عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 545

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور بررسی نیاز غذایی و تعیین بهترین تیمارکودی در رابطه با تولید میزان عملکرد محصول گندم نوید طرحی روی میزانهای کودی ازت و فسفر اجرا خواهد شد در این طرح پنج سطح ازت و سه سطح فسفر درنظر گرفته می شود طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی در یک قطعه آزمایش و در چهار تکرار و 15 تیمار کودی اجرا می شود. ... ...

بمنظور تعیین نیاز غذائی پنبه رقم اولتان طرحی با آزمایش فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی شامل 4 سطح ازت بمیزانهای 180-120-60-0 کیلوگرم و چهار سطح فسفر با مقادیر 180-120-60-0 کیلوگرم P2O5 در هکتار در 4 تکرار بتعداد 16 تیمار به اجرا درمی‌آید. ...

این طرح بصورت آزمایش فاکتوریل با طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا میشود در این طرح نیاز غذائی جو آبی به ازت و فسفر با 5 سطح 0 ، 30 ، 60 ، 90 و 120 کیلوگرم ازت خالص و 3 سطح 0 ، 45 و 90 کیلوگرم فسفر خالص در هکتار بر روی جو آبی رقم زرجو مورد بررسی قرار میگیرد . ضمنا تمام کود فسفره و نصف کود ازته در زمان کشت و بقیه کود ازته در بهار بصورت سرک داده میشود تا مناسبترین فرمول کودی برای زراعت جو آبی تعیین و به زارعین منطقه توصیه گردد. ...
نمایه ها:
گیاه | 
زرجو | 
جو | 

طرح تعیین نیاز غذایی پنبه رقم بختگان در استهبان بصورت فاکتوریل و با طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار و ترکیبی از چهار سطح ازت ( 0 ، 90 ، 135 ، 180 کیلوگرم ) و سه سطح فسفر ( 0 ، 45 ، 90 کیلوگرم ) در هکتار جمعا 12 تیمار و 48 کرت به مرحله اجرا در خواهد آمد ...

نتیجه: آزمایش فوق در شرایط مزرعه با چهار تیمار مختلف کود ازته به میزان صفر، 75، 150 و 300 کیلوگرم در هکتار ازت خالص از منبع اوره در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به مرحله اجرا درآمد. برای به دست آوردن ارتباط بین عدد کلروفیل‌متر و میزان ازت جذب شده در گیاه و مقدار محصول در سه مرحله چهار، شش و ده برگی اقدام به نمونه‌برداری از گیاه نموده و میزان ازت کل و کلروفیل آن را اندازه‌گیری نمودیم. بدین طریق مشخص می‌شود که تا چه سطح کودی میزان کلروفیل گیاه افزایش یا کاهش یا ثابت ...
نمایه ها:
گیاه | 
ذرت | 
برگ | 
خاک | 

درسال سوم آزمایش اثرات باقیمانده‏ عناصر غذایی مصرف شده به روش جایگذاری موضعی مورد بررسی قرار گرفت. علی رغم گذشت سه سال از اعمال تیمارها به صورت چالکود و عدم کوددهی وعملیات پابیل کردن درختان در طول این مدت اثرات مثبت تیمارها بر فاکتور های مورد اندازه گیری در مقایسه با عرف باغدار (اضافه کردن هر سالهکود دامی به همراه ازت و فسفر و زیرورو کردن خاک پای درختان ) همچنان مشهود بود و تیمارهای مربوط به مصرف سولفات آهن وسولفات روی توام با عناصر NPK در چاله ها به عنوان بهترین تیمارها در ...

به منظور تعیین نیاز کودی گلایول رقم سانوسی طرحی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 فرمول کودی در 3 تکرار و در هر تکرار 10 بوته در مزرعه 400 هکتاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر به مورد اجرا گذاشته شده تیمارهای کودی شامل شاهد (بدون محلول پاشی)، تیمار Gerike، تیمار Hugdand بودند. در مجموع 90 بوته در طی دوران رشد و نمو گیاه در سه نوبت (در ابتدای رشد شاخه و تشکیل برگ، پیدایش غنچه‌ها و تشکیل گلهای کامل) از نظر مقدار جذب عناصر Fe, K, P, N در برگهای جدال و کاملاً رشد کرده ...

به منظور تعیین نیاز غذایی گندم رقم سبلان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی، این بررسی در قالب طرح بلوک‌های خرد شده با عامل آبیاری در کرت‌های اصلی با سه سطح دیم (I0)، یک نوبت آبیاری در مرحله ظهور سنبله (I1) و دو نوبت آبیاری در مراحل ظهور سنبله و شیری شدن دانه (I2) و تیمارهای نیتروژن (60، 0 و 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و فسفر (0 و 60 کیلوگرم P2O5 در هکتار) به صورت فاکتوریل در کرت‌های فرعی با 3 تکرار و به مدت چهار سال زراعی از سال 1371 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه به اجراء ...

در این گفتار به 5 موضوع خواهیم پرداخت . نخست ، به طور گذرا تاریخ گذشته بخشهای "بحران غذایی" را مرور خواهیم کرد. دوم، به طور شتابان بخش تقاضا را که بیشتر مردم با آن موافقند جمعبندی می کنیم. سوم، چهارم نقطه نظر متفاوت در مورد بخش عرضه معادله غذا در جهان را خلاصه می‌کنیم، از "مشکلی نیست " آن گونه که دو نالد ا. میچ و مرلیندا . اینگو مقاله مشترکشان زیر عنوان "چشم انداز غذایی جهان" بیان کرده‌اند، تا پیشگوی شوم لستر آر. برون و هال کین در کتابشان، "خانه پر: ارزیابی درباره ظرفیت جابه‌ ...