عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 112

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
کامیابی سازمانی، به آمیزه ای اثربخش از پول، مواد، ماشین و منابع انسانی برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت بستگی دارد. صاحبنظران معتقدند، در قرن حاضر، مهمترین عامل از این میان و متغیر کلیدی تعیین کننده وضعیت هر سازمان، منابع انسانی هستند که برای نشان دادن اهمیت شان از عنوان سرمایه انسانی استفاده شده است. بنابراین، شناخت نیازها، انگیزه ها و خواسته های کارکنان و اتخاذ خط مشی های مناسب و ایجاد هماهنگی بین اهداف سازمان و اهداف کارکنان را می توان به عنوان مهمترین گام در اثرب ...

مراکز پاداش در مغز پستانداران یکی از مهم ترین مراکز کنترل رفتار هستند. هسته اکومبنس (NAc) نقش موثری در ایجاد رفتارهای پاداشی ایفا می کند و پاداش های طبیعی و داروها قادرند دوپامین را در این ناحیه افزایش دهند. مطالعات گذشته ثابت کرده است که انسولین به عنوان سیگنال مولکولی می تواند یکی از اجزای مهم مسیر پاداش باشد. سیگنال های انسولین تنظیم انتقال عصبی دوپامین را انجام داده و توانایی دارد داروهایی که سیستم دوپامینی را هدف قرار می دهند,تحت تاثیر قرار بدهد. در این مطالعه سعی کردیم ...
نمایه ها:
پاداش | 
بیان | 

تشریح موارد تئوریک و عملی نظام و تبیین ابعاد آن و چگونگی مشارکت و همکاری کلیه پرسنل. - تحقیق، بررسی، تالیف ، تنظیم و پیشنهاد آیین‌نامه کلی اجرایی نظام. - تحقیق، بررسی، تالیف ، تنظیم و پیشنهاد آیین‌نامه پرداخت پاداش . - تحقیق، بررسی، تالیف ، تنظیم و پیشنهاد آیین‌نامه بررسی و ارزیابی پیشنهادهای کیفی. - تحقیق، بررسی، تالیف پیشنهاد دستورالعملها و روشها و فرمولهای مربوط به ارزیابی پیشنهادها. ...

در این مقاله یک شیوه نوع شناسی جهت طبقه بندی نظام های پرداخت به ارائه کنندگان ‏‎،‎‏ از دیدگاه پاداش وایجاد انگیزه ارائه شده است . ما به تحلیل شیوه ای پرداختیم که این نظام ها از طریق آن می توانند بر رفتار ارائه کنندگان خدمات تاثیر گذارند و از همین منظر ، در دستیابی به اهداف کلی مراقبت سلامت یعنی کیفیت خدمات ، کارایی و دسترسی ، مشارکت نمایند . ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
پاداش | 

چکیده ندارد.

تحقیق حاضر در راستای تحلیل ارتباط بین عوامل سازمانی و سطح توانمندی کارکنان صورت گرفته است. این تحقیق بر اساس روش توصیفی- پیمایشی و بر مبنای هدف کاربردی است. متغیرهای مستقل تحقیق عوامل سازمانی داشتن اهداف روشن، نظام ارزیابی عملکرد، نظام پاداش دهی، دسترسی کارکنان به منابع، ساختار سازمانی و آموزش کارکنان و متغیر وابسته توانمندسازی می باشد. جامعه آماری این پژوهش 354 نفر از کارکنان رسمی شرکت پتروشیمی اصفهان می باشند که از این تعداد 122 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. اب ...

با روی آوردن صنعت برق به سوی محیط تجدید ساختاریافته، تغییرات عمده ای در این صنعت شکل گرفته است. انگیزه های فنی جای خود را به انگیزه های اقتصادی سپرده و این پارامترهای اقتصادی هستند که در تصمیم گیری ها نقش ایفا می کنند. شرکت های توزیع انرژی الکتریکی که نقش مهمی در سیستم تجدید ساختار ایفا می کنند ناچارند که در چنین محیطی تحلیل سود و هزینه را مبنای تصمیم گیری های خود قرار داده و بنابراین در کنار تأمین انرژی الکتریکی برای مشترکین در سطح قابل قبولی از قابلیت اطمینان، نوعی تعادل بی ...