عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 371

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درباره خطر هاک احتمالک مواجهه با تابش پرتوهاک بونکزان اطلاعات قابل توجهک به دست آمده است. افزاکش آگاهک درباره خطر و مقدار تشعشعاتک که در پزشکک و دندانپزشکک به کار مک رود منجر به اکن شده است که تعداد پرتونگارکهاک تشخکصک، بخصوص در مورد بکماران بدون علامت کاهش کابد.(6) متاسفانه بکمارانک که از آزماکش پرتونگارک خوددارک مک کنند تواناکک دندانپزشک را براک تهکه طرح درمان صحکح و جامع محدود مک سازند. به علاوه پرتونگارک عمومک منجر به اکن شده است که بسکارک از دندانپزشکان حتک براک استفاده ...

در این پایان نامه توانمندی یک دستگاه الکترونیکی به نام Apex Finder در مقایسه یا رادیوگرافی ( تکنیک موازی) به منظور تعیین طول کانال ریشه دندانهای تک ریشه ای مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آنکه پرتونگاری در 97 درصد موارد قادر به اندازه گیری طول کانال در محدوده قابل قبول می باشد و حال آنکه Apex Finder 63 درصد موارد حایز چنین نتایجی است. از نظر آماری 0003/0 > P، اختلاف معنی داری بین دو روش اندازه گیری در مقایسه با اندازه حقیقی طول کانال مشاهده شد و روش رادیوگرافی ( تکنیک موازی) ا ...

هدف این مطالعه بررسی دندانپزشکان کرمان، سیرجان و جیرفت از نظر استفاده از رادیوگرافی دهان در مطب‌ها و مراکز دندانپزشکی و مشخص کردن عوامل موثر و سهیم در تابش اشعه به بیمار بود. پرسشنامه‌ای تهیه شد که در آن اطلاعات زیر خواسته شده بود. kvp و mA دستگاه رادیوگرافی دهان، زمان تابش جهت تهیه یک عکس PA، حفاظت پرسنل و استفاده از فیلم نگه‌دار، پیش‌بند سربی، یقه‌بند سربی، نوع فیلم (از نظر سرعت) و نوع کولیماتور. فقط 36/57 درصد (49 از 134) افراد ارزیابی شده در مطب یا مرکز دندانپز ...

تکنیک پانورامیک یکی از روشهای معمول پاراکلینیکال به منظور ارزیای ناحیه دهان و فک و صورت می باشد. از مزایای این تکنیک می توان به میزان کم تابش پرتو و پرتونگاری از ناحیه نسبتا وسیع صوتر اشاره نمود. به دلیل پیچیدگی ژئومتری پرتوتابی سیستمهای پانورامیک، تهیه این کلیشه ها نیازمند دقت و مهارت زیادی می باشد تا از بروز دیستورشن، سایه های شبح و بزرگنمایی های غیر معمول جلوگیری شود. هدف از این تحقیق بررسی بزرگنمایی موجود در قوس دندانی فک بالا و پایین و دستیابی به ضرایب ثابتی برای محاسبه ...
نمایه ها:
فک | 
دهان | 
  
رادیو گرافی پانورامیک از روش های تشخیصی مهم در بین پرتو نگاری های دندان است که با توجه به کاربرد روز افزون آن بررسی میزان دز دریافتی توسط اندام های بحرانی در این رادیو گرافی ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق دز جذبی چشم ها، غدد پاروتید طرفین و سه ناحیه تیرویید برای 40 بیمار بزرگسال در سیستم پارانومیک از نوع پلانمکا به دست آمد. بدین منظور دوزیمترهای قرصی شکل لیتیم فلوراید پس از کالیبره شدن بر روی قسمت های فوق قرار گرفته، دز میانگین چشم ها، غدد پاروتید و تیرویید به میزان میکر ...

چکیده ندارد.

یکی از مهمترین اهداف رادیولوژی دستیابی به بهترین تصویر با حداقل پرتوگیری می باشد . بدون میزان دوز جذبی بیمار را می توان با رعایت قوانین و اصول حفاظتی محدود نمود و تقلیل داد . تصاویر با کیفیت نامناسب و تکرار رادیوگرافی از جمله عوامل افزایش دهنده دز جذبی بیمار می باشند . مطالعه حاضر به ارزیابی میزان رعایت قوانین حفاظتی و تناسب برخی عوامل ‏‎مو‎‏ثر بر کیفیت تصویر در 51 مرکز رادیولوژی تابع دانشگاه علوم پزشکی تهران در رابطه با چگونگی رعایت اصول و قوانین حفاظت در برابر پرتو ، مطابقت ...