عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1478

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

همزمان با شروع قرن 21 دستیابی به موفقیت و بقای سازمان‌ها مشکل و مشکل‌تر می‌شود. این واقعیت ناشی از ظهور عصر تجاری جدید است که تغییر یکی از خصوصیات اصلی آن می‌باشد. سازمان‌های پژوهش و فناوری به عنوان سازمان‌های بشدت دانش‌گرا که متولی امر پژوهش‌اند، از این قاعده مستثنا نبوده و در این محیط به شدت متغیر با چالش‌های متعدد روبرویند. یکی از اصلی ترین چالش‌های پیش رو برای این گونه سازمان‌ها خلق ثروت و تجاری نمودن یافته های پژوهشی و تحقیقاتی است. موضوع تجاری‌سازی در سازمان‌های پژوهش ...

رساله با انتخاب رشد فناوری به عنوان متغیر مستقل و سامانه راستی آزمائی رژیم عدم اشاعه به عنوان متغیر وابسته به برررسی رابطه این دو متغیر می پردازد. با کنکاش در تعاریف و نظریات مختلف در زمینه رژیمهای بین‌المللی، تعریف کراسنر بعنوان تعریف مورد پذیرش انتخاب و نهادگرائی نئولیبرال نیز مبانی نظری رساله است چون بر اساس این نظریه ساختار فناوری از جمله یکی از علل تحول در رژیم های بین المللی است. رساله با تولید اطلاعات دست اول از تجربیات در زمینه راستی آزمائی و فناوریهای مربوط به این نت ...

هر گونه یادگیری که در آن یادگیرنده در محیط ثابت و از قبل طراحی شده قرار ندارد ، یادگیری سیار تلقی می شود. (Clark, 2007, P. 26) با توجه به راهبرد شهرداری تهران در استفاده از این نوع آموزش ها و ویژگی‌های خاص آموزش سیار ، موفقیت در ارایه این آموزش‌ها مستلزم 1) بررسی زوایای کاربردی آن متناسب با جامعه هدف (کارکنان شهرداری تهران) و 2) شناخت نوع و قابلیت های فناوری مذکور است. فناوری های مورد استفاده در یادگیری سیار شامل: رایانه های صفحه ای ، پخش کننده های دیجیتال ، کامپیوترهای ...

هدف از انجام این تحقیق شناسایی وضعیت موجود و موقعیت استراتژیک فناوری اطلاعات در معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای، وزارت ورزش و جوانان و تدوین استراتژیهای پیشنهادی جهت بهبود و توسعه ی فناوری اطلاعات و افزایش کارآیی است. این پژوهش توصیفی بوده و در آن، داده‌ها به روش پیمایش با استفاده از پرسشنامه که در بین جامعه آماری، براساس روش نمونه گیری کل شمار، برابربا 115 نفر کارکنان معاونت توزیع شد. پرسشنامه مورد استفاده، از نوع محقق ساخته که شامل 50 گویه بود که روایی وپایایی آن، توسط اسات ...

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش و شیوه عملکرد کارآفرینان ایرانی در کارآفرینی مبتنی برفناوری می باشد. پدیده سوءفناوری مانعی بر عملکرد سازمانی و عامل تخریب وضع موجود بوده و در نتیجه منجر به ایجاد مخاطره جدید می شود. سوال اصلی پژوهش این است که تفکرات و روشهای کارآفرینان ایرانی دربرابر مخاطره فناوری در راستای نظریه سوءفناوری چه می باشد. پژوهش حاضریک پژوهش کیفی است که منجر به نظریه پردازی می شود. این پژوهش از بعد ماهیت و روش توصیفی و اکتشافی و از بعد هدف کاربردی است. جامعه آماری ...

هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش و شیوه عملکرد کارآفرینان ایرانی در کارآفرینی مبتنی برفناوری می باشد. در این پژوهش طی بررسی ادبیات تحقیق، پدیده سوءفناوری که برگرفته از تحقیقات دانشگاهی خارجی است، به قلمرو تحقیقات داخلی در علم مدیریت و رشته کارآفرینی معرفی می گردد. سوءفناوری مانعی بر عملکرد سازمانی و عامل تخریب وضع موجود بوده و در نتیجه منجر به ایجاد مخاطره جدید می شود. سوال اصلی پژوهش این است که تفکرات و روشهای کارآفرینان ایرانی دربرابر مخاطره فناوری در راستای نظریه سوء فناوری چه م ...

نقش سیستم ثبت اختراع در کشورهای در حال توسعه به عنوان مهم‌ترین کارکرد تنظیم یک سیستم امتیازی برای این کشورها به منظور تشویق ابداعات محلی، توسعه یافتگی و تسهیل انتقال فناوری است. شرایط ماهوی اعطای حق اختراع برای یک اختراع عبارتند از: جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی. کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس نیز بر همین معیارها نظر دارند. اما هیچ یک از این دو، تعریفی از آن شرایط ارائه نمی دهند بلکه به کشورهای عضو میدان عمل می دهند تا متناسب با شرایط اقتصادی و سطح توسعه خود، ای ...

هنرهای ایرانی از گذشته های دور تا کنون همواره در بطن زندگی مردم بوده و حضور فعال داشته است. متاسفانه در دوره معاصر این کم رنگ تر شده و بیشتر نگرش تزئینی و موزه ای به آن می شود. استفاده از فناوری و ابزارهای نوین هم عصر خود از ویژگی های مهم هنرهای ایرانی است که در دوره معاصر این روند به شدت کاهش پیدا کرده است و هنرمندان معاصر، آثارشان را با فناوری های و ابزارهای معاصر تطابق نداده اند. در این راستا هدف اصلی این پژوهش حفط و اعتلای هنرهای ایرانی است که این امر به وسیله بازگردا ...

تصمیم گیری مهمترین فعالیت مدیریت در سازمان است و اتخاذ تصمیمات دقیق، به موقع و صحیح شرط بقای سازمان در محیط کسب و کار تلقی می گردد. از این رو فراهم نمودن اطلاعات و دانش لازم برای پشتیبانی از تصمیم گیری در سازمان یکی از مهمترین چالش های پیش رو می باشد. هوش تجاری به عنوان راه حلی جامع جهت پشتیبانی از تصمیم مطرح گردیده است که با بهره گیری از فناوری در سه حوزه کسب داده، آنالیز داده و بهره گیری از داده آنالیز شده، قادر است اطلاعات و دانش مورد نیاز تصمیم گیران را ایجاد نماید. هدف ...