عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2515

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بنا به تعریف نگرش عبارتست از میزان تاثیرات مثبت یا منفی که با یک موضوع روانی تداعی می‌شود. بنظر می‌رسد منطقی‌ترین روش برای فهمیدن این مسئله که شخص چه احساسی در مورد یک موضوع روانی خاص دارد، همانا پرسیدن از اوست . ممکن است سوال به طور مستقیم برای بعضی از هدفها رضایت‌بخش باشد، زیرا ما را قادر می‌سازد تا افراد را زیر چتر سه گروه دارندگان "نگرش مطلوب "، دارندگان "نگرش نامطلوب " و کسانی که نسبت به موضوع روانی "نگرش تردیدآمیز" و نامصمم دارند، طبقه‌بندی کنیم. راه دیگ ...

هدف از این بررسی آگاهی از چگونگی نگرش مردم تهران، مشهد و رشت نسبت به برنامه‌های سیما می‌باشد. خلاصه اطلاعات به دست آمده به شرح زیر است : درصد نگرش منفی مردم تهران نسبت به برنامه‌های سیما بیش از مردم مشهد و رشت می‌باشد. تفاوت نگرش مردم سه شهر نسبت به برنامه‌های سیما بطور کلی معنی‌دار است . مردم تهران پائین‌ترین نگرش را نسبت به برنامه‌های سیما دارند. مردم مشهد از بالاترین نگرش برخوردارند و مردم رشت از این جنبه بین تهران و مشهد قرار دارند. مردم هر سه شهر نسبت ب ...

مقایسه نگرش زنان با مردان نشان می‌دهد که به طور کلی زنان نگرش مثبت‌تری نسبت به مردان به برنامه‌های رادیو داشته‌اند و سن و سواد تاثیری بر نگرش پاسخگویان نسبت به برنامه‌های صدا نداشته است . در این طرح برای ارزیابی چگونگی نگرش شنوندگان رادیو 4 شاخص کلی در نظر گرفته شده است . این چهار شاخص عبارتند از: بیان واقعیتها از رادیو، متنوع و سرگرم‌کننده بودن برنامه‌های صدا، جنبه آموزشی برنامه‌های رادیو و پخش موسیقی از رادیو نتایج نشان می‌دهد که 70 درصد از پاسخگویان نگرش مثبتی نس ...
نمایه ها:
رادیو | 
تهران | 
نگرش | 
سنجش | 

بطور کلی اکثر مردم نسبت به برنامه‌های مختلف مورد بررسی در این پژوهش در رده "بدون نگرش " قرار می‌گیرند و در موارد برنامه‌های سرگرم‌کننده، آموزشی، سخنرانی و میزگرد سیاسی، و برنامه‌های مربوط به جنگ ، افراد بی‌سواد که دارای نگرش مثبت هستند از نظر تعداد در رده دوم قرار گرفته و اشخاص دارای نگرش منفی در موارد فوق در آخرین رده جای دارند. بین سنین مختلف پاسخگویان در چگونگی نگرششان نسبت به برنامه‌ها تفاوت بارزی ملاحظه نمی‌گردد. و تنها در نگرش مردان نسبت به برنامه‌های "سخنرا ...

وازکتومی یک روش موثر پیشگیری دائمی از حاملگی است که از عمل جراحی بستن لوله‌ها در زن ارزانتر و کم‌خطرتر می‌باشد. در سال 1378 با استفاده از پرسشنامه بمنظور بررسی آگاهی و نگرش مردان متاهل مناطق شهری و روستایی استان کرمان درباره وازکتومی این پژوهش بر روی 2363 مرد شهری و 2238 مرد روستایی انجام شد نتایج حاصل به شرح زیر می باشد. در مردان شهری میانگین سن 42/8+-12/5 با میانه 40 سال، تحصیلات 8/2+-5 کلاس تعداد فرزند 4+-2 و مدت تاهل 17+-12 با میانه 15 سال بود. در مردان روستایی میانگین سن ...

يكي از معضلات كشور كه پیامدهاي اقتصادي قابل توجهي به دنبال دارد، كيفيت پايين و ضايعات بالاي نان میباشد. در اين ارتباط عوامل متعددي مطرح هستند، مانند :نحوه تهيه وتوليد نان در نانوايي‌ها، ترجيحات، آگاهي و نگرش توليدكنندگان و مصرف كنندگان در مورد چگونگي توليد، مصرف و نگهداري نان. در برخورد با مسائل نان در كشور، قطعنامه اجلاس تخصصي نان در سال 1374 راهكارهاي متعددي را پيشنهاد كرده است كه يك برنامه ريزي جدي و همه جانبه را طلب مي‌نمايد .برنامه‌ريزي در اين زمينه، مشابه هر حوزه ديگر س ...
نمایه ها:
آگاهی | 
نگرش | 
نگرش | 
آگاهی | 

با توجه به تاثیر نگرش در رفتارو عملکرد مدیران ، پژوهش حاضر به بررسی رابطه نگرش مدیران صنایع استان اصفهان نسبت به علوم رفتاری مهم در فاصله 79-1377 اختصاص یافته است . مرور پژوهشها بیانگر اهمیت هر دو مبحث مدیریت و نگرش بود ، ولی مرور مزبور فقدان تحقیقات مشابه ، چه در ایران و چه در سایر کشورها ، را نیز نشان داد . بر همین اساس ، پرسشنامه محقق ساخته ای برای سنجش نگرش مدیران نسبت به علوم رفتاری به همراه دو پرسشنامه دیگر تنظیم گردید . پایایی و روایی پرسشنامه در مرحله مقدماتی تحقیق م ...

در جهت سنجش نگرش دانشجویان به آینده شغلی خود با توجه به عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر آن در دانشگاه مازندران پس از تدوین کلیات تحقیق، مروری بر مطالعات پیشین و ارائه چهارچوب نظری تحقیق هفت فرضیه ارائه شد. روش پژوهش پیمایشی بوده و تکنیک جمع آوری، اطلاعات پرسشنامه استاندارد شده بوده است. حجم نمونه برای 380 نفر بوده است که به تفکیک جنس، رشته تحصیلی و مقاطع تحصیلی مورد نمونه گیری قرار گرفته اند تکنیک های عمده آماری در این تحقیق ضریب تا اوکندال، ضریب رواسپیرمن، آزمون معنی داری TA ...

نگرش دانشجومعلمان نسبت به نحوه اداره و سرپرستی مسئولان مراکز تربیت معلم با توجه به مسئولیت آنها متفاوت می‌باشد. 5 درصد از دانشجویان مراکز پسرانه و 4 درصد از دانشجویان مراکز دخترانه نسبت به نحوه مدیریت سرپرستان شبانه‌روزی نگرش مثبت ندارند.کیفیت یادگیری دانشجومعلمان رابطه مستقیم با نحوه اداره و سرپرستی مراکز تربیت معلم دارد.ارتباط میان نگرش دانشجومعلمان نسبت به مسئولان و کیفیت یادگیری در مراکز تربیت معلم دخترانه بیشتر از پسرانه است .مدرسان نسبت به سرپرستان شبانه‌روزی بی‌نظر و ن ...