محیطی باشد که موجب پرورش تفکر و شکوفایی اندیشه شاگردان شود، محیط مدرسه یا به عبارت بهتر، فضا و جو یادگیری از عوامل مختلفی تشکیل می‌شود، اگر نظام آموزشی نخواهد تحولی اساسی در روش‌های آموزشی خود به وجود آور ...

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان تأثیر آموزش به روش فعال فناورانه (TEAL) در درس زیست شناسی برپیشرفت تحصیلی، انگیزش نسبت به درس زیست شناسی و انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان در سال تحصیلی 89-1388 بود. روش پژوهش بر اساس ماهیت، نیمه تجربی یا طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. برای دست بابی به هدف پژوهش، ازبین دبیرستان‌های شهرستان خمینی شهر به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی، دو کلاس 27نفره در دو دبیرستان، یکی و عنوان گروه کنترل و دیگری به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. ...

این پژوهش به منظور بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی انجام گرفته است. در این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سوال هستیم که آیا آموزش راهبردهای فراشناختی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را افزایش می دهد؟ جامعه ی آماری این تحقیق متشکل از کلیه دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 89-88 شهر اسلامشهر است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. تعداد دانش آموزان هر یک از گروه های آزمایش و گواه 30نفر بود. این پژوهش ...

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش وپرورش پیش از دبستان بر پیشرفت تحصیلی وسازگاری اجتماعی دانش آموزان دوزبانه (ترک زبان) می پردازد. برای اندازه گیری سازگاری اجتماعی از پرسشنامه سازگاری اجتماعی اسحق نیا"وبرای سنجش پیشرفت تحصیلی از میانگین نمرات آزمون های پیشرفت تحصیلی محقق ساخته استفاده گردید.روش انجام پژوهش علی-مقایسه ای و جامعه آماری شامل دانش آموزان دوزبانه پایه اول شهرستان خدابنده درسال تحصیلی 89-1388بوده که از بین آنان 120 نفر شامل60 دختر و60 پسرکه از هرکدام 30 نفر پیش دبستا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی، خود پنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 400 دانشجوی مقطع کارشناسی بود که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن ، آزمون خود پنداره راجرز و آزمون عزت نفس پوپ استفاده گردید. همچنین از معدل دانشجویان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی استفاده شد. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص های آماری همبستگی پیرسون، آزمون t و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج تحلیل ...