عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 92

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

لیشمانیاماژر(LEISHMANIA MAJOR) عامل لیشمانیوزجلدی روستائی درایران وبیشتر کشورهای مدیترانه ای شایع‌میباشد کشت اینگونه وگونه های دیگرلیشمانیا جهت بررسیهای بیولوژی بیوشیمیائی ایمنولوژی وتولیدواکسن ازاهمیت ویژه ای برخورداراست گرچه در چرخه زندگی تک یاخته دوفرم آماسینگوت (AMASTIGOTE ) وپروماسینگوت (PROMASTIGOTE ) کشت داده میشودولی کشت اشکال بروماسینگوت یالیپتوموناس EPTOMONAS بمراتب بیشتر مورد توجه میباشد لذادرحال‌حاضر جهت مبارزه بااین بیماری جلدی فرم پروماستیگوت تکیاخته درمحیطهای ب ...

لیشمانیوز پوستی یکی از بیماریهای حاره‌ای در ایران می‌باشد که در نواحی مختلف ایران به صورت اندمیک موجود بوده و بسیاری از نواحی دیگر نیز در معرض احتمال ابتلاء می‌باشند. بیماری در بین جوندگان سگ‌سانان به عنوان مخزن ورود پشه خاکی به عنوان ناقل در گردش است . انسان به خاطر نزدیکی به اماکن جوندگان وحشی مبتلا به بیماری شده و گاهی نیز به عنوان مخزن عمل می‌نماید. بیماری عموما" پس از طی دوران کمون و ایجاد زخم پس از طی چند ماه تا یکسال و گاهی بیشتر خود به خود بهبودی می‌یابد. پس از بهبودی ...

فعالیتهای اقتصادی ، صنعتی ، کشاورزی وهمچنین توسعه شهرها و ایجاد شهرکها در کانونهای بیماری وضع بیماری را درکشور تغییر داده است و گزارشات رسیده افزایش و گسترش بیماری را نشان میدهد باتوجه به شرایط مذکور برای شناسائی کلیه کانونها و بدست آوردن اطلاع از هرمخزن ، میزان بیماری و حدود انتشار لازم است مطالعاتی شامل بررسی بیماری نزد انسان جهت بدست آوردن پروالانس وانسیدانس بیماری و همچنین مخازن انگلی درکلیه کانونها صورت گیرد تابتوان برای کنترل بیماری اقدامات لازم رابعمل آورد. ...
 
چکیده ندارد.

بیماری لیشمانیوز جلدی در گذشته به صورت تک‌گیر و محدود در روستاهای اطراف نیریز و استهبان شیوع داشته و انتقال به صورت محلی انجام می‌گرفته ولی در سالهای 1368-69 افزایش غیرمنتظره که از بیماران مشاهده می‌شود نظر به اینکه پشه خاکی جهت تغذیه خود به صورت انتخابی میزبان خود را آلوده نمی‌کند بنابراین حدس زده می‌شود که تعداد خیلی بیشتری مورد گزش پشه خاکی آلوده قرار گرفته که فقط مواردی از آنان علائم بالینی زخم سالک را از خود نشان داده . تعیین درصد آلودگی افراد بدون علائم بالینی را می‌توا ...

افزایش موارد ابتلا به سالک در منطقه لار در چند سال گذشته (طبق آمار شبکه بهداشت شهرستان لار) و تغییر ماهیت بیماری در مناطق شهری ، بطوریکه شکل ضایعه شبیه سالک مرطوب می‌باشد فرضیه‌ای را ایجاد کرده است . این فرضیه بیان می‌کند که احتمالا" با ترویج فرهنگ حاشیه‌نشینی شهرها و گسترش شهرکها و ورود انسانها به کانون وحشی بیماری سالک ، موجب تغییر ماهیت بیماری شده است . هدف از این تحقیق ، شناسایی مخازن حیوانی است و بدین منظور جمع‌آوری و بررسی جوندگان وحشی و سگهای ولگرد در شهرکها و حواشی شه ...