عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 356

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر با عنوان بررسی امکان پیاده سازی متدلوژی شش سیگما جهت بهبود رضایت مشتریان در کلیه فرهنگسراهای شهرستان کرج در نظر دارد امکان عملیاتی نمودن متدلوژی شش سیگما را در سازمانهای مذکور کاوش نماید . عدم موفقیت پیاده سازی این متد در برخی سازمانها نشان دهنده آن است که منافع شش سیگما فقط عاید سازمانهایی می شود که آنرا عاقلانه بکار گیرند. از این رو مدیریت ارشد باید قادر به ارزیابی آمادگی سازمانش جهت پیاده سازی یک برنامه شش سیگما و همچنین تخمین زمان و تلاشهای مورد نیاز جهت اجرای ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بهره گیری از فناوری اطلاعات و توانمندی نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان اداره کل محیط زیست استان فارس (حوزه شیراز) می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و روش همبستگی است. بدین منظور تعداد 86 نفر (33 نفر زن و 53 نفر مرد) با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده از بین کلیه کارکنان و مدیران اداره کل محیط زیست حوزه شیراز انتخاب شدند. کل آزمودنی های انتخاب شده، پرسشنامه استاندارد شده سنجش بهره گیری از فناوری اطلاعات مایکل (2005) و پرسشنامه توانمندی انسانی ترک ...

منابع انسانی سلاح استراتژیک در سازمانهاست .موضوع پژوهش بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر عملکرد کارکنان ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی می‌باشد. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی محسوب می‌شود. همچنین ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد که برای تدوین آن از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. نتایج حاصل از بکارگیری آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون، بیانگر تاثیر مثبت و معنادار رهبری خدمتگزار و ابعاد آن بر عملکرد کارکنان بود که در میا ...

امروزه رسمیت و عینیت سازمانها با منابع انسانی آنها شناخته می شود و اهمیت دادن به منابع انسانی اساس و محور کار مدیران ارشد سازمانهاست این که چگونه به منابع انسانی اهمیت داده شود نیازمند برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی است یعنی بدون برنامه نمی توان از نیروی انسانی در راستای تحقق اهداف کوتاه و بلند مدت سازمان بهره برد. بنابراین سازکاری که می توان بوسیله آن به منابع انسانی اهمیت داد و از آن بعنوان یک سرمایه بی پایان و پایدار در جهت پویایی سازمان بهره گرفت برنامه ریزی استراتژیک ...

در دنیای فعلی، تکنولوژی اطلاعات، خمیرمایه توسعه انسانی در سازمان و جامعه است و محورهای اساسی توسعه منابع انسانی و ماهیت آن را نیز متناسب با نیاز جامعه و انسانها تعیین می کند. در توسعه منابع انسانی، همواره بایستی ظرفیتهای جدید انسانی را شناخت، تا توسعه قابلیتها و کیفیتهای انسانی به صورت یک فرآیند دائمی انجام شود. تحقق این امر در گرو بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات است، چون در فرآیند تکنولوژی اطلاعات دائماً اطلاعات تولید، پردازش، توزیع و مدیریت می شود، بنابراین، تکنولوژی اطلاعات ...

در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، سهم شرکت های بزرگ در ارزش تولید ناخالص داخلی جهان قابل ملاحظه است. حجم فروش این شرکت ها به قدری زیاد است که تقریباً با اندازه اقتصاد بعضی از کشورها قابل مقایسه است. بدون شک موفقیت اغلب کشورها در گروی عملکرد منابع انسانی فرهیخته است. از این رو مفهوم توسعه منابع انسانی در عملکرد سازمان ها بیش از پیش اهمیت یافته است. تصدی گری دولت با توجه به اهداف برنامه های توسعه کشور، در حال کاهش است. در مقابل، یک بخش خصوصی کارآمد، نقش حیاتی در اقتصاد کشور بازی می ...

امروزه سازمانها از طریق مواد اولیه و انرژی کمتر می توانند به مزیت رقابتی دسترسی پیدا کنند و آنچه می تواند براین سازمان مزیت رقابتی ایجاد و آن را بصورت مداوم تضمین نماید، منابع انسانی کارآمد است. مدیریت صحیح بر منابع انسانی زمانی امکان پذیر است که بتوان با شاخص هایی وضعیت روحی و عملکردی آنان را در ابعادمختلف مورد سنجش قرار داد و از وضعیت موجود آنان مطلع و در جهت بهبود آن راه کارهای مناسبی را بکار بست. در مدیریت منابع انسانی آنچه نتوان اندازه گیری نمود به سختی می توان آن را مدی ...

سازمانهای پویا آموخته اند که در برابر تحولات، روندها و چالشهایی که در ابعاد و زمینه های گوناگون پدید می آیند بازتاب نشان دهند. دولت نیز برای اجرای مأموریتها و مسئولیتهای خاص خود در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، باید مجهز به سازمانهایی پویا باشد. تغییرات مداومی که در محیط پدید می آید، مدیریت منابع انسانی سازمانها را با چالشهای گوناگون مواجه می کند و این مدیریت را وادار می سازد تا هدفها، سیاستها، راهبردها و رویه های خود را با این چالشها هماهنگ کند. روندها و تغییرات در بافت ...

چکیده ندارد.