عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسئله هویت ایران و چند و چون آن در دهه پایانی قرن بیستم و سالهای آغازین قرن بیست و یکم به یکی از بحث های عمده حوزه های مطالعاتی، سیاسی و فرهنگی ایران تبدیل شده است. به همراه آن، بحث های دیگری همچون، ملیت، قومیت، دین و رابطه میان آنها که هم برآمده از بحث پیرامون هویت ایران است و هم به خودی خود از عوامل شتاب بخش و انگیزشی طرح هویت ایرانیان و بنیادهای آن، و در کنار کنکاش درباره هویت ایرانی به موضوعات هم پیوند آن تبدیل شده است. موضوع این پژوهش بررسی خشونت بین اقوام ترک و کرد بر ع ...

در آیات قرآن، افراد و گروه‌هایی ملعون خوانده شده‌اند. سر سلسله ملعونان و رانده شدگان از رحمت الهی، ابلیس است؛ رد دعوت ابلیس و ماندن در چارچوب دین، نیازمند شناخت مرزهای ممنوعه‌ای که مستلزم لعن ودوری ازرحمت الهی است، می‌باشد. از آن‌جا که عالم دنیا، عالم اسباب و مسببات است و نوع سبب‌ها قابل تکرارند شناخت علل لعن ضرورت می‌یابد چرا که خروج از دایره رحمت الهی آثار و پیامدهایی منفی و دردناک را در دنیا و آخرت برای ملعون به دنبال دارد که گاه فقط فرد به آن پیامد مبتلا می‌گردد و ...

سعی این پژوهش تعریف تامین محرمیت و ایجاد حریمی متناسب با حوزه های مختلف مدرسه با هدف دست یابی به آسایش و آرامش محیطی برای دختران می باشد.کیفیت این حریم به لحاظ کالبدی محصول کنش عوامل زیادی است. تحقیق پیش رو از نوع پژوهش های تحلیل عاملی اکتشافی و از لحاظ میزان و درجه کنترل متغیرها، غیر آزمایشی و توصیفی است. گردآوری داده ها به شکل میدانی صورت پذیرفته و به دلیل قابلیت تعمیم یافته ها از نوع پیمایشی محسوب می شود. پس از مرور ادبیات موضوع، مولفه های اثر گذار بر محرمیت و آسایش اقلی ...

موضوع مورد بررسی در این پژوهش بررسی مبانی و جایگاه مجازات سالب حق مالکیت در حقوق کیفری و تاثیر آن بر افکار عمومی است. مجازات اعدام از جمع مجازات هایی است که در سال های اخیر با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکار یا در رساله جرایم یا مجازات ها این مجازات را خلاف نظر، قرارداد اجتماعی می دانند. این بحث آنقدر جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهمترین آن یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد.بررسی فرضیات تحقیق نشان داد که مجازات های سالب حق ...